Публикации на доц. д-р Адриан Александров Маринчев


Маринчев, Адриан (2015) ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ : ЧАСТ I СЕБЕСТОЙНОСТИ

Маринчев, Адриан (2015) ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Маринчев, Адриан (2014) MОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ СПОСОБНИ ДА РАЗВИВАТ И ПРИЛАГАТ НАУЧНИ ЗНАНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ В СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,

Маринчев, Адриан (2014) МОДЕЛ ЗА ФИНАНСОВА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Маринчев, Адриан (2013) ACCOUNTING PLAN – MODULE 2, FINANCIAL AND ACCOUNTING SEMINARS TARGETING EUROPEAN REGIONS

Маринчев, Адриан (2013) “СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ - БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ”

Маринчев, Адриан (2013) ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012.

Маринчев, Адриан (2013) СЧЕТОВОДСТВО

Маринчев, Адриан (2012) ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Маринчев, Адриан (2011) ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ,

Маринчев, Адриан (2010) ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”

Маринчев, Адриан (2009) “СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИКА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Маринчев, Адриан (2006) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ”, ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/