Публикации на гл.ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска


Калейнска, Маргарита (2020) Online educational activities proposed during the social distancing period of the COVID-19 pandemic Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 28-29 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с. 302-310. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2020) When teaching can only happen online : can a pandemic cause advancement of the school system Сб от Годишна университетска научна конференция 2020, Велико Търново, 27-28 май 2020г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2020, с.311-317. ISSN 2367-7481; COBISS.BG-ID 1277204964

Калейнска, Маргарита (2019) Геймификация на оценяването по "Гражданско образование" Сб от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019г., Ред. кол. Боряна Здравкова и др. Плевен : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Пед. колеж, 2019, с. 133-139. ISBN 978-619-91255-1-9. COBISS.BG-ID 1289892836

Калейнска, Маргарита (2019) Факторна обусловеност на въвеждането на нови методи на преподаване в българските училища Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г., Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 210-216. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Potential of the gamified assessment in civic education Сб от Годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, 27-28 юни 2019г. Ред. кол. Веселин Мадански и др. Велико Търново : Издателски комплекс на НВУ"Васил Левски". 2019, с. 203-209. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID 1237830884

Калейнска, Маргарита (2019) Etat et defis de l'education civique dans les pays d'europe. Etude de cas: Bulgarie Craiova: Beladi Publishing House. 2019, с. 25-37, ISBN 978-606-26-1012-8 [UlrichsWeb, EBSCOHost, CEEOL - Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, RePEc - Economics and Finance Research, HeinOnline, Ideas, Citec, LogEc, DRJI - Directoy of Research Journal Indexing, SafetyLit, ORCID, ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources, Genamics JournalSeek, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, NewJour-Georgetown Library, GIGA-German Institute of Global and Area Studies - Information Centre.]

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian teachers towards the introduction of civil education in schools Forum on Studies of Society: Conference Proceedings Second Edution. Bucureşti: Pro Universitaria. 2018, с. 216-224, ISBN 978-606-26-1012-8

Калейнска, Маргарита (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056

Калейнска, Маргарита (2016) Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип – В: Сб. от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 16-19 юни 2016 г. Ред. Снежана Илиева, Миряна Радович Маркович, Йоана Янкулова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 485-491. ISBN 978-954-07-4129-1; COBISS.BG-ID 1278130660

Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България. - В: Сб от Трета докторантска научна сесия, Велико Търново, 21 април 2016г. Ред. Венка Кутева-Цветкова. Велико Търново: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2016, с. 4-9. ISBN 978-619-208-088-4; COBISS.BG-ID - 1292583140

Калейнска, Маргарита (2016) Teaching civic education through social media Forum on Studies of Society: Conference Proceedings / Cristina Ilie Goga, Andreea Mihaela Niţă, Alexandra Porumbescu – Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, (с. 247-254), ISBN 978-606-26-0710-4

Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за участие в онлайн обучения на българките на възраст 14-18 години – В: Сб. от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 18-19 ноември 2016 г. Ред. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2016. ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836

Калейнска, Маргарита (2015) Младежко лидерство: Наръчник за професионалисти“ - Модул „Социално младежко предприемачество (компетенции за активно гражданство, запознаване с механизмите за гражданско участие, логистика на младежки инициативи и кампании, гражданско образование)“ и модул „Социални медии и младежки инициативи“ Велико Търново

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сб от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 20-21 ноември 2015г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. В. Търново : Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-619-7281-01-9. COBISS.BG-ID 1281978852

Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за игровизация (геймификация) на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование” - В: Сб от Втора докторантска научна сесия, 29 април 2015, Велико Търново. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2015, с. ISBN 978-619-208-040-2; COBISS.BG-ID 1292587748

Калейнска, Маргарита (2014) Осем стъпки към активното гражданство, глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Носията на моя етнос Варна

Калейнска, Маргарита (2012) Седем стъпки към активното гражданство - глави „Лични документи”, „Здраве”, „Подпомагане” София

Калейнска, Маргарита (2012) Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност – за педагогически съветници (глава „Последици при късно диагностициране или неглижиране на проблема и регресната им рефлекция върху заболяването„) Варна

Калейнска, Маргарита (2010) Животът е куест. Да го играем на живо! или Как да върнем детските игри в реалния свят? Варна : [Европ. информ. център], 2010 ([Варна] : [Мартикос]) ISBN 978-954-9469-07-3 COBISS.BG-ID 1237119972

Калейнска, Маргарита (2010) Традиции и символика в прическата на българката Варна

Калейнска, Маргарита (2008) Училище за всички – Образователен модел за взаимодействие „училище-семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/