Публикации на проф. дфн Никола Спасов Даскалов


Даскалов, Никола (2009) "България, земя на блажени..." : In memoriam professoris Iordani Andreevi : Международна конференция в памет на Проф. д.и.н. Йордан Андреев, Велико Търново, 29-30 октомври 2009 / Ред. кол. Иван Лазаров - отг. ред. и др В. Търново : Ивис, 2009; ISBN 978-954-8387-55-2 ; УДК 949.72.03(063) 949.72.04(063) 008(497)(091)(063) COBISS.BG-ID 1230538724

Даскалов, Никола (2008) Руската литература - културни диалози : Материали от Международната научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев / Ред. кол. Гено Генов - отг. ред. и др В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008; COBISS.BG-ID 1228272868

Даскалов, Никола (2006) Сонети на любовта - предговор В. Търново : Абагар, 2006; ISBN 954-427-675-0 (Подв.) ISBN 978-954-427-675-1; COBISS.BG-ID 1045636580

Даскалов, Никола (2005) Пиянство и смисъл: VII Нац. лит. конф. в с. Арбанаси 2004 г. / Анчо Калоянов и др. ; Състав. Сава Василев, Радослав Радев В. Търново : Фабер, 2005; ISBN 954-775-478-5 COBISS.BG-ID 1044256996

Даскалов, Никола (2001) Сюжетите на историята и реваншът на духа УИ „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново - 2001, 236 стр. УДК 884(092) 884-311.6.09 COBISS.BG-ID 1037819620 92(438)

Даскалов, Никола (2001) Памет за Тончо Жечев Сб. Дом и път, изд. Естреа, В. Търново 2001, с.7-9; ISBN 954-777-001-2; COBISS.BG-ID 1039306724

Даскалов, Никола (2001) „Християнската епопея" на Хенрик Сенкевич в България като рецептивен феномен сб. Следите на свещената книга в българската литература, Фабер, В. Търново, 2001, с.305-315; Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий. Юбилейна научна сесия (Велико Търново ; 2000) ; ISBN 954-9541-94-0 (Фабер - В. Търново, попр.) ; COBISS.BG-ID 1037284580

Даскалов, Никола (2000) Вазов, Шишманов и „християнската епопея" на Сенкевич Сб. За Вазов, Юб. научна сесия 150 години от рождението на Вазов, Силистра, 2000, с.34-43

Даскалов, Никола (1999) Християнската епопея на Хенрик Сенкевич и нейните рецепционни нива в България Сб. Книжевност и историjа IV историски роман код словена, Центар за научна и истраживана САНУ и Универзитета у Нишу, 1999, с. 155-169

Даскалов, Никола (1999) Славянски литературни взаимоотношения УИ „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново -1999, с.145, ISBN 954-524-221-3; УДК 881.091; COBISS.BG-ID 1035264996

Даскалов, Никола (1998) Престижна награда за заслуги към полската култура Инт. Алмахах Света Гора, 1998/99, с.98-102; ISSN 1311-0209; COBISS.BG-ID 1121150692

Даскалов, Никола (1998) Славистични проучвания : Сб. в чест на XII междунар. славист. конгр. / Ред. кол. Николай Даскалов и др В. Търново : Пик, 1998 (В. Търново : Абагар); COBISS.BG-ID 1032333796

Даскалов, Никола (1996) Първите преводи на Яворов на чешки език Как ехото не глъхне : Нов сб. с изследвания за П. К. Яворов / Състав. Димитър Михайлов, Алберт БенбасатУИ „Св. Климент Охридски", 1996, с.189-204; ISBN 954-07-0966-0 (Унив. изд. Св. Климент Охридски) ; COBISS.BG-ID 1029758692

Даскалов, Никола (1996) Международна научна сесия Българистични проучвания (1 ; В. Търново ; 1995) В. Търново : ПИК, 1996, ISBN 954-8258-70-6 , COBISS.BG-ID 1029573604

Даскалов, Никола (1994) Оспорвани шедьоври УИ „Св. Климент Охридски", София 1994, 201с. УДК 884-311.6.09 884(092) COBISS.BG-ID 1027508708 92

Даскалов, Никола (1994) Приказност и достоверност в една чешка легенда, свързана с Второто българско царство Les Etudes balkaniques tcheques IX, Prague, 1994, с.11-18

Даскалов, Никола (1993) За загадката на Прусовия „Фараон" Проглас, 1993, кн.4, стр. 54-71; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992- (В. Търново : Абагар); ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1119668196

Даскалов, Никола (1993) За някои особености на полския исторически роман от края на XIX и началото на XX век Сб. Славистични проучвания, XI Международен славистичен конгрес, София, 1993, с.172-180; В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993;ISBN 954-524-041-5 ; COBISS.BG-ID 1025827044

Даскалов, Никола (1993) Посланици на българската култура (Ян Кошка, Игор Хохел, Емил Кудличка) - инт. Свободна книга, Братислава-София, бр. 79, год.IV, 1993, с.6-7

Даскалов, Никола (1992) Спомен за Кръстьо Куюмджиев Летописи, 1992, кн.4, стр. 115-117 ; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Даскалов, Никола (1992) Бели полета в словашката литература Летописи, 1992, кн.7/8, с. 195-196; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Даскалов, Никола (1991) Нещо за земята и за хората Летописи, кн.5, 1991; с.150; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996

Даскалов, Никола (1990) Опит за реабилитация на Сенкевич като художник на християнския свят Литературна мисъл, 1990, кн.3, стр. 48-57; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1990) Болеслав Прус, Кладенецът и лабиринтът Литературна мисъл, 1990, кн.3, с.48-57; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1989) Мотивът за вълка в българската поезия В сб. Проблеми на литературната наука, история и критика (В чест на проф. д-р Георги Димов), ВТУ, 1989, с.98-103; . В.Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990)УДК 886.7.09; COBISS.BG-ID 1097700068

Даскалов, Никола (1989) Проблеми на литературната наука, история и критика : Сб. в чест на 70-год. на проф. Георги Димов / Ред. Кол. Иван Харалампиев и др В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990); COBISS.BG-ID 1097700068

Даскалов, Никола (1988) Славистични проучвания : Сб. в чест на X междунар. славист. конгр = Etudes slaves : Melanges a l`occasion du X congr. intern. des slavisants / Ред. кол.Ангел Анчев - отг. ред. и др. Паралелно заглавие Etudes slaves В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1988; COBISS.BG-ID 1099231716

Даскалов, Никола (1988) Екзистенциалната драма на княз Гинтулт Славистичен сборник - Международен конгрес на славистите - X, С., 1988, с.67-76; София : БАН, 1988; COBISS.BG-ID 1240793828

Даскалов, Никола (1986) Темата за Наполеон у Толстой и Жеромски Slavia, CSAV, Praha, 1986, roc. 55 sesit 2, s.196-203

Даскалов, Никола (1986) Опозицията „естет - диктатор" в романа на Хенрик Сенкевич "Quo vadis" Литературна мисъл, 1986, кн. 4, с.86-95. София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1986) Maria Podraza - Kwiatkowska - "Somnambulici, dekadenci, herosi" Литературна мисъл, 1986, кн. 3, стр. 174-175; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1986) За изображението на езическия и християнския свят в романа на Хенрик Сенкевич „Quo vadis" Трудове на ВТУ, т. XXI,кн.1 ФФ, 1985/86, София, 1986, с. 36-56; Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie; ISSN 0204-6369; COBISS.BG-ID 1124241892

Даскалов, Никола (1985) Черти от поетиката на романа „Пепелища" от Стефан Жеромски Литературна мисъл, кн. 6, 1985, София : БАН, 1957- (София : ДВИ) с. 105-113; ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Даскалов, Никола (1984) На подстъпите към една епопея ВТУ „Св.св. Кирил и Методий", сборник 40 г. соц. революция в България, В. Търново 1984, с.340-352

Даскалов, Никола (1983) Юбилеен сборник [по случай] 20 години Великотърновски университет 1963-1983 : [Докл. и съобщения от науч. конф., проведена на 16-18 ноем. 1983 г.] : Кн. 1 - В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1983, COBISS.BG-ID 1102602212

Даскалов, Никола (1983) Образната триада в романа на Стефан Жеромски „Пепелища" Литературна мисъл, 1983, кн. 10, с. 83-95; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/