Публикации на гл.ас. д-р Даниел Колев Диманов


Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 Украйна

Диманов, Даниел (2017) Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Е. Панушев. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 49-71. ISBN 978-619-7281-29-3 Велико Търново

Диманов, Даниел (2016) Публичните услуги – форма на активна държавна намеса в икономиката (по примера на общинските администрации в Централна Северна България). Професионално направление 3.8. "Икономика", Научна специалност "Политическа икономия". Диплома № / дата: 2016006 / 04.07.2016 г. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2016) Влияние на преките чуждестранни инвестиции и средствата от ЕС върху растежа на българската икономика. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 2, Варна, 2016 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ЧП Вышемирский В. С., 2016, с. 338-342. ISBN 978-617-7273-43-0 Украйна

Диманов, Даниел (2015) Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2014, Книга 8, с. 102-113. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Сектор услуг в национальном хозяйстве – тенденции и развитие. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 1, Варна, 2014 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон, ПП Вышемирский В. С., 2014, с. 97-101. ISBN 978-966-8912-94-8 Украйна

Диманов, Даниел (2013) Предпосылки государственного вмешательства в экономику. Иновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании. Сборник научных статей II международного весенного форума – Гомель, 2013, Часть 1, с. 141-144. Print ISBN 978-985-540-046-3; Print ISBN 978-985-540-047-0 (ч. 1) Беларус, гр. Гомел

Диманов, Даниел (2013) Некоторые особености услуги как экономической категории. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 2013 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ПП Вышемирский В. С., 2013, с. 250-254. УДК 327 (477), ББК 66.4 (4Укр) 9, У 45 Украйна, гр. Херсон

Диманов, Даниел (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика. Алманах научни изследвания, 2013, том 19, с. 239-265. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката. Диалог, 2013, N Тематичен I - апр., с. 64-77. Print ISSN 1311-9206 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2012) Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2012, Книга 5, с. 227-239. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/