Публикации на ас. д-р Парашкева Александрова Коева


Коева, Парашкева (2018) Коева, П. Съвременни методики на обучение по плуване в Република България и водещите държави в плувните спортове. Сб. от Mеждународна научна конференция "Педагогическото образование традиции и съвременност", Велико Търново, 16-17 ноември 2018 г. Съставител Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Ай Анд Би, 2018 г. с. 90-97, ISSN: 2534-9317 Международна научна конференцията "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2018г.

Коева, Парашкева (2017) Коева, П. Алгоритмична програма за разучаване на плувния стил "кроул" за ученици от I. до IV. клас. Сб. от Международна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 17-18.11.2017г., гл. ред. проф. Венка Кутева, д-р, В. Търново: Ай Анд Би, 2017, с. 125-131; ISSN 2534-9317 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2017г.

Коева, Парашкева (2017) Коева, П. Алгоритмична програма за разучаване на плувния стил "кроул" за ученици от I. до IV. клас. Сб. от Международна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 17-18.11.2017г., гл. ред. проф. Венка Кутева, д-р, В. Търново: Ай Анд Би, 2017, с. 125-131; ISSN 2534-9317

Коева, Парашкева (2016) Коева, Парашкева. Висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Факултет: Педагогически факултет Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.2. Педагогика на обучението по Диплома №/дата: ВТ - 17 4-0004 / 13.03.2017г. Тема на дисертационния труд: "Перспективи за развитие на плуването в образователната система на Република България" Общ обем на дисертационния труд (брой страници): 211 Научен ръководител: доц. Петя Кутинчева, д-р, научен консултант: проф. Димитринка Цонкова, д-р . Рецензенти: проф. Майя Николова Нейчева, д-р, доц. Ел. Кънчева, д-р Председател на научно жури: доц. Ел. Кънчева, д-р Членове на научно жури: проф. Елеонора Милева, ДН, доц. Петя Кутинчева, д-р, проф. Майя Нейчева, д-р, доц. Мирослава Петкова, д-р

Коева, Парашкева (2016) Коева, П. Определяне степента на значимост на компонентите от програмираното обучение по плуване. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 18-19 ноември 2016 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 272-278; ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836 Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2016г.

Коева, Парашкева (2015) Коева, П. Усъвършенстване методиката на обучение по плуване в началния етап на средното общообразователно училище. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", [Електронен ресурс] : сборник доклади / състав. Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Ай Анд Би, 2015 ISBN 978-619-7281-01-9; COBISS.BG-ID 1281978852 Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", 2015г.

Коева, Парашкева (2014) Коева, П. Състояние и характеристика на училищата в Северозападна България, съобразно условията, които предоставят, за занимания с плуване. Сб. доклади "Първа докторанстка научна сесия" Ред. колегия: проф. Розалия Кузманова-Карталова, д-р, доц. Рени Христова-Коцева, д-р, проф. Галя Бонева, д-р Велико Търново, 2014 с. 64-67. ISSN 978-954-524-992-1 Сборник "Първа докторантска научна сесия", април 2014

Коева, Парашкева (2014) Коева, П. Мястото на плуването в държавните образователни изисквания за началния етап на СОУ. Сб. научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013" Под науч. ред. на доц. Диана Тимова, д-р В. Търново: Фабер, 2014, с. 107-115. ISSN 978-619-00-0091-4; COBISS.BG-ID 1266222052 Сборник научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013"

Коева, Парашкева (2012) Коева, П., Цв. Дилова-Нейкова. Програмирано обучение по плуване. Сб. от Четвърта международна научна конференция „Кинезиология’ 2012, Велико Търново, 18-19 октомври 2012 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Ай анд Би ООД, 2013, с. 180-183. ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция "Кинезиология - 2012г."

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/