Публикации на доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов


Стоядинов, Мариян (2019) Beyond Urban and Rural: The Eschatological Perspective of Christian Spirituality Satul si spiritualitatea rurala intre traditie si modernitate, Volumul 1, Stockholm: Feliitas Publishing House, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2019, pp. 475-487, ISBN 978-606-509-421-5; ISBN 978-91-984145-5-4.

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018, pp. 31-43, ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоядинов, Мариян (2017) What is the Church Doing: the Disintegration and its Challenges - Moyseos Odi. Afieromatikos Tomos pros timi tou makariostou Gerontos Moyseos tou Agioreitou, Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros, 2017, pp. 846-855, ISBN: 978-618-5314-03-3 Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros

Стоядинов, Мариян (2017) The Church and Bulgarian Modernities POLITICAL THEOLOGIES IN ORTHODOX CHRISTIANITY. Common Challenges and Divergent Positions, Edited by Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Bloomsbury T&T Clark. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY (p. 299-311). ISBN: HB: 978-0-5676-7412-8

Стоядинов, Мариян (2017) The Iconography of Еcumenical Councils and the Byzantine (New Roman) Political Philosophy ARS LITURGICA. From the Image of Glory to the Image of the Idols of Modernity (Ed. by D. Vanca. M.J. Cherry, A. Albu), vol. 1, Alba Iulia (pp. 203-217), ISSN 1584-8053.

Стоядинов, Мариян (2016) The Scientific Presupposition of Orthodox Theological Research Orthodox Theology & Sciences, Sofia University Press, New Rome Press, Columbia, Missouri, USA, 2016, pp. 162-176, ISBN 978-954-07-4223-6

Стоядинов, Мариян (2016) Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието Християнство и култура, бр.117 (с. 43-48) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2016) Библейски измерения на властта като откровение и приемство Християнство и култура, бр. 110 (с. 70-76) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2015) Небесная и земная скинии – видение Церкви в св. Григория Нисским в De Vita Moysis СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015 (с. 65-75).

Стоядинов, Мариян (2014) Δόγμα и κήρυγμα в контекста на съвременната публичност Догмат и терминология в православната християнска традиция (Материали от ІV Международен симпозиум по православна догматика 22-25 септември 2013), С., 2014, (с. 212-227) ISBN: 1310790901

Стоядинов, Мариян (2014) The Soteriological Argument in the Context of Iconoclastic Controversy: St. John Damascene and St. Theodore the Studite Für Uns and Für Unser Heil, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali, Gregor Emmenegger und Mante Lenkaityte Ostermann, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2014 (p.303-313) ISBN 978-3-7022-3351-8

Стоядинов, Мариян (2014) Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция) Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие, т. 3, 2014, с. 21-40, ISSN 2367-7856

Стоядинов, Мариян (2012) За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески Теологикон, Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, т. 1, 2012, с. 226-236, ISBN 978-954-400-848-2

Стоядинов, Мариян (2010) The Heavenly and Earhtly Tabernacle – A Vission of St. Gregory of Nissa on Church in De vita Moysis Heilighkeit und Apostolizität der Kirche, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali und Gregor Emmenegger, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2010, pp.277-285, ISBN 978-3-7022-3102--6

Стоядинов, Мариян (2010) Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies Communismus im Rückblick, Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (Hg.), Mathias-Grünewald-Verlag, Wien, 2010, pp. 216-230, ISBN 978-3-7867-2851-1.

Стоядинов, Мариян (2009) Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, с. 64, ISBN 978-954-493-017-2 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, с. 148, ISBN 978-954-493-018-9 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски, В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008, с. 495-512, ISBN 978-954-254-641-8

Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008, с. 46-58, ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2008) Съборността като "дар" и "цел" Богословска мисъл. Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 74-83, ISSN: 1310-7909.

Стоядинов, Мариян (2007) Η ακρίβεια καί υπομονή στο ασκητικό πρόγραμα κατά του Γέροντα Ιωσήφ τόν Ησυχαστή ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Αγιον Ορος, 2007

Стоядинов, Мариян (2007) Божията благодат. Богословско изследване Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2007) За светлината в иконата Архив за средновековна философия и култура. С., т. 13, 2007 г. (с. 32-41) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2006) Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието) Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2006) Естествено познание и богопознание в паламитското богословие Ars и scientia през Средновековието, сборник от научна конференция, ВТ, 2006 (с. 8-26). ISBN 13: 978-954-9904-49-9

Стоядинов, Мариян (2005) Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата Международната конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 (с. 84-90) ISBN 954-524-469-0

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет "Обществено възпитание", кн. 1/2001

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн. 5, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн.1, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство – LXXIX, 1 (1999), с. 20-27, ISSN: 0324-1173

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/