Публикации на ас. д-р Милка Любомирова Ламбева-Стефанова


Ламбева-Стефанова, Милка (2019) Aдминистративно наказване в областта на обществените поръчки. - DE JURE, 2019, № 1, с. 69-75. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2018) Разходване на публични средства в Следосвобожденска България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Велико Търново: Фабер, 2018, с.175-190. ISBN 978-619-00-0816-3

Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Принципът на правовата държава през призмата на Закона за обществените поръчки. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.290-302. ISBN 978-619-208-118-8

Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Правна уредба на обществените поръчки в Европейския съюз. Директива 2004/18/ЕО и 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. - DE JURE, 2017, № 1, с. 63-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Изменение и унищожаемост на договора за обществени поръчки съгласно българския Закон за обществени поръчки. - Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденций и переспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, Белгород, 20-21 октомври 2016 г. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 262-267. ISBN 978-5-906520-70-8

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Новият закон за обществените поръчки. - DE JURE, 2016, № 1, с. 39-45. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Характеристика на договора за обществена поръчка. - DE JURE, 2016, № 2, с. 161-167. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Кратка характеристика на новия закон за обществените поръчки. - Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича, Белгород, 21-21 април 2016 г. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 262-270. ISBN 978-5-906520-56-2

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки по реда на ЗОП. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. доклади от шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София, 2016 г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2016, с. 73 - 83. ISSN 1314-6459

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика. - DE JURE, 2015, № 1, с. 90-100. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За някои специфики на изпълнението по реда на АПК. Изпълнение на заместими задължения. - DE JURE, 2015, № 2, с. 219-225. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) Изпълнение на незаместими задължения по реда на АПК. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. Доклади от пета национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София , 2015г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2015, с. 57 - 65. ISSN 1314-6459

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/