Публикации на доц. д-р Иво Стефанов Инджов


Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Beau Bassin: GlobeEdit, 2018 (133 с.). ISBN: 978-613-8-24330-4, COBISS.BG-ID:1287267812.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с.48-60). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание София: Издателство "Изток - Запад", 2017 (488 с.; авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 978-619-01-0005-8.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV (с. 74-91), file:///C:/Users/Ivo/Downloads/%D0%97%D0%B5%D1%8F%D1%85%D1%81/5%20(3).pdf. ISSN: 2367-8585.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ (рецензия) Дойков, Йордан. Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат – 2012 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/#more- 2941 (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 26 октомври 2015 (9 стр.), http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite- mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/#more-3213 (посетена на 15 април 2016). ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Институт за модерна политика. "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие, 28.12.2015 (8 стр.), https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика", 11.12.2014 (34 стр.), http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.).

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии "Международни отношения", 2014 / 2 (стр. 63-84; авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092, COBISS.BG-ID: 1265089252.

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Институт за модерна политика, 17.02.2013 (9 стр.), http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.).

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv "Journalistik Journal". - Dortmund: TU Dortmund, 2013, 16 Jhg./1 (S. 38-39). ISSN: 1617-447x. (Също и в: "European Journalism Observatory", 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Темите табу в медиите, сб., съст. - Иво Инджов. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Темите табу в медиите, сб., съст. - същия. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Сборник, съставител. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата Фридрих Науман", 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката София: Изток-Запад, 2012 (416 стр.; авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2012) Еврейският въпрос в огледалото на българската преса: 1940-1944 г. "Еврейската тема“ в българския печат (1940 – 1944 г.) и в киното, сб. Институт за модерна политика / Център за еврейски изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012. (с. 5-92), http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/kniga2_R_Corrections.pdf (посетена на 18.04.2015).

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2011 (226 стр., авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1. COBISS.BG-ID: 1236546788.

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (296 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Bucarest, 11.-12. Oktober 2007 (10 S.), http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.).

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (посетена на 2 март 2004).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/