Публикации на Цаня Пламенова Петкова


Петкова, Цаня (2016) Езиковата емпатия в политическия дискурс (Към проявите на синтактично равнище) Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 170 – 180.

Петкова, Цаня (2016) Скрита речева агресия в изказванията на същинските политически субекти Проблеми на устната комуникация. Част II. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 77 – 96.

Петкова, Цаня (2015) Към въпроса за езиковата емпатия в политическия дискурс Годишник на департамент „Романистика и германистика“. ТОМ 1. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. Издателство на Нов български университет, София, 204 – 216.

Петкова, Цаня (2015) Към въпроса за пресупозициите в политическия дискурс Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Година XXI/2015, книга 2. УИ „Св. Климент Охридски, София, 57 – 72.

Петкова, Цаня (2014) Прояви на емпатията в политическия дискурс Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от XII международна конференция, 8 – 9. XII. 2014 г. СТЕНО, Варна, 151 – 156.

Петкова, Цаня (2014) Установяване на контакт (социално взаимодействие) и на конфликт (речево въздействие) в политическата комуникация Контакти и конфликти. Епископ-Константинови четения, T. 20. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 137 – 153.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/