Публикации на гл.ас. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска


Марчева-Йошовска, Петя (2020) Challenges for resource teachers to integrate students with visual impairments Special Edition of ICEVI European Newsletter, February, Proceedings of the 7th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria 20.10.2019-23.10.2019, pp. 92 - 98. ISSN: 2666-1527

Марчева-Йошовска, Петя (2020) ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР КАЦАРОВ ЗА СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА И ИДЕЯТА ЗА „ОСОБЕНОТО“ ДЕТЕ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15 - 26.11.2019 г., Велико Търново.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) ОЦЕНКА НА ПОЛЕЗНИТЕ УМЕНИЯ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ //Педагогически алманах, т. 27, бр.2. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 83 - 97. ISSN: 2367-9360 (Online) http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol27/iss2/14

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Интерактивни методи и развитие на критическото мислене у учениците в условията на мултикултурна среда Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. Доклади. Трета национална научно-практическа конференция, 1–2 юли 2015 г.; Четвърта национална научно-практическа конференция, 4–5 юли 2016 г., Велико Търново. Пловдив: "Астарта", 2019, с. 38 - 43. ISBN: 978-954-350-271-4.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т. XXIII D 35 години Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 794 - 804. ISSN: 1314-6769.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Предизвикателства пред екипното взаимодействие в условията на приобщаващото образование. Сб. Доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 24 – 25.10.2019 г., Плевен [CD-ROM]. Издателски център при МУ – Плевен, 2019, с. 271 – 281. ISBN 978-954-756-232-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2019) Ценностите на учителите за осъществяване на приобщаващо образование в България – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 171 – 180. ISВN: 978-619-7281-52-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) НАГЛАСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ИНСТУМЕНТИ ОТ ЕКИПИТЕ В ИНКЛУЗИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Сб. доклади от ШЕСТНАДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 29-30.10.2018, Плевен. Ред. колегия: доц. Теодора Вълова, д.п., ас. Мариета Гуновска, ас. Хрета Аспарухова, пр. Валентина Козова, пр. Силвия Габърска. пр. Незабравка Ненкова. Издава: Издателски център при МУ – Плевен ISBN: 978-954-756-222-6.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Наставничество в педагогическия екип за подпомагане на кариерното развитие Сб. от Годишна международна научна конференция факултет „Авиационен“, Д. Митрополия, 19 – 20 април 2018 г. [CD-ROM]. Ред. Факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“. Д. Митрополия: Факултет „Авиационен“ – НВУ „В. Левски“, 2018, с. 421 – 431. ISBN 978-954-713-114-9.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности Сб. от Научно-практическа конференция „Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите“, София, 20 октомври 2017 г. Ред. С. Караджова. София: Джуниър Ачийвмънт България, 2018, с. 138 – 147. ISBN 978-954-8421-38-6.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Професионални отговорности пред ресурсния учител в контекста на приобщаващите политики и практики в България Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 03 – 04 юни 2018 г., Враца. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, с. 98 – 107. ISBN 978-619-7281-38-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Rehabilitation, treatment and administration of people with Rett Syndrome – Cб. „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 2018 г., Том 1., с. 309 – 311. Online ISSN 2603-4093 http://www.uni-vt.bg/res/7643/Развитие_на_българската_и_европейската_икономика_-_предизвикателства_и_възможности_(Том_1)_–_2017.pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Изследване на детерминантите на BURNOUТ в учителската професия – В: Год. на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIID, с. 592 – 601. ISSN 1314 – 6769.

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Mentorship in the context of the Inclusive education in Bulgaria – Knowledge International Journal Scientific papers, 2018, No Vol.28.3, pp. 809 – 814, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact and Quality Factor) ISSN (e-version) 1857 - 923 X https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/165/658

Марчева-Йошовска, Петя (2018) Determinants of Burnout in the teachers’profession JOURNAL SocioBrains, Аugust 2018, ISSUE 48, с. 107 – 114. Online ISSN 2367-5721 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2048,%20August%202018/10_%20Petya%20Marcheva-Yoshovska.pdf Scientific Indexing Service (Impact Factor for 2015 = 0.932), Scientific Journal Impact Factor (Impact Factor for 2017=5.536), Eurasian Scientific Journal Index (Impact Factor for 2015 = 0.741), Scholar Article Impact Factor, Systematic Impact Factor, International Scientific Indexing

Марчева-Йошовска, Петя (2018) ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА ,,РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“ ВЪВ ВТУ Сб. доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, Велико Търново, 16 – 17.11. 2018 г. [CD-ROM]. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2018, с. 257 – 267. ISSN: 2534-9317.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) ПРИОБЩАВАЩА КЛАСНА СТАЯ – ПРОФИЛ Сборник с доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Педагогически фаултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“. Велико Търново: "Ай анд Би", 2017, с. 163 - 170. ISSN: 2534-9317.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Удовлетвореността от труда при учителите Сб. от Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“, Плевен, 23 – 24 март 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Е. Димитрова, Г. Маркова, П. Гергова, А. Чифлигарска, С. Дюлгерова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, факултет „Здравни грижи“, 2017, с. 362 – 374. ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на информираността за детското очно здраве Сб. от Пета национална студентска сесия с международно участие „Здравните грижи – наука и технологии“, Плевен, 23 – 24 март 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Е. Димитрова, Г. Маркова, П. Гергова, А. Чифлигарска, С. Дюлгерова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, факултет „Здравни грижи“, 2017, с. 380 – 390. ISBN 978-954-756-202-82.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на осведомеността за детското очно здраве – Сп. Педагогически алманах, 2017 г., Том 25, бр.1., с. 93 – 101. Online ISSN 2367-9360 International Citation Index, DRJI, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Проучване на осведомеността за детското очно здраве – Сп. Педагогически алманах, 2017 г., Том 25, бр.1., с. 93 – 101. Print ISSN1310-358X. International Citation Index, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Синдром на Rett – аутизъм с известен генетичен дефект Сб от Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: „Съвременни тенденции в авиационното обучение“, Долна Митрополия, 18 – 19 май 2017 г. [CD-ROM]. Ред. Факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“. Д. Митрополия: Факултет „Авиационен“ – НВУ „В. Левски“, 2017, с. 406 – 409. ISBN 978-954-713-110-1.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Бронхиална астма при децата – причини за възникване Сб. от Петнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 5 – 6 октомври 2017 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова, В. Спасова, Н. Михайлова, Г. Цветанова-Краева, К. Лисаева. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, с. 280 – 291. ISBN 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Рехабилитация при лица с Rett-синдром Сб. от Петнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 5 – 6 октомври 2017 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова, В. Спасова, Н. Михайлова, Г. Цветанова-Краева, К. Лисаева. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2017, с. 263 – 271. ISBN 978-954-756-208-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Нагласи за осъществяване на приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 288 – 302. ISBN 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Информираността и нагласата за профилактика на детското очно здраве Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 303 – 311. ISBN 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Ценностната ориентация на учениците от начална училищна възраст Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 21 – 22 април 2017 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2017, с. 312 – 321. ISBN 978-619-7281-24-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Teachers’ Labour Satisfaction – London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI, pp. 472 – 482. ISSN 1474-846X.

Марчева-Йошовска, Петя (2017) Mentoring in the context of team work for efficient inclusion – В: Образование и наука: современные тренды: коллективная монография. Чебоксары: ЦНС „Интерактив плюс“, 2017, с. 59 – 69. ISBN 978-5-6040559-6-0. DOI 10.21661/a-377.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria – International Journal of Science Culture and Sport, September 2016, : 4, Special Issue 2, pp. 566 – 589. Online ISSN 2148-1148. Doi: 10.14486/IntJSCS581 < http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1995765170_si2_55_marcheva.pdf>

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Дезинтегративно разстройство в детството - Хелер-синдром Сб. от Четиринадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 6 – 7 октомври 2016 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2016, с. 112 – 119. ISBN 978-954-756-192-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Генерализирани разстройства на развитието – Савант-синдром Сб. от Четиринадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 6 – 7 октомври 2016 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2016, с. 170 – 182. ISBN 978-954-756-192-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Концепцията на приобщаващото образование – Сп. Педагогически алманах, 2016 г., Том 24, бр.1., с. 41 – 49. Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss1/4 CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index. International Citation Index, DRJI, Research Bib, World Cat, GIF, Road Directory, ESJI, SIS, Electronic Journals Library, Rootindexing.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Проучване на нагласите за осъществяване на приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности Сб. от Mеждународна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 18 – 19 ноември 2016 г. [CD-ROM]. Ред. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 142 – 150, ISSN 25349317.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) Интерактивните методи на обучение – предизвикателство и реалност Сб. от Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски“, Долна Митрополия, 14 – 15 април 2016 г. [CD-ROM]. Ред. Факултет „Авиационен“ на НВУ „В. Левски“. Д. Митрополия: Факултет „Авиационен“ – НВУ „В. Левски“, 2016 г., с.189 – 196. ISBN 978-954-713-109-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2016) THE COLLEGE AND THE LIBRARY– PARTNERS IN PROMOTING READING DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE MÜZELERİ, III. ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE MÜZELERİ. BİRLİĞİ PLATFORMU KONFERANS KİTABI. Editör: Prof. Dr. Fethiye ERBAY, Doç. Dr. Mutlu ERBAY, Тurkey, Edrine: Trakya Üniversitesi Yayınları, 2016, pp. 102 - 105. ISBN: 978-975-374-204-7.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Влияние на играта Hemsball върху развитието на социалния опит на децата от предучилищна възраст Сб. от Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“: „Към света на мечтите“, Плевен, 22 – 24 април. Ред. РИО – Плевен. Плевен: „Медиатех“, 2015, с. 82 – 84. ISBN 978-619-207-016-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Развитие интереса на учениците от втори клас към лекоатлетическите упражнения и игри в уроците по физическо възпитание и спорт Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 1 юни 2015 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2015, с. 87 – 94. ISBN 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Мотивация на учениците от начален етап на обучение в условията на интерактивно обучение Сб. от Юбилейна международна конференция: 50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013, секция Педагогика. Ред. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014, с. 410 – 415. ISBN 978-619-208-001-3.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Нагласи на учителите за използване на интерактивно обучение в началното училище – Сб. от Втора докторантска научна сесия, В. Търново, 29 април 2015 г. Ред. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2015, с. 18 – 31. ISBN: 978-619-208-040-2. Online http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Ролята на дидактичната игра в начален етап Сб. от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 1 юни 2015 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2015, с. 61 – 69. ISBN: 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Проучване методическата подготовка на студентите професионални бакалаври по дисциплината „Човекът и обществото“, „Човекът и природата“ Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 1 юни 2015 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2015, с. 167 – 181. ISBN 978-954-9689-94-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Влияние на играта Hemsball върху психо-физическото развитие на децата от предучилищна възраст Сб. от Втори международен педагогически форум „Класика и иновации в предучилищната практика“, Асеновград, 29 – 30 април 2015 г. Ред. Зл. Тоскова. Асеновград: „Виктори – ПР“, 2015, с. 69 – 73. ISBN 978-619-7014-17-4.

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Интерактивните методи за развитието на критическото мислене на учениците от начален етап – Международно студентско научно списание „Перспективи“, 2015 г, бр. 4, с. 132 – 143. Online ISSN 1314-9075 https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/______________________-________-4-_

Марчева-Йошовска, Петя (2015) Ролята на интерактивните методи на обучение в началното училище за насърчаване на четенето Сб. от Тринадесетата национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“: на тема „Библиотеки без граници – съвременни архитектурни решения“, Велико Търново, 13 – 14 ноември 2014 г. Ред. А. Ковачев. В. Търново: „Анубис – Булвест“, 2015, с. 214 – 227. ISSN 1313-8138.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Научноизследователската дейност и кариерното развитие на преподавателите – ключов елемент от качеството на българското висше образование Сб. от Научно-практическа конференция на тема: „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето“, Бургас, 28 – 29 ноември 2014 г. Ред. Г. Христозова. Бургас: Бургаски свободен университет, 2014, с. 96 – 98. ISBN: 978-619-7126-02-0.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Портфолиото като образователна технология за професионалното развитие на студентите Сб. от Международна конференция на тема: „Образователни политики в 21-век“, София, 12 – 14 март 2014 г. Ред. Сдружение „Център за творческо обучение“. София: Център за творческо обучение, 2014, с. 92 – 96. ISBN 978-619-90168-3-1.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion – International Journal of Science Culture and Sport, July 2014, Special Issue 1, Vol. 2., №5, pp. 665 – 693. Online ISSN 2148-1148. Doi: 10.14486/IJSCS138 http://www.iscsjournal.com/Makaleler/2059933179_si_1_38todorova.pdf CrossRef, Index Copernicus (ICV 6,4), DOAJ, Google Scholar, J-Gate, CiteFactor, Research Bible, Center for Islamic Studies, Mendeley, Open Access Journals, cademicKeys, Scientific Indexing Services, Arastirmax, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, SOBİAD, Asos Index.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Кариерният център в специалното училище в подкрепа на професионалното ориентиране и кариерното консултиране на учениците със специални образователни потребности Сб. „60 години ДИУУ: Научен форум „Традиции и иновации в образованието“, София, 1 – 3 ноември 2013 г. Ред. Г. Каменова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 204 – 210. ISBN 978-954-07-3799-7.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Hemsball – Sport without borders – Сб. „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (педагошким) факултетима“, 6 декември 2014, Врање, Србије. Ред. Р. Николић, Р. Кулић, Д. Станојевић. Врање: Учитељски факултет (Врање: Плутос), 2014, с. 442 – 463. Online ISBN 978-86-6301-011-6 http://eprints.ugd.edu.mk/10292/1/Zbornik%20Savremene%20tendencije%20-%20za%20autore-240s..pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Някои по-широко използвани методи за създаване на интерактивна образователна среда в началното училище – В: Добри практики в насърчаване на четенето’2014: Успешни проекти 2012 – 2014 г. София: ЦРЧР, 2014, с. 108 – 111. ISBN 978-619-7077-27-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Използване на интерактивните методи на обучение в началното училище за повишаване качеството на образователния процес – Сб. от Първа докторантска научна сесия, Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 29 април 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014, с. 36 – 42. Online ISBN 978-954-524-992-1 http://www.uni-vt.bg/res /1290/първа_доктор.pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Портфолиото – алтернатива за успех на студентите от Педагогически колеж – Плевен – Сп. Педагогика, 2014 г., кн. 9., с. 1321 – 1328. Print ISSN 0861-3982.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Проучване осведомеността на учениците по въпросите за трафика на хора – алтернатива за по-добър живот Сб. от Тринадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, в рамките на „Юбилеен месец на науката 40 години Медицински университет – Плевен“, Плевен, 2 – 3 октомври 2014 г. [CD-ROM]. Ред. И. Петкова, М. Гуновска, В. Козова, С. Габърска. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2014, с. 367 – 377. ISBN 978-954-756-158-8.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) The Importance of Sport for All for the Development of Sports and health in universities Сб. от Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 8 – 9 ноември 2013 г. Ред. А. Янева-Прокопова, А. Хиджов, Г. Игнатов, Б. Туманова, И. Пелтекова, Е. Михайлова, Е. Йорданов, Ф. Благоева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 85 – 89. ISSN 1314-2275.

Марчева-Йошовска, Петя (2014) Практически умения и компетенции на бъдещите учители за реализиране на пазара на труда – реалност и възможности – Онлайн конференция на тема: „Младите хора и модерна Европа“, февруари – март 2014 г. Инженерно-педагогически факултет/ Технически университет – София. < http://www.tu-sliven.com/DistanceEducation/KonferenciqInternet2014.html>

Марчева-Йошовска, Петя (2013) Интерактивно обучение в онлайн портал и стимулиране на познавателната активност на учениците със специални образователни потребности – Сб. от Девета студентска научна сесия, посветена на 50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“: „Моят университет, моята специалност – бъдеще и кариера“, 28 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013, с. 32 – 36. Online ISBN 978-954-524-993-8 http://www.uni-vt.bg/res/1125/9ss.pdf

Марчева-Йошовска, Петя (2013) Социални аспекти на играта Hemsball Сб. от Дванадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, Плевен, 10 – 11 октомври 2013 г. [CD-ROM]. Ред. К. Кънчева. Плевен: Издателски център при МУ – Плевен, 2014, с. 314 – 320. ISBN 978-954-756-150-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2013) Играта HEMSBALL и влияние й върху психофизическото състояние на учениците с множество увреждания Сб. от Международна научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 31 май 2013 г., Враца. Ред. Д. Цонкова. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2013, с. 395 – 403. ISBN 978-954-9689-79-2.

Марчева-Йошовска, Петя (2013) Играта HEMSBALL – предизвикателство в работата с деца с увреждания Сб. от Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, София, 8 – 9 ноември 2013 г. Ред. А. Янева-Прокопова, А. Хиджов, Г. Игнатов, Б. Туманова, И. Пелтекова, Е. Михайлова, Е. Йорданов, Ф. Благоева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 258 – 265. ISSN: 1314-2275.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/