Публикации на ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска


Калейнска, Маргарита (2019) Геймификация на оценяването по "Гражданско образование" Сб от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019г., Ред. кол. Боряна Здравкова и др. Плевен : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Пед. колеж, 2019, с. 133-139. ISBN 978-619-91255-1-9. COBISS.BG-ID 1289892836

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 210-216. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г. Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 203-209. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Etat et defis de l'education civique dans les pays d'europe. Etude de cas: Bulgarie Craiova: Beladi Publishing House. 2019, с. 25-37, ISBN 978-606-26-1012-8 [UlrichsWeb, EBSCOHost, CEEOL - Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, RePEc - Economics and Finance Research, HeinOnline, Ideas, Citec, LogEc, DRJI - Directoy of Research Journal Indexing, SafetyLit, ORCID, ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources, Genamics JournalSeek, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, NewJour-Georgetown Library, GIGA-German Institute of Global and Area Studies - Information Centre.]

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian teachers towards the introduction of civil education in schools Forum on Studies of Society: Conference Proceedings Second Edution. Bucureşti: Pro Universitaria. 2018, с. 216-224, ISBN 978-606-26-1012-8

Калейнска, Маргарита (2016) Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип Сборник с доклади - Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България. Сб от Трета докторантска научна сесия, Велико Търново, 21 април 2016г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2016, с. 4-9. ISBN 978-619-208-088-4

Калейнска, Маргарита (2016) Teaching civic education through social media Forum on Studies of Society: Conference Proceedings / Cristina Ilie Goga, Andreea Mihaela Niţă, Alexandra Porumbescu – Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, (с. 247-254), ISBN 978-606-26-0710-4

Калейнска, Маргарита (2015) Младежко лидерство: Наръчник за професионалисти“ - Модул „Социално младежко предприемачество (компетенции за активно гражданство, запознаване с механизмите за гражданско участие, логистика на младежки инициативи и кампании, гражданско образование)“ и модул „Социални медии и младежки инициативи“ Велико Търново

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сб от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 20-21 ноември 2015г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. В. Търново : Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-619-7281-01-9. COBISS.BG-ID 1281978852

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за игровизация (геймификация) на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование” Сб от Втора докторантска научна сесия, 29 април 2015. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2015, с. ISBN 978-619-208-040-2

Калейнска, Маргарита (2014) Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Носията на моя етнос Варна

Калейнска, Маргарита (2012) Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност – за педагогически съветници (глава „Последици при късно диагностициране или неглижиране на проблема и регресната им рефлекция върху заболяването„) Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна : [Европ. информ. център], 2010 ([Варна] : [Мартикос]) ISBN 978-954-9469-07-3 COBISS.BG-ID 1237119972

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/