Публикации на гл.ас. д-р Даниела Любомирова Йорданова


Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3

Йорданова, Даниела (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване . Научна Конференция „Съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Йорданова, Даниела (2019) Планиране управлението на риска в организациите. VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Научно-технически съюз по машиностроене, НВУ „Васил Левски”, В.Търново, 29 май -1 юни, 2019, Volume 1, с. 93-95, ISSN 2535-0315(Print); ISSN 2535-0323 (Online)

Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация Изд. Абагар, В.Търново, 2018, 270 с. ISBN 978-619-168-2012-6

Йорданова, Даниела (2018) Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието Международна научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, 18-19 октомври, 2018 г., Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Йорданова, Даниела (2018) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p.196-198. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, с.113-123. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID: 1287656676

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, Нов български университет, 11 юни 2018 г. София. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, с.340-359, ISSN 2603-297X (Online)

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация. Учебно помагало. Учебно помагало, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2017, 117 с. ISBN 978-619-208-130-0, COBISS.BG-ID: 1283362276

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля 2017 года Тверь, Россия, с. 118-124. ISBN 978-5-7609-1263-3

Йорданова, Даниела (2017) Роля на контролинга за ефективно управление на дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Сборник статии от Първа научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”, център за Трансгранични изследвания, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 202-207, 17-18 ноември 2016. ISBN 987-619-208-139-3

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017, с. 302-312. ISBN 978-954-21-0947-1, COBISS.BG-ID:1283871716

Йорданова, Даниела (2016) Управление на конфликти. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр. 2, изд. „Стопански факултет” при Технически университет, София, с.22-30. ISSN 1312-3793

Йорданова, Даниела (2016) Финансово управление на фирмата.Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2016) Основи на публичната администрация. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Управление на кризи. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Управление на риска. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Застраховането като превенционна дейност за управление на риска от природни бедствия Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново , 16 - 17 юли 2015, с. 182-186. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на отделните елементи на системата за финансово управление и контрол в общините от област Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 05-06.11.2015 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изд. „Ай анд Би”, В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2015) Изследване на рисковите фактори в дейностите на община Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 05-06.11.2015 г., изд. „Ай анд Би” В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2015) Приложение на DEA метода за финансово управление от природни бедствия в област Велико Търново Сборник доклади от Юбилейна научна конференция Развитие на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите, Свищов, 20-21 ноември 2015 г., с. 520-524. ISBN 978-954-23-1105-8 ;COBISS.BG-ID 1281740516

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на имущественото застраховане в България – насоки за развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново, 16 - 17 юли 2015, с.187-194. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Мениджмънт на публичния сектор. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2014) Изследване динамиката на бедствията, авариите и катастрофите и щетите от тях в област Велико Търново Годишник от Юбилейна научна конференция „Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда”, бр. 1, с. 295-301, 21-22 май 2014, Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет "Национална сигурност и отбрана", София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2013) Някои исторически аспекти на финансово управление на ресурсите при бедствия, аварии и катастрофи Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с.167-170. Изд. комплекс на НВУ "В. Левски", 16-18 октомври 2013, В. Търново.ISBN 978-954-753-200-7 ; COBISS.BG-ID:1265199332

Йорданова, Даниела (2013) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане като източник на финансиране на обекти при бедствия, аварии и катастрофи в община Велико Търново Годишник от научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната в променящата се среда за сигурност”, бр.3, с.142-148, май 2013 г., Военна академия „Г. С. Раковски”, София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2012) Превантивни дейности и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 6, с. 62-68, 25-26 октомври 2012, В. Търново. ISBN 978-954-753-104-8 ; COBISS.BG-ID: 1268377060

Йорданова, Даниела (2012) Аспекти на планирането на ресурсите при аварийно-спасителни дейности Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 4, с.198-204, 14-15 юни 2012, В. Търново. IBSN 978-954-753-095-9 ; COBISS.BG-ID: 1249445604

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/