Публикации на доц. д-р Георги Борисов Нехризов


Нехризов, Георги (2019) Куполна гробница от елинистическата епоха при с. Розово, общ. Казанлък. Археологически открития и разкопки през 2018 г., Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 162-164. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от българо-гръцката граница до землището на с. Големанци, общ. Хасково. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 662-665. София

Нехризов, Георги (2019) Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR) на територията на масива Чала, общ. Стамболово, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 701-704. София

Нехризов, Георги (2019) Георадарни проучвания на територията на концесионна площ „Брезник“ при гр. Брезник. Археологически открития и разкопки през 2018 г., 58, Bulged Ltd, 2019, ISSN:1313-0889, 716-718. София

Нехризов, Георги (2019) Спасителни проучвания на ямно поле от праисторията и античността. – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София:, 2019, 75-78, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2018 г., София: Булгед ООД, 2019, 119-122. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2019) Най-ранните периоди в историята на Източните Родопи. Археологически проучвания на праисторически и тракийски паметници. Кърджали на историческата карта, Екс-прес, 2019, ISBN:978-954-490-653-5, 27-54. Кърджали

Нехризов, Георги (2019) Анализ по функционален признак на керамиката от ямния комплекс при Свиленград. Studia in honorem Iliae Iliev (Вести на Ямболския музей /година VI, бр. 9), 9, МониЦони, Ямбол, 2019, ISBN:978-954-615-185-8, 189-212. Ямбол

Нехризов, Георги (2019) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, община Момчилград – археологически, геоморфоложки, седиментоложки и петрографски изследвания. Проблеми и изследвания на тракийската култура, 9, Фабер, 2019, ISSN:1312-8256, 9-25. Казанлък

Нехризов, Георги (2019) Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Elemental Analysis of Archaeological Artefacts. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 72, 5, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2019, ISSN:2367-5535, 592-598. SJR:0.21 София

Нехризов, Георги (2018) Surface surveys and the archaeological map of Bulgaria. – Ross, S. A., Sobotkova, A., Tzvetkova, J., Nekhrizov, G., Connor, S. (eds.). 2018: The Tundzha regional archaeology project: surface survey, palaeoecology, and associated studies in central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 final report. Philadelphia, PA (Oxbow), 2018, ISBN: 978-1-78925-054-1, 11-16. Philadelphia

Нехризов, Георги (2018) Проект „Археологическа карта на България“ – Be-JA, 8-2, 2018, 57-82. София

Нехризов, Георги (2018) The Bronze Age in the Eastern Rhodopes. – In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds) Gold&Bronze. Metal, Technologies and International Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age., Алианс Принт ЕООД, 2018, 181-191, ISBN:978-954-9472-60-8, София

Нехризов, Георги (2018) Десет години археологически проучвания на скалния комплекс „Глухите камъни“. – В: Сборник с доклади от научна конференция „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело, град Хасково“, 16-17.11.2017, Хасково, 2018, 16-34. Хасково

Нехризов, Георги (2018) Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the Early Iron Age in South Thrace. – Archaeologia Bulgarica, XXII, 1, NOUS Publishers, 2018, 17-44, ISSN:1310-9537, SJR:3 Sofia

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в общини Любимец и Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 671-674, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Скалeн комплекс Глухите камъни – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 93-96. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2018) Теренни издирвания в землищата на селата Малко Градище и Лозен, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2017 г., София: Булгед ООД, 2018, 668-670. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Qualitative and quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis of archaeological metal artefacts, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 102260H (January 5, 2017);

Нехризов, Георги (2017) Издирване на археологически обекти по трасето на жп линията София – Пловдив, участък Елин Пелин – с. Мирово. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 680-682. ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2017) Температури на изпичане на керамични съдове от желязната епоха от скален комплекс Глухите камъни. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 73-83, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Die Bronzezeit in den östlishen Rhodopen. Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, KHM-Museumsverband, 2017, ISBN:978-3-99020-130-5, 49-55 Wien

Нехризов, Георги (2017) Методология на археоакустичните изследвания, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., том 8, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2017, 754-764, ISSN 2367-7481 Велико Търново

Нехризов, Георги (2017) Генетичен анализ на антропологичен материал от могилен некропол при Стамболово, Хасковско. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 33-51, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения. – В: В. Николов (ред.) Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков., Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, 84-100, ISBN 978-954-322-913-0 София

Нехризов, Георги (2017) Монументална гробница при с. Черничино, Ивайловградско. – Хр. Попов, Ю. Цветкова (ред.) КРАТІΣТОΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, 500-510, ISBN:978-954-07-4309-7 София

Нехризов, Георги (2016) Археоакустични изследвания на сакрални тракийски обекти от България. Акустика, ХVІІІ, 18, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, Национална секция по акустика, 2016, ISSN:1312-4897, 150-153. София

Нехризов, Георги (2016) Комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 197-200, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 867-869. София

Нехризов, Георги (2016) Геомагнитно проучване на обекти №№ 1, 2 и 4 в концесионна площ Брезник, находище Милин камък, землище на гр. Брезник, обл. Перник. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 928-930, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Геофизично проучване на обект „Надгробна могила“ в м. Хасарова чука, гр. Хасково. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 931-933, ISSN 1313-0889. София

Нехризов, Георги (2016) Археологическо наблюдение на обекти № 17 и № 21 по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 958, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2016) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2016 г., София, 2017, 137-140. София

Нехризов, Георги (2016) Глухите камъни 2015. LiDAR базирани теренни издирвания. – Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 876-878, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Обект от ранната бронзова и ранната желязна епоха при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 123-125, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 161-165, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Ямен комплекс от късната желязна, римска епоха и средновековието при с. Бисер, община Харманли. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 182-184, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 836-837, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Археологическо наблюдение по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участък Харманли – Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 896-897, ISSN:1313-0889 София

Нехризов, Георги (2015) Dolmens and Rock-cut monuments. Valeva, J., E. Nankov, D. Graninger (Editors) A Companion to Ancient Thrace. Wiley-Blackwell, 2015, ISBN:978-1-4443-5104-0, 126-143.

Нехризов, Георги (2015) Les premiers tombeaux de Thrace. – Dossiers d'Archéologie, 368, 2015, 18-21, ISSN:1141-7137 Paris

Нехризов, Георги (2014) Скален комплекс Глухите камъни (предварително съобщение). – В: „България в световното културно наследство”. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 2012 г., Шумен, 2014, 130-142. Шумен

Нехризов, Георги (2014) Есхарите в надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІІ, Казанлък, 2014, 58-91, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2014) Археологическа карта на България – история, достижения и проблеми. – Сборник доклади в дните на българската наука, Сливен, 2014, 15-41. София

Нехризов, Георги (2013) 6Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологически обект "Глухите камъни" Източни Родопи - Год. МГУ "Св. Иван Рилски", 2013, Том 56, Св. 1, Геология и геофизика, 128-134. ISSN 1312-1820 София

Нехризов, Георги (2013) Проучване на надгробни могили от некропола при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VІ, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN:1312-8256 Казанлък

Нехризов, Георги (2013) Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – Be-JA, 2013, 161-178. София

Нехризов, Георги (2012) Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011. – Proceedings of the First European SCGIS Conference "Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites" May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012, 53-62. ISSN 1314-7749. Sofia

Нехризов, Георги (2012) Бронзова куха брадва от Хасковско. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2012, 73-78, ISSN: 1314-5088 София

Нехризов, Георги (2012) The Gloukhite Kamani Site: Old Questions and new Approaches. – Thracia, 20, 2012, 215-233. София

Нехризов, Георги (2012) Prototype GIS for analysis and protection of Archaeological Heritage of Bulgaria. – Proceedings of 16th International Conference on New Technologies and Cultural Heritage, Wien, November, 11-16, 2011, 254-263. Stadt Archäologie Wien. Vienna 2012. ISBN 978-3-200-02740-4 Wien

Нехризов, Георги (2012) Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Alexandru Morintz and Raluca Kogălniceanu (eds.) “Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates, no. 2, 2012, 55-82.

Нехризов, Георги (2011) Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, Казанлък, 2011, 114-124. Казанлък

Нехризов, Георги (2011) Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. София

Нехризов, Георги (2010) Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010. – In: Jan Bouzek, editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24-27. Praha

Нехризов, Георги (2010) Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В: Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, 204-211. Кърджали

Нехризов, Георги (2010) Геотоп "Глухите камъни", Хасковска област – Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", 53, св. 1, Геология и геофизика, 2010, 59-64. София

Нехризов, Георги (2010) Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район на Бяла река. – В: Сб. Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 85-95. Варна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/