Публикации на проф. д-р Мария Петрова Видолова


Видолова, Мария (2016) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2016) Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в България

Видолова, Мария (2016) The risk in the banking system. Measuring market risk in banking.

Видолова, Мария (2016) Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка

Видолова, Мария (2016) Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9

Видолова, Мария (2015) Методология за измерване на пазарния риск в банковата сфера

Видолова, Мария (2015) Основи на централното банкиране, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2015) Рискът в банковата сфера – възможности за измерване

Видолова, Мария (2014) Methods and models for assessment and analysis of credit risk in banking activities

Видолова, Мария (2014) Методи и модели за оценка и анализ на кредитния риск в банковата дейност“

Видолова, Мария (2014) Корпоративни финанси, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Банково дело, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2013) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2013) Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в България

Видолова, Мария (2013) Evaluation and analysis of credit risk in banking in light of the requirements of Basel 3

Видолова, Мария (2013) Финанси /държавни и корпоративни/, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов

Видолова, Мария (2012) Корпоративни финанси“, адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil

Видолова, Мария (2012) Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Опции, фючърси, суапи

Видолова, Мария (2012) Публични финанси

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление

Видолова, Мария (2012) Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Караганда

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Модель оценки рисков в потребительском кредитировании

Видолова, Мария (2012) Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление

Видолова, Мария (2012) Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/