Публикации на гл.ас. д-р Валентина Григорова Седефчева


Седефчева, Валентина (2018) SUVREMENI UMJETNIČKI PRIJEVODI KAO KNJIŽEVNI I KULTURNI MOST IZMEĐU BUGARA I HRVATA Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret/Първа българскo-хърватскa славистична среща. Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, 23. i 24. listopada 2015, Zagreb. Zagrab: FF-Press, с.55-62. CIP 001018736. ISBN 978-953-175-655-6.

Седефчева, Валентина (2017) Ролята на Милош Църнянски за формиране облика на сръбската литература в България ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ. Международна научна конференция, 8 и 9 юни 2017 г. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново.

Седефчева, Валентина (2017) Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий" : Велико Търново, 182-193. ISBN 978-619-208-100-3

Седефчева, Валентина (2017) Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите "Преселения" на М. Църнянски) // THE TRANSFER OF ARCHAIC LANGUAGE IN THE SOUTH SLAVONIC TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS “MIGRATIONS” BY MILOS TSERNIANSKI) Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Том I. Лингвистика. Фабер: Велико Търново, с. 575-584. ISBN 978-619-00-0646-6.

Седефчева, Валентина (2017) ПОЕТИКАТА В АЛТЕРНАТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РОК ТЕКСТОВЕ ОТ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ Музика у култури Срба и Бугара // Музиката в културата на сърби и българи. Изд. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет: Ниш.

Седефчева, Валентина (2017) Славянската тема в романите на Милош Църнянски / THE SLAVIC THEME IN THE NOVELS BY MILOS TSERNIANSKI Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-120-1

Седефчева, Валентина (2016) СЛАВЯНСТВОТО В ЕМОЦИИТЕ НА НА КИРИЛ ХРИСТОВ И МИЛОШ ЦЪРНЯНСКИ Емоције у култури Срба и Бугара/Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 117-127. ISBN 978-86-7379-411-2.

Седефчева, Валентина (2016) Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България. The Bulgarian translation-reception model of South Slavic literatures Проглас, филологическо списание, кн.2,год. XXV.В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 341-357. ISBN 0861-7902.

Седефчева, Валентина (2016) ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ХЪРВАТСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА Езици, култури, комуникации. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново

Седефчева, Валентина (2016) ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКА ТРАДИЦИЈА 18. ВЕКА У РОМАНУ „СЕОБЕ“ И ЊЕН ПРЕВОД НА БУГАРСКИ ЈЕЗИК: ТРАНСЛАТОЛОШКА АНАЛИЗА ЛИНГВИСТИЧКИ ПРАВЦИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СРПСКУ ЛИНГВИСТИКУ, 45/1. 45. 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 17-20.09.2015, Београд: Чигоја штампа, 2016, с. 435-444. CIP81-11"19"(082), 811.163.41(082). ISBN 978-86-6153-315-0. COBISS.SR-ID 225164812.

Седефчева, Валентина (2015) Вуков језик у Другој књизи „Сеоба“ и његов превод на бугарски језик – „Преселения. Книга втора“. Два века од Вукове "Писменице српскога језика", бр. 44/1. 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 11-14.09.2014, Београд: Чигоја штампа, 2015, с. 243-252. CIP 811.163.41 Караџић В. С. (082), 811.163.41"1914/1918"(082), 821.163.41.09"1914/1918"(082). ISBN 978-86-6153-291-7. COBISS.SR-ID 216119308

Седефчева, Валентина (2015) Палимпсестът като слово и жест в творчеството на М. Църнянски Слово и жест в културата на българи и сърби. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 132-142. ISBN 978-619-208-010-5.

Седефчева, Валентина (2015) Изгнаническата съдба на „Роман за Лондон ” от Милош Църнянски Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Дванадесети международни славистични четения. Том 2. Литературознание и фолклористика. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски, с. 382-388. ISBN 978-954-07-4046-1.

Седефчева, Валентина (2014) Документалност и фикция в сръбско-българския диалог „При Хиперборейците” от Милош Църнянски Реалност и фикција у култури Срба и Бугара. // Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Унив. у Нишу. Филозофски факултет, с. 225-236. ISBN 978-86-7379-329-0. COBISS.SR-ID 207229708

Седефчева, Валентина (2013) Блискост језика – олакшица или препрека у међусловенском преводу (на материјалу из романа Другa књигa Сеоба) Култура: у потрази за новом парадигмом, књ. II. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, с. 257-270. CIP 316.72(082), 82.09:316.72(082). ISBN 978-86-6153-190-3 (књ.2). COBISS.SR-ID 204053772.

Седефчева, Валентина (2013) Епохата в оригиналния текст спрямо адекватността на превода Време и пространство в културата на българи и сърби.// Време и простор у култури Бугара и Срба. Изд. „Славена”, Варна, с. 50-67. ISBN 978-954-579-975-4.

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, Велико Търново 15-17 май 2001. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386. ISBN 954-524-377-5.

Седефчева, Валентина (2002) Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение (при преподаване на сръбски език в българска езикова среда) Специализирано обучение по чужд език (материали от работен семинар). Бюлетин, бр. 13. София: Полиграфическа база на МВР, 177-189. Рег. № 3233/25.04.2000 г. на ВИПОНД - МВР. ISSN 1310-4705.

Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Балканската историческа проза от втората половина на ХХ век. Фабер: В. Търново, с. 87-91.ISBN 954-775-089-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/