Публикации на гл.ас. д-р Елеонора Звалена


Звалена, Елеонора (2016) O názvosloví v herbári Viktora Greschika Universitatea din Bukuresti, Bukuresti

Звалена, Елеонора (2016) Efektívne testovanie Naše snahy plus, Revista de culturě. Nadlac

Звалена, Елеонора (2016) Slovenské pády v bulharskom jazykovom prostredí Slavica Nitriensia 5, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra

Звалена, Елеонора (2013) Tvorivé písanie vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka Kapitoly z didaktiky slovenského jazyka a literatúry. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. Monografia štúdií.Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2012) Možnosti zážitkového vyučovania na hodinách literárnej výchovy. . In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Olomouci 12. apríla 2011 na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

Звалена, Елеонора (2012) Tvorivé písanie a nižšia sekundárna škola Jazyk – kultura – komunikace. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Cтатията е достъпна в Интернет: http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/

Звалена, Елеонора (2012) Tvorivé písance vo vyučovaní jazyka a slohu (pre nižšie sekundárne vzdelávanie). Filologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Звалена, Елеонора (2012) Možnosti zážitkového vyučovania na hodinách literárnej výchovy In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

Звалена, Елеонора (2012) História, súčasnosť a perspektívy Evanjelickej knižnice v Levoči In: Čitatel a knižnice v ére digitalizácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Prešove. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2012) O náboženskom žánri In: Epištoly o jazyku a jazykovede. In Zborník štúdií z vedeckého seminára venovaný doc. PhDr. F. Ruščákovi, CSc., pri príležitosti životného jubilea. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania In: Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Diachrónno-synchrónne aspekty vymedzenia pojmu náboženský a biblický žáner In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Tvorivé písanie a žiacka slohová tvorivosť In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2011) Oscilácia ako spôsob písania(G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu). (G. Mihalková: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. s.124. In Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove), ročník 2, číslo 8/11, Prešov

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové parametre evanjelia In Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 8. – 10. 11. 2006 v Častej – Papierničke. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

Звалена, Елеонора (2009) Žánrové dimenzie biblickej epištoly Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2008) Dve strany horizontu Karola Bendžalu. In Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 28. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Ed. A. Valcerová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Звалена, Елеонора (2008) Žánrová charakteristika podobenstva In Studia Philologica.Annus XIII. Ed. J. Kesselová. (online)Prešov FHPV PU, Prešov,. Dostupné na http.// www.pulib. Sk/elpub2úFHPV/Kesselova/pdf_docú8.pdf.

Звалена, Елеонора (2007) Štylistické dimenzie prívlastku v opisnom slohovom postupe biblického textu. In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 13. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková – B. Hlebová. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

Звалена, Елеонора (2007) Biblický text ako východisko náboženskej komunikácie. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 13. – 15. 9. 2006 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja. Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Звалена, Елеонора (2006) Žánrová charakteristika starozákonného žalmu. In Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica .

Звалена, Елеонора (2006) Obsahové modelové štruktúry biblických textov a ich využitie vo vyučovaní slohu. In Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková.. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov .

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/