Публикации на проф. д-р Христо Илиев Бонджолов


Бонджолов, Христо (2017) Приказки, прошепнати край морето Делева, Надежда. Приказки, прошепнати край морето. [Предговор]. В. Търново : Фабер, 2017. 7-9 стр. ISBN - 978-619-00-0669-5. COBISS.BG-ID – 1284761572.

Бонджолов, Христо (2013) Homo Balcanicus – по време на криза и на границата с белия свят (Според Радое Доманович и Бранислав Нушич) Време и пространство в културата на българи и сърби/ Време и простор у култури Бугара и Срба. Варна: „Славена”, 2013. 236-246 стр. ISBN - 978-954-579-975-4 COBISS.BG-ID - 1258146276

Бонджолов, Христо (2012) История на южнославянските литератури [В съавторство с Ганчо Савов] Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 364 с. ISBN - 978-954-524-854-2. COBISS.BG-ID - 1248582116.

Бонджолов, Христо (2012) "Ход с коня" Филимонов, Алексей Олегов. Люлякова стихия = Сиреневая гроза (стихотворения). В. Търново: Фабер, 2012. ISBN - 978-954-400-690-7. COBISS.BG-ID – 1246838244.

Бонджолов, Христо (2012) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Хельсинки, выпуск 6 – 2012. С. 53-55.

Бонджолов, Христо (2012) Славянски етюди В. Търново: Издателство Faber. 188 с. ISBN - 978-954-400-705-8. COBISS.BG-ID - 1246782180.

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген (Елин Пелин - Жената със златния косъм) Светът на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN - 978-954-524-775-0. COBISS.BG-ID - 1238056420.

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber. 2011. 2. прераб. изд. 140 с. ISBN - 978-954-400-476-7. COBISS.BG-ID - 1239495396.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 140-145 стр. ISBN - 978-954-524-788-0. COBISS.BG-ID - 1237699556.

Бонджолов, Христо (2010) Сънища за щастие (анализи на произведения от българската литература) В. Търново: Издателство „Фабер”. 2. прераб. изд. 104 с. ISBN - 978-954-400-378-4. COBISS.BG-ID - 1233527012.

Бонджолов, Христо (2010) Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”) Годишњак Учитељског факултета у Врању (главни и одговорни уредник Сунчица Денић) . 2010, књ. 1. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010, 279-286. ISSN 1820-3396

Бонджолов, Христо (2008) Играта на руски консул в Косово – Югославия (Вук Драшкович – “Руският консул”) Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 128-134. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолов, Христо (2007) Сънища за щастие В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 78 с. ISBN - 978-954-524-568-8. COBISS.BG-ID - 1243792868.

Бонджолов, Христо (2007) Южнославянските литератури до началото на XX век (в съавторство с Ганчо Савов). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2007. 123 с. ISBN - 978-954-524-574-9. COBISS.BG-ID - 1243675364.

Бонджолов, Христо (2007) Меракът умира последен Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш : Филоз. фак., 2007. 20-28 стр. ISBN - 978-86-7379-132-6. COBISS.BG-ID – 1267164132.

Бонджолов, Христо (2006) „Пътят назад към дома – сън за щастие” Традиционална естетска култура. Естетска димензиjа куће. Ниш, 2006. Стр. 27-34. ISBN 978-86-7025-424-4.

Бонджолов, Христо (2006) За равнинния и високопланинския абсурд в пиесата на Христо Бойчев „Полковникът-птица” Свое и чуждо в културата на българи и сърби / 3. Своjе и ґуђе у култури Бугара и Срба. ВТ, 2006. ISBN 10:954-524-519-0; ISBN 13:978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID - 1243657956

Бонджолов, Христо (2005) Грузинската сага В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий“, "Фабер", 2005. 112 с. ISBN - 954-524-442-9. COBISS.BG-ID - 1043330020.

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 148 с. ISBN - 954-524-355-4. COBISS.BG-ID - 1041668836.

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber, 2003. 115 с. ISBN - 954-775-236-7. COBISS.BG-ID - 1040960228.

Бонджолов, Христо (2001) Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата/ Ред. Н. Звезданов. В. Търново: Издателство "Естрея", 2001. С. 85–92. ISBN 954-777-001-2. COBISS.BG-ID - 1039306724.

Бонджолов, Христо (1998) Фрагментарното начало в романа на Борис Леонидович Пастернак „Доктор Живаго“. Проглас: филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VII, 1 (1998), с. 128-136. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID – 1119668196.

Бонджолов, Христо (1998) Текст и прототекст в романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго". Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" (кандидат на филологическите науки). Велико Търново, 1998. 176 л. COBISS.BG-ID - 1264129252.

Бонджолов, Христо (1998) Мотивът за жертвата и саможертвата в романа на Борис Л. Пастернак „Доктор Живаго“. // Књижевност и историjа. III. Жртвовање и саможртвовање у књижевности. Зборник радова са треħег научног скупа, 2-4. X 1997. Центар за научна истраживања САНУ и универзитета у Нишу: Ниш, 1998, с. 93-102. ISBN – 86-7181-034-8.

Бонджолов, Христо (1993) Само тая чаша, авва отче … („Хамлет“ на Б. Л. Пастернак). Славистични проучвания. Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. = Etudes Slaves: Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, 145-148. ISBN - 954-524-041-5. COBISS.BG-ID – 1025827044.

Бонджолов, Христо (1993) Двете лица на „Март“ от Пастернак. Литературен форум. XLVIII, 50 (15-21 дек. 1993), с. 7. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID – 1119415524 (COBISS.BG-ID – 1186523876).

Бонджолов, Христо (1987) Моята революция Читалище. 1987. № 10. С. 4-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/