Публикации на доц. д-р Пенка Вълчева Горанова


Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119

Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.

Горанова, Пенка (2015) Brand imagein national and global aspect Challenges in business and economics: growth competitiveness and innovations : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, oktober 16, 2015

Горанова, Пенка (2015) Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015

Горанова, Пенка (2015) Социалните медии и политическият маркетинг Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015

Горанова, Пенка (2015) Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие -Бургас, 12-14 юни, 2015

Горанова, Пенка (2015) Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика" Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие : Юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015

Горанова, Пенка (2015) Анализ на методите за оценяване стойността на марката Бизнес управление, бр. 2

Горанова, Пенка (2015) Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22

Горанова, Пенка (2014) Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, том 20

Горанова, Пенка (2014) Маркетингово мислене и решения АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2014) Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг сп. Управление и устойчиво развитие, 16, бр. 1,

Горанова, Пенка (2014) Celebrities’ image as a means to impose regional brands The financial and real economy: Toward sustanable growth : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, 2014

Горанова, Пенка (2014) МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Перспективи за развитие на българската икономика : Сборник научни доклади от научно- практическа конференция - В. Търново, 30-31.10.2014

Горанова, Пенка (2013) Уеб-мрежата като търговска среда Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 18 октомври 2013

Горанова, Пенка (2013) Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки Годишник на БСУ

Горанова, Пенка (2013) ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P СП.Управление и устойчиво развитие, 15, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство сп.Бизнес управление, ХХІІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2013) Теория на потребителското поведение АИ- Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2013) Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20

Горанова, Пенка (2012) Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година сп.Народностопански архив, l 1015, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят сп. Управление и устойчиво развитие, 14, бр. 6

Горанова, Пенка (2012) Изследване отношението реклама - маркова известност сп. Бизнес управление, ХХІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интернет маркетинг АИ - Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2012) Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012

Горанова, Пенка (2012) Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция - 22-23 юни 2012, Ботевград

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/