Публикации на гл.ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева


Златкова-Дончева, Катерина (2019) Language Impact towards Social Behavior of At-Risk Children International Journal of Teaching, Education and Learning

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход – влияние върху агресивността при деца в риск, отглеждани извън семейна среда Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск сп. Педагогика, Кн.7, 2018, 887-889, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science

Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството и децата в риск Бургас: ЛИБРА СКОРП, 2018, 288 с., ISBN:978-954-471-438-3

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - impact upon anxiety of children at risk raised outside their family – Children & Schools, Oxford University Press, 2017, 4(2), p. 1187 – 1195. ISSN: 1532-8759

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, 2017, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) инд. и реферирано в CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index.

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Effect of Mentoring at-risk youth program in Bulgaria LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 65 pp ISBN: 978-620-2-01891-3

Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression – London Review of Education and Science, Imperial College Press, 2017, 2 (22), p.424-433, ISSN: 1474-846X

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Mentoring at-risk youth - effects of Bulgarian practical in community-based informal program for social support. Paper presented at the Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18 December, 2016 Bansko, Bulgaria, Ed. by Robert Dimitrovski, PhD. Skopje: IKM – Skopje in International journal Knowledge. Global Impact and Quality Factor 1.023.15.2.807-813, 2016, p. 807-815, ISSN 1857-92

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Международни политики за закрила на децата в риск – традиции и практики Сб. от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 18 – 19 ноември 2016 г., Ред. К. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2016, с. 54 – 66, ISSN: 2534-9317

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Социалнопедагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда Сб. от Трета докторантска научна сесия, Велико Търново, 21.04.2016, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2016, с.55-70, ISBN 978-619-208-088-4 http://www.uni-vt.bg/res/1291/трета_ДС.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2016) Механизми за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.156-178, ISBN 978-954-471-325-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2015) Социалните услуги и институции в България – утвърждаване, развитие и перспективи Сб. от Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2015, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2015, с. 4 – 17, ISBN 978-619-208-040-2. http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск като елемент от системата за социалнопедагогическа подкрепа Педагогически алманах, ВТУ, кн. 2.с. 152-174, ISSN 1310-358X

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Неправителствените организации като елемент от системата за социално-педагогическа подкрепа на деца в риск Сб. от Първа докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2014, Ред. К. Р. Христова-Коцева, електронен сборник, ВТУ, 2014, с. 4 – 13, ISBN 978-954-524-992-1. http://www.uni-vt.bg/res/1290/първа_доктор.pdf

Златкова-Дончева, Катерина (2014) Взаимодействието „училище-семейство” при социалнопедагогическата подкрепа на деца в риск Сб. от Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически Факултет, Велико Търново, 20 – 21 ноември, 2014, Ред. К. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2014, с.159-169, ISBN:978-619-00-0352-6.

Златкова-Дончева, Катерина (2013) Насоки, свързани с основните понятия, процедурите и нормативната база по отношение интеграцията на деца със СОП в образователната система Наръчник за работа с деца със специални образователни потребности, издаден по проект „Мобилен център за работа с деца със СОП”, финансиран от ОП РЧР, Медия 5100.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/