Публикации на ас. д-р Рада Красимирова Левкова


Левкова, Рада (2019) Тенденции при избора на лично име в началото на XXI в. (по данни от анкетно проучване). В: Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник, в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 598-612. ISBN 978-619-208-188-1; 1289878756.

Левкова, Рада (2017) Профил на най-популярните лични имена (за новородените през 2015 г.). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, 2017, 36(2), с. 263-272. Print ISSN 2534-918X; Online ISSN 2534-9236.

Левкова, Рада (2017) Отношението към личните имена и тенденциите в именуването през погледа на лица в младежка възраст. В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, с. 230-242. ISBN 978-619-208-123-2; 1284466916.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/