Публикации на гл.ас. д-р Ваня Емануилова Димитрова


Димитрова, Ваня (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet 16th International conference Information, technologies and Management, 2018, ISMA University, Riga, p. 146 – 147, ISSN 1691-2489

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY Scientific research in the field of security, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia, p. 1-3, ISBN: 978-1-5386-7038-5

Димитрова, Ваня (2018) Conceptual model for effective project portfolio management IBANESS Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia IBANESS, Tekirdag, Turkey, 2018,Volume II, p. 552-561 ISBN: 978-605-67281-1-2

Димитрова, Ваня (2018) Scientific research in the field of security International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia, p. 1-2, ISBN: 978-1-5386-7038-5

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT Proceedings of 24th International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania, Conference proceeding 1, ISBN 978-973-153-325-4, Volume 1

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Ваня (2017) Strategic solutions for effective management of human resources outside the field of material production Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Ohrid, Macedonia

Димитрова, Ваня (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEET Proceedings of National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, International Conference, Buchurest, Romania

Димитрова, Ваня (2017) The role of computer system in the management of hotels in Veliko Tarnavo region, Bulgaria Proceedings of 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania, Conference proceeding 1

Димитрова, Ваня (2017) Project management standards Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) Factors, influencing hotel industry Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные проблемы управления: теория и практика» Тверский го сударственний университет, 2017, ISBN 978-5-7609-1263-3

Димитрова, Ваня (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник Доклади на международна научна и техническа конференция “Инженерство.Технология.Образование. Сигурност“, НВУ "Васил Левски

Димитрова, Ваня (2017) Сигурността, като фактор при избора на хотелска компютърна програма Международна научна конференция „CONFSEC”

Димитрова, Ваня (2017) Using the PERT method in project management International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Димитрова, Ваня (2016) ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 20-21 октомври, 2016г, стр. 517

Димитрова, Ваня (2016) ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Сборник Доклади на „Политики на развитие в България и на Балканите“, Първа международна научна конференция, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

Димитрова, Ваня (2015) NEETs – НАЙ-НОВАТА „ПРОФЕСИЯ“ ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 16-17 юли, 2015

Димитрова, Ваня (2014) ПРАВИЛНИЯТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ – (НЕ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ"Васил Левски", 3 - 4 юли, 2014

Димитрова, Ваня (2014) ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА, КАТО ИНВЕСТИЦИЯ В УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади на научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-14 Ноември, НВУ "Васил Левски", стр. 133

Димитрова, Ваня (2013) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ С МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 27 - 28 юни, 2013 г., ISBN 978-954-753-200-7, стр. 15 - 24

Димитрова, Ваня (2013) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА Списание "Управление и устойчиво развитие", Лесотехнически университет, 2013 г., бр. 4, том 41, ISSN 1311-4506, стр. 68 – 72

Димитрова, Ваня (2013) ДОБРЕ МОТИВИРАНИЯТ ПЕРСОНАЛ – СИГУРНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 юни, 2013 г., НВУ "Васил Левски"

Димитрова, Ваня (2013) ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПЕРСОНАЛА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", 16-18 октомври, 2013г, стр. 21

Димитрова, Ваня (2012) КАК ДА ОЦЕНЯВАМЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", НВУ" Васил Левски", ISBN 978-954-753-104-8, стр. 90 - 97

Димитрова, Ваня (2012) „Аспекти на управлението на човешките ресурси в организациите извън сферата на материалното производство“ Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", 25-26 октомври, 2012г., НВУ" Васил Левски", ISBN 978-954-753-104-8, стр. 81-89

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/