Публикации на ас. Йордан Веселинов Йорданов


Йорданов, Йордан (2019) Политиката на Великобритания спрямо Канада до 1867 г. – от френска колония към английски доминион. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Осма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 5, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019, с. 151- 168, ISBN 978-619-208-182-9, COBISS.BG-ID – 1289156324.

Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс, с. 97-106, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), ISSN 1314-1937.

Йорданов, Йордан (2018) Британската империя- ключови аспекти на световната система от зависимости: колонии, протекторати и др. териториални статути. (XVII- първата половина на XX век.) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, Мартенски студентски четения, Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 4, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 276-289, ISBN 978-619-208-145-4, COBISS.BG-ID – 1284935908.

Йорданов, Йордан (2017) Великобритания и Седемгодишната война- победа породила крах (1756-1763 г.) Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г. Национален военен университет "Васил Левски", Том 1, Велико Търново, Издателски комплекс, с. 131-139, ISSN 1314-1937.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/