Публикации на доц. д-р Марияна Иванова Николова


Николова, Марияна (2019) Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Projects as an educational technology to increase the efficiency of information technologies training Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Unconventional lessons in computer modelling in elementary education. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Exploring the results of the IT education on the subject “Spreadsheets” at school Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Methodical tools for forming key competences on the subject "Spreadsheets" at school Journal “Mathematics, Computer Science and Education”

Николова, Марияна (2018) Cloud Computing as modern education technology and interactive environment International Symposium “Education 21”, Veliko Turnovo

Николова, Марияна (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018

Николова, Марияна (2017) 3D computer model for personal fixator in orthopedic therapy International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2017) The computer simulation - technological and educational aspects International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2015) Improving security in Local Area Network Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015.

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014.

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90).

Николова, Марияна (2013) Специфика на задачите по информационни технологии в училище, създаващи проблемни ситуации Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” В.Търново, 2013.

Николова, Марияна (2013) Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013.

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г.

Николова, Марияна (2012) Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012

Николова, Марияна (2012) Problem-based learning approach in Information Technology Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012.

Николова, Марияна (2012) Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.

Николова, Марияна (2012) Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

Николова, Марияна (2012) Электронные оценки знаний - формы и программные решения III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012 (173-180).

Николова, Марияна (2012) Электронный мультимедийный курс по информатике и по информационным технологиям Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012, (145-152).

Николова, Марияна (2011) Advantages, structure and capabilities of the electronic assessment system International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11”, Nish, 2011, http://icestconf.org.

Николова, Марияна (2011) Information systems for e-assessment, storage and analysis of the results of the learning process International scientific conference - UniTech, 18 – 19 November 2011, Gabrovo, 2011, (III 319-324).

Николова, Марияна (2011) Увод в Информатиката и компютърните науки Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

Николова, Марияна (2011) Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., ISBN 978-954-427-928-3.

Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).

Николова, Марияна (2010) The essence and the structure of the online questionnaires in the education International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62).

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2009) The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (1085-1089).

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction Communication & Cognition, Vol. 41, Nr.1 & 2, 2008, (3 – 12).

Николова, Марияна (2008) Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289).

Николова, Марияна (2007) Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112).

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2006) Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

Николова, Марияна (2005) Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7).

Николова, Марияна (2001) Училищен курс по информатика информационни технологии Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140).

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/