Публикации на ас. д-р Николина Милчева Джановска


Джановска, Николина (2017) „Графични техники използвани при визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г.“ МНК „140 години от Руско-турската война. Международна експедиция по бойните полета на войната", 25 август 2017, зала на връх „Св. Никола“, Военноисторически сборник, година LXXXXI, бр.1-2/2017, Военноисторическа комисия, София, 2017, с.71-171, ISSN-0204-4080

Джановска, Николина (2016) „Българската графика и методът на "социалистическия реализъм" в развоя на изкуството след 9 септември 1944 – до средата на 50-те“ III МНК От сетивното към визуалното – "В търсене на идентичността", ФИИ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6

Джановска, Николина (2015) „The Influence of the Medium on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria“ Sociology Study, Volume 5, Number 7, July 2015 (Serial Number 50), David Publishing Company, Social Transformations, The Influence of the Media on the Contemporary Art and on Graphic Arts in Particular in Bulgaria, р.577, ISSN 2159-5526

Джановска, Николина (2015) „Графиката – визуална и сетивна“ Международна научна конференция "От сетивното към визуалното – изследователски аспекти" – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 ноември 2014, електронен сборник, с.59-67, ISBN 978-619-208-039-6

Джановска, Николина (2015) Традиция и новаторство в българската гравюра от ХІХ век Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015, електронен сборник, с.149, ISBN 978-619-208-040-2

Джановска, Николина (2015) „Мястото на жените графички в българското изкуство през ХХ век“ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85 годишнината на проф.д.изк. Валентин Ангелов "ИЗКУСТВО И ЖИВОТ", Велико Търново, 23-24 октомври 2015, електронен сборник, с.249-264, ISBN 978-619-208-077-8

Джановска, Николина (2015) „Научно изследователски проект „Една идея за графика“ II МНК От сетивното към визуалното – "Плурализмът в изкуството", ФИИ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 20-21 ноември 2015, електронен сборник, ISBN 978-619-208-103-4

Джановска, Николина (2015) „Възникване и развитие на българската гравюра XVIII-XIX век“ Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.68, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923

Джановска, Николина (2014) Влиянието на медията върху съвременното изкуство и в частност върху графиката/ THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE CONTEMPORARY ART AND ESPECIALLY ON THE GRAFIC ART IN BULGARIA БАРТФ (Балкански арт форум), "Изкуството и културата днес. Духът на времето и проблеми на интерпретацията", Факултет по изкуства, Нишки университет, 10-11октомври 2014, Ниш – Сърбия, с.566, ISBN 978-86-85239-30-4

Джановска, Николина (2014) „Графиката и съвременното изкуство в художествения живот в България“ АМТИИ, Пловдив, 23-24 октомври 2014, Международна научна конференция "Изкуство и образование – традиции и съвременност", том II, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015, c.494, ISBN 978-954-2963-13-4

Джановска, Николина (0) ЗА ОБРАЗА НА КЛОУНА В НЯКОЛКО ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАФИЦИ/ ABOUT THE CLOWN IN SEVERAL WORKS OF BULGARIAN GRAPHIC ARTIST

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/