Публикации на гл.ас. д-р Иван Стойков Стоянов


Стоянов, Иван (2019) СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УХОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ В БОЛГАРИИ сборник материалов научно-практической конференции «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Санкт Петербург 2019 Санкт Петербург

Стоянов, Иван (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Стоянов, Иван (2018) Формирование социальных уменией у детей, пользующиихся услугами в центре размещения семейного типа и в приемной семье Списание "Педагогически новости", бр. 7 Русе, ISSN 1314-7714 COBISS.BG-ID 1263701476

Стоянов, Иван (2018) Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии Международная научно-практическая конференция «СЕМЬЯ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», т.4 В: Международная научно-практическая конференция, под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова Санк-Петербург, РГПУ им.Герцена, 2018 с.161-166, ISBN 978-5-8064-2637-7 Санкт Петербург

Стоянов, Иван (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-208-151-5, 204 стр., COBISS.BG-ID 1285541860

Стоянов, Иван (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване-житейски смисъл в инверсия. Сборник Диоген, Университетско издателство ,,Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-153-9, стр.93-107, COBISS.BG-ID 1288394724

Стоянов, Иван (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/. ВТ: изд. Ивис с.212 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316 В.Търново COBISS.BG-ID 1288473316 Издателство "Ивис" Велико Търново, 2018

Стоянов, Иван (2017) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” В.търново, електронно издание с.76-82, ISBN 978-619-208-105-8, COBISS.BG-ID 1283367140

Стоянов, Иван (2017) Последствията от ранното изоставяне на деца в институции Юбилейна международна научна конференция на философски факултет на великотърновския университет ,,20 години ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВТУ ,,Св.св.Кирил и Методий", електронно издание, стр. 83-93, ISBN 978-619-208-097-6, COBISS.BG-ID 1284626660

Стоянов, Иван (2017) Social psychological training model “Say no to school aggression” Children & Schools Issue 4 (2), October 2017 VOLUME 39 ISSN 1532-8759 © Oxford University Press, 2017 EISSN 1545-682X, с.1133-1139

Стоянов, Иван (2017) Информационна дейност Сборник ,,Резултати и изводи от приложението на методологията за идентифициране на неактивни младежи по проект "Повярвай в себе си''

Стоянов, Иван (2017) Информиране на младежите Сборник ,,Резултати и изводи от приложението на методологията за идентифициране на неактивни младежи по проект "Повярвай в себе си''

Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID 1285978084

Стоянов, Иван (2017) Теории за мотивацията Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си", издателство ,,Фабер'', Велико Търново, с. 17-23, ISBN: 978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID 1285978084

Стоянов, Иван (2016) Методика на организация на изследване на деца „лишени от родителска грижа Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с. 157-166. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6, COBISS.BG-ID 1279816932

Стоянов, Иван (2016) Психологическа същност и възрастови граници на старостта Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с.108-126. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6, COBISS.BG-ID 1279816932

Стоянов, Иван (2015) Книгата “История на живота” като инструмент за работа с деца, настанени извън семейната им среда. Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" – пътуване към себе си", Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, с. 244-251, ISBN 978-619-208-022-8, COBISS.BG-ID 1279489764

Стоянов, Иван (2014) Процесът на деинституционализация на домовете за деца Сборник Диоген, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, с. 258-270. ISBN 978-954-524-974-7, COBISS.BG-ID 1268297444

Стоянов, Иван (2014) Анализ на резултатите от проучване на ефекта на приемната грижа върху емоционалното и поведенческото развитие на децата Сборник Психологични изследвания, книжка 2, издателство на БАН, с. 413-419. ISSN 1311-4700

Стоянов, Иван (0) Анализ на изследване на отделен случай на дете настанено в приемна грижа

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/