Публикации на ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска


Калейнска, Маргарита (2019) Геймификация на оценяването по "Гражданско образование" Сб от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019г., Ред. кол. Боряна Здравкова и др. Плевен : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Пед. колеж, 2019, с. 133-139. ISBN 978-619-91255-1-9. COBISS.BG-ID 1289892836

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г.

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г.

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian teachers towards the introduction of civil education in schools Forum on Studies of Society: Conference Proceedings Second Edution. Bucureşti: Pro Universitaria. 2018, с. 216-224, ISBN 978-606-26-1012-8

Калейнска, Маргарита (2016) Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип Сборник с доклади - Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България Трета докторантска научна сесия: Сборник доклади

Калейнска, Маргарита (2016) Teaching civic education through social media Forum on Studies of Society: Conference Proceedings / Cristina Ilie Goga, Andreea Mihaela Niţă, Alexandra Porumbescu – Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, (с. 247-254), ISBN 978-606-26-0710-4

Калейнска, Маргарита (2015) Младежко лидерство: Наръчник за професионалисти“ - Модул „Социално младежко предприемачество (компетенции за активно гражданство, запознаване с механизмите за гражданско участие, логистика на младежки инициативи и кампании, гражданско образование)“ и модул „Социални медии и младежки инициативи“ Велико Търново

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сборник доклади от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за игровизация (геймификация) на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование” Сборник доклади - Втора докторантска научна сесия

Калейнска, Маргарита (2014) Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Носията на моя етнос Варна

Калейнска, Маргарита (2012) Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност – за педагогически съветници (глава „Последици при късно диагностициране или неглижиране на проблема и регресната им рефлекция върху заболяването„) Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна : [Европ. информ. център], 2010 ([Варна] : [Мартикос]) ISBN 978-954-9469-07-3 COBISS.BG-ID 1237119972

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/