Публикации на доц. д-р Даниела Божидарова Константинова


Константинова, Даниела (2020) Превод от словашки на български език: Игор Хохел "Златните петдесет години". Електронно списание LiterNet, 31.01.2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/igor-hohel/zlatnite-50.htm?fbclid=IwAR0cnAzjYW44TDE6jw1ULLoiL3Ur3lHZcUejGIltUd1c4XsuXUpEtuwnN0Y

Константинова, Даниела (2020) Превод от български на словашки език: Габриела Футова "Задръстенячката" Електронно списание LiterNet 2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/gabriela-futova/zadrysteniachkata.htm

Константинова, Даниела (2019) "За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език." Диалогични пространства. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция. Велико Търново, 13.–14.05.2014 г.. Велико Търново: Фабер, стр. 41-48

Константинова, Даниела (2019) Годишната международна конференция на Филологическия факултет във ВТУ. Проглас, Издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, год. ХХII, 2019, №1, с. 152–153, ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol28/iss1/24

Константинова, Даниела (2019) Превод от български на словашки език: Vladimir Sabourin. "Manifest novej sociálnej poézie" списание „Нова социална поезия“, бр. 17, май, 2019, ISSN 2603-543X

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Марта Соучкова "Словашката литература след 1989 година" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 3, с.7

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12

Константинова, Даниела (2018) "Medzinárodná vedecká konferencia a 40. výročie lektorátu slovakistiky na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku" Slavica Slovaca, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 53, 2018 (2), pp. 193–94, ISSN 0037-6787 http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2018_2/2018_2_Final_bezorez.pdf, стр. 193 -194

Константинова, Даниела (2018) "Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията)" LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Ред. С. Цанов. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 13 – 23 ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online) COBISS.BG-ID 1286265572

Константинова, Даниела (2018) "Oбръщенията и титулуването в деловата кореспонденция в българския и словашкия език" Romanoslavica, Universitatea din Bucureşti, LIII, 2018 (3), pp. 129 - 136. ISSN 0557-272X (Print), ISSN 2537-4214 (Online) http://www.romanoslavica.ro

Константинова, Даниела (2017) "J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s." Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XLII, 2017 (1), с.115-117. ISSN 0204-8701. COBISS.BG-ID - 1119680484

Константинова, Даниела (2017) "Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти." В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Ed. K. Žeňuchová – M. Kitanova – P. Žeňuch), Bratislava – Sofia: Slavistický inštitút Jana Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bratislava 2017, с. 277-283. ISBN 978-954-92489-8-2. COBISS.BG-ID 1284493796

Константинова, Даниела (2017) "Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”)" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 35, 2017, с. 177 - 183, ISSN 2534-918X http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/16

Константинова, Даниела (2017) "Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика" Slavica Slovaca, 2017, 53 (1), pp. 93 – 95. ISSN 0037-6787

Константинова, Даниела (2017) "Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (2), с. 278 - 279 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Константинова, Даниела (2017) "Международна интердисциплинарна конференция за езика и културата в славянски контекст (Братислава, 5 – 7 октомври 2016 г.)" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (1), с. 290 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Константинова, Даниела (2016) Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku Ján Stanislav a slovenská slavistika. Ed. J. Doruľa, P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický Ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, s. 185–193.ISBN 978-80-89489-28-2

Константинова, Даниела (2016) "Словашки език - самоучител в диалози" Плевен: Грамма, 191 с. ISBN 978-954-2943-09-9 COBISS.BG-ID 1282100964

Константинова, Даниела (2016) "Словакистиката във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – традиции и oчаквания" Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Sojnek, 2016, pp. 261–270. ISBN 978-80-906183-7-4

Константинова, Даниела (2016) "Фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (върху материал от български и словашки език)" Jihoslovanská frazeologie v kontrastivně. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, s. 94–100.ISBN 978-80210-8372-1

Константинова, Даниела (2016) "Езиковедската словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХV, 2016, №2, с. 526–537 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss2/26

Константинова, Даниела (2016) "Втори конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIV, 2016 (1), с. 224–225 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/19

Константинова, Даниела (2015) E l e n a K u p c e v i č o v á – V í t ě z s l a v V i l í m e k. Современный русский речевой этикет для чехов. Současná ruská řečová etiketa pro čechy. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. 253 s. Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XL, 2015 (4), с. 98–99. ISSN 0204-8701 COBISS.BG-ID - 1119680484

Константинова, Даниела (2015) "Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)" Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2015, 171 с. ISBN 978-619-208-027-3 COBISS.BG-ID 1273669348

Константинова, Даниела (2015) "Образът на кучето в българските фразеологизми, пословици и поговорки" Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazologie a ideomatiky (Ed. Jana Raclavská and col.). Ostrava: Ostravská univezita v Ostravě, 2015. pp. 63–79. ISBN 978-80-7464-785-7

Константинова, Даниела (2015) "Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език)" Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Sojnek - Galium, 2015, pp. 275-284. ISBN 978-80-905336-6-0

Константинова, Даниела (2014) "За някои български иронични фразеологизми, съдържащи музикални мотиви" Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. Ed. M. Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. pp. 113–119 ISBN 978-80-223-3677-2

Константинова, Даниела (2014) M. Sokolová, M. Vojteková, W. Mirosławska, M. Kyseľová. Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. 336 s. Съпоставително езикознание. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XXXIX, 2014 (2), с.111–113. ISSN 0323-9861 COBISS.BG-ID 1266956516

Константинова, Даниела (2014) Хуморът в хуманитарстиката. Humour in the humanites. „ХУМОРЪТ: ПРОЧИТИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНИКИ” (Съст. Д. Генова, Ст. Станоев), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013 Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIIII, 2014 (2), с. 131–134 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol23/iss2/13

Константинова, Даниела (2014) Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka v južnoslovanskom prostredí ROMANOSLAVICA, Vol. L, 2014 (2). Bukuresti: Universitatea din Bucuresti, pp. 281–286. ISSN 0557-272X http://www.romanoslavica.ro/

Константинова, Даниела (2013) "За някои особености на българския и словашкия речев етикет" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХII, 2013 (2), с. 118–128 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss2/6

Константинова, Даниела (2013) "Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд" Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, Brno: Masarykova univerzita, XXIII, 2013 (4), pp. 215–221 ISSN 1211-7676

Константинова, Даниела (2013) Словашката славистика вчера и днес. Slovenská slavistka včera a dnes. Peter Žeňuch (ed.) Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 с. Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХII, 2013 (2), с. 191–195 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss2/13

Константинова, Даниела (2012) "Христианские аллюзии в некоторых болгарских и словацких иронических фразеологизмах" Sacrum et Profantum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Ред. М.М. Валенцова, Е.С. Узенева. Москва: Институт славяноведения РАН, 2012, с. 201–211 ISBN 978-7576-0263-9

Константинова, Даниела (2012) Z u z a n a P r o f a n t o v á a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989.(Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година.) Български фолклор: ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 5, София: БАН, Институт за етнология флклористика, ХХХVІIІ, 2012 (3–4) (5), с. 174–177 ISSN 0323-9861 COBISS.BG-ID 1255387364

Константинова, Даниела (2012) "Първи конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ХХI, 2012 (1), с. 205–208. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol21/iss1/17

Константинова, Даниела (2011) "Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)" Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 192 с., ISBN 978-954-524-808-5 COBISS.BG-ID 1239171556

Константинова, Даниела (2011) "Иронията във фразеологията. Начини за създаване на ироничен ефект във фразеолoгията" Езиковедски изследвания. В чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. и съст.: С. Калдиева-Захариева, Р. Захариева. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2011, с. 151–162 ISBN 978-954-322-430-2 COBISS.BG-ID: 1236892644

Константинова, Даниела (2010) "Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език" Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Динамические тенденции в славянской фразеологии. Eds. D. Baláková, H. Walter. Greifswald: E. M. Arnoldt Universitat, 2010, pp. 198–205 ISBN 978-3-86006-354-5

Константинова, Даниела (2010) "Значение на фразеологията при преподаване на български език като чужд" Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст. Ред. Е. Крейчова, П. Крейчи. Brno: Porta Balkanica, 2010, с. 111–117 ISBN 978-80-904846-03

Константинова, Даниела (2010) "Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" Kam smeruje slovakistika. Zborník venovaný 20. výročiu slovakistiky ako samostatného odboru a pomenovaniu slovakistického kabinetu podľa PhDr. Emila Kudličku, CSc.. Ed. D. Ivanova, S. Lihanova, V. Panajotov. Sofia: Heron Press 2010, pp. 58–71. ISBN 978-954-580-289-8 COBISS.BG-ID 1234643940

Константинова, Даниела (2010) "Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" (дисертация) - науч. ръководител проф. дфн В. Кювлиева-Мишайкова

Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, 2010, ISSN: 1314-202X.

Константинова, Даниела (2009) "Езикови грешки, допускани от българите, изучващи словашки език" Словаците и словакистиката в България. Сборник, посветен на 60-годишнината от реемиграцията на словаците и 30-годишнината на словакистиката във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Съст. К. Седлакова. София: Стигмати, 2009, с. 189–195 ISBN 978-954-336-073-4 COBISS.BG-ID 1230439396

Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. Ред. и съст.: С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2008, с. 113–117 ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2008) "Фразеологични неологизми в българския език, мотивирани от обществено-политическия живот след промените през 1989 г." Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 3. Frazeologia. Red. W. Mokijenko, H. Walter Harry. Universitӓt Greifswald – Institut für Slawistik, Universytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, 2008, стр. 297–304 530 s. ISBN: 978-83-86881-50-5

Константинова, Даниела (2008) Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku. A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában. (Slovak language learning in Bulgaria.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Eds. A. Uhrinová, A. J. Tóth. Békéšská Csaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, pp. 560–566 ISBN 978-963-87342-5-9

Константинова, Даниела (2008) "За някои фразеологични неологизми в българския език" Славистични проучвания. Etudes Slaves. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Ред. Н. Даскалов, В. Бонджолова, В. Грудков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 57–66 ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID1229239268

Константинова, Даниела (2006) Irónia v bulharskej frazeológii STUDIA BALCANICA BOHEMO-SLOVACA. VI. (2), Ed. V. Stěpánek. Brno: Matice moravská, 2006, pp. 1033–1039 ISBN 80-86488-32-2

Константинова, Даниела (2006) "Смехът в българската фразеология" Мост, Ниш: НУИ „Братство”, 2006, № 3–6, с. 157–164. ISSN 0580-0293 COBISS.BG-ID 1118225380 COBISS.SK-ID 122548748

Константинова, Даниела (2006) "Българско-словашки разговорник" Плевен: Грамма, 2006, 448 с. ISBN 978-954-8805-74-2 COBISS.BG-ID 1226841572

Константинова, Даниела (2005) SLOVENČINA PRE BULHAROV – pre pokročilých Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 954-524-446-1 COBISS.BG-ID 1043279844

Константинова, Даниела (2004) K prekladu frazeologizmov v bulharskom i slovenskom jazyku Preklad a tlmočenie, 6. Eds. I. Sedlák a kol. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2004, s. 82–86 ISBN 80-8083-012-6

Константинова, Даниела (2003) "Ироничното отношение към човека, отразено в някои български и словашки фразеологизми" Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, СУ „Св. Климент Охридски”. Ред. В. Панайотов, Я. Бъчваров. София: Сема РШ, 2003, с. 93–96. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2003) "Иронията като отношение към света" Ценности и ценностни ориентации. Ред. С. Марков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 127–131 ISBN 954-524-378-3 COBISS.BG-ID 1042279908

Константинова, Даниела (2002) "Характеристика на някои образи на домашни животни в българските и словашките устойчиви сравнения" Състояние и проблеми на българската ономастика (6), Съст. М. А. Ангелова-Атанасова, В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с.270-277 ISBN 954-524-310-4 COBISS 1039149028

Константинова, Даниела (2001) "За съперничеството и толерантността между чешки и словашки език преди и след разделянето на Чехословакия" Обществата в преход – теории и практики. Сборник доклади от Шестата международна научна конференция. Съст. Т. Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център, 2001, с. 145–150. ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/