Публикации на доц. д-р Йордан Стоянов Дойков


Дойков, Йордан (2016) Международни институции и организации изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-216-1, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) История на политическите идеи - I част /Античност, Средновековие, Ренесанс и Просвещение/ изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-215-4, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-227-7, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) История на политическите идеи - II част /Модерност и Постмодерност/ изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-221-5, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Политология изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-222-2, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Социология на читателите и четенето изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-224-6, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Теория на демокрацията /по Джовани Сартори/ изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-219-2, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Теория на политиката изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-226-0, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Теория на управлението изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-220-8, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) За и против моделите на икономически растеж сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив

Дойков, Йордан (2016) Власт и общество: изменения в комуникацията чрез партиите Сборник на II-ра Кръгла маса: "Проблеми на обществената комуникация", изд. "За буквите - О писменехь"

Дойков, Йордан (2016) Български търсения на институционални решения по сигурността в началните години на прехода (1989-1991 г.) Тематичен сборник с научни изследвания: „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”, том 3, изд. „ИВИС”, Велико Търново, с. 230-243.

Дойков, Йордан (2016) Социология - I част изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-218-5, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Социология - II част изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-223-9, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Водене на преговори в сферата на националната сигурност изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-228-4, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Теория на международните отношения изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-225-3, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2016) Политическа конфликтология изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-217-8, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2015) Военни аспекти на националната сигурност изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-178-2, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Граждански контрол върху системата на националната сигурност изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-177-5, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Социология на сигурността изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-176-8, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Публични политики изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-174-4, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Представително управление изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-171-3, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Механизми при вземане на политически решения изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-172-0, /CD формат, методическо пособие/.

Дойков, Йордан (2015) Информиране и модели и практики на управление изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-175-1, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Стратегическо мислене и организационно поведение изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-173-7, CD формат.

Дойков, Йордан (2015) Фокус-групи сред представители на бизнессреди и финансови експерти към избора на управител на БНБ – юни 2015 г. сп. B2B Magazine - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7 – 22.07.2015 г.

Дойков, Йордан (2015) Мнение на експертен състав към избора на управител на БНБ – май-юни 2015 г. сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Дойков, Йордан (2015) Обществени нагласи към избора на управител на БНБ – април 2015 г. сп. B2B Magazine - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0 – 22.07.2015 г.

Дойков, Йордан (2015) ЗА ПОЗНАНИЕТО, ОПИТА И ПРАКТИКАТА. КАНТИАНСКОТО ОБОБЩЕНИЕ В ИДЕАЛИЗМА сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Дойков, Йордан (2015) Влияние на науката и културата върху военното дело и армията сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Дойков, Йордан (2015) Възпитателните фактори в Българската армия през XX век сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Дойков, Йордан (2015) Композиране и влияния на международните фактори в процеса на присъединяване на България към военнополитически съюзи през втората половина на XX–ти и началото на XXI-ви век, /сравнителни аспекти/ Илиева И, проф. д-р, доц. д-р Т. Кобуров, (съст.).Научни трудове на ИДП – БАН, том XI, с. 91-104.

Дойков, Йордан (2015) Отношение на финансови експерти към критиките на Доклада на ЕК за включване в задълбочени прегледи за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси – февруари 2015 г. сп. B2B Magazine - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA – 22.07.2015 г.

Дойков, Йордан (2015) „Растеж накъде? (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж) сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, 2015, год.V, бр.1, с.91-93.

Дойков, Йордан (2013) ПОНЯТИЯТА ЗА ВОЙНА, ВОЕННО ДЕЛО И АРМИЯ сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, год. III, бр. 4, Пловдив

Дойков, Йордан (2012) Към методологиите и методиките на политическия анализ фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-8-5, /CD формат/

Дойков, Йордан (2012) Полета на политологията фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-9-2, /CD формат/

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към Варшавския договор сп. "Международни отношения", година XL, бр. 2-3, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) Геополитическа ситуация и функционирането на политическите институции на българската държава при присъединяването й към НАТО сп. "Международни отношения", година XL, бр. 5-6, 2011, УИ "Стопанство", София

Дойков, Йордан (2011) ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ /Съветът по национална сигурност: необходимост и политики / сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ КИА, Пловдив

Дойков, Йордан (2011) Към анализа на институциите Сборник на Юбилейна международна научна конференция: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, УИ „Стопанство”,София

Дойков, Йордан (2010) БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И В НАТО (ИНСТИТУЦИОНАЛНА СПЕЦИФИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ВЪВ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX–ТИ И НАЧА Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-119-2

Дойков, Йордан (2009) Механизъм на вземане на решение по националната сигурност (1947-1971 г.) и членството на България в Организацията на Варшавския договор Сборник на международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” на Центъра за военна история и поуки от практиката, факултет „Национална сигурност и отбрана” на

Дойков, Йордан (2008) Studying and Preventing of the Radicalization of Islam: What school communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Rumania, Spain, Morocco. The Bulgarian case Experiences, Editorial Universidad de Granada, /CD format/

Дойков, Йордан (2007) Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност София, ИК "КОТА"

Дойков, Йордан (2007) Развитие на военното дело и борбата с тероризма Сборник /CD формат/ на научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, Департамент „Масови комуникации”, НБУ

Дойков, Йордан (2006) The (National) Security Council – differentia specifica of „the competent and responsible circle” for political decision-making in the state. Bulgarian Experience Seminar of summer session of International relations and Security association, Devin – in http://www.europarthers2007.org/

Дойков, Йордан (2005) Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури /военнополитически аспекти и динамика на армейското обществено мнение/ Кръгла маса в катедра „Политология” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”: „Нови предизвикателства пред сигурността”, София, 14 януари 2005 г. - сайт на фондация "Европартньори 2007" - http://www.europarthers2007.org/, София

Дойков, Йордан (2005) Войната срещу тероризма в българския печат Публичност и тероризъм: комуникационни и поведенчески модели (сборник статии), под състав. Денчев С., И. Петева, изд. „За буквите – О писменехъ”, ISBN 954-8887-07-Х и УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 9

Дойков, Йордан (2005) Общоевропейската отбранителна политика сп. “Един завет”, бр. 3 (52), год. XIV

Дойков, Йордан (2004) Военен телевизионен канал – някои проблеми на зрителския интерес в. “Българска армия” , № 15914 (10.08.2004 г.), с. 10 – 11; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Дойков, Йордан (2004) Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация в. “Българска армия” , № 15844 (03.05.2004 г.); www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll

Дойков, Йордан (2004) Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода Научната конференция „Междуетнически конфликти на Балканите и в Средна Азия – сравнителни аспекти, на катедра „Политология”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, София – в http://www.euro

Дойков, Йордан (2004) The Bulgarian Army – from the Warsaw Pact to NATO (Some problems of the military reform) in revista electronica Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, ISSN 1576-6500, №8/2004, Universidad Complutense Madrid, (www.ucm.es/bucm/cee/papeles)

Дойков, Йордан (1999) Промененият Атлантически съюз - 2 София, Военно издателство ЕООД

Дойков, Йордан (1999) Списание „Политика за сигурност“, бр.3 Военно издателство ЕООД, София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/