Публикации на д-р Пламен Стефанов Събев


Събев, Пламен (2018) 3D визуализация на Търновград по миниатюра от Брашовския миней. – В: Сборник „Библиотеки. Четене. Комуникации“. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие (16 – 17 ноември, 2017). Изд. Народна библиотека „П. Р. Славейков“, В. Търново, 2018, с. 283–293. (ISSN: 1313-8138).

Събев, Пламен (2018) 3D възстановки на културно-исторически обекти и експонати. Интерполация на текстовете и техните визуални отражения в експозициите на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Сборник с материали от международна научна конференция "От сетивното към визуалното. Плурализмът в изкуството" 20 – 21 ноември, 2015. Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 309–320. (ISBN 978-619-208-103-4)

Събев, Пламен (2018) Иконостасът на църквата „Св. Георги“ в Арбанаси. (История, консервационно-реставрационни проблеми, възможности и перспективи за възстановка), с. 489–518. (ISSN 2603-3534) – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година I (ХХХIII), 2017. В. Търново, 2018,

Събев, Пламен (2018) Стенописите от църквата "Успение Богородично" в с. Михалци, Павликенски регион. с. 91-99. ISBN: 978-619-00-0882-8 - В: Юбилеен сборник "Павликени", посветен на 75 години от обявяването на Павликени за град и 40 години Исторически музей - Павликени. Изд. "Фабер", В. Търново.

Събев, Пламен (2017) 3D моделировки и анимация средневековых церквей Болгарии (научные и технические подходы, процессы и реализации). – В: Первый международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира. „Наука и Православие: Стратегии развития“ 20 – 26 февраля 2017 г. Изд. „Истоки“, Воронеж, 2017, с. 164–168 (ISBN 978-5-4473-0145-3).

Събев, Пламен (2017) СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ. Икони и стенописи. XVIII - XIX век. Великотърновска епархия. Изд. "Фабер", В. Търново, 2017 (ISBN 978-619-00-0670-1)

Събев, Пламен (2017) Музейното експониране и възможностите на 3D технологиите в РИМ – Велико Търново. – В: "Дни на науката '2016", Съюз на учените в България, клон - Велико Търново (отговорен редактор  проф. д-р Петко Петков). В. Търново, 2017, с. 238–244.

Събев, Пламен (2016) Св. Теодосий Търновски и иконопочитанието в Търновград (догматични аспекти на защитните слова според житието на патриарх Калист Константинополски). – В: Сборник ВЕЛИКИТЕ АСЕНЕВЦИ (Доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия). В. Търново, 2016, с. 465–472 (ISBN 978-619-168-175-4).

Събев, Пламен (2015) Йерусалимия от църквата „Св. Георги” в Арбанаси Списание "ЕПОХИ", издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, Volume XXIII (2015), Книжка / Issue 2, pp. 419 - 427.

Събев, Пламен (2015) Father Matey Preobrazenski Mitkaloto (The Wandering one) and his Model of a Perpetual Calendar. – В: Научный журнал Тверскаго Государственного Университета. Серия: История, № 3, Тверь, 2015, с. 4–32 (ISSN 1998-5037).

Събев, Пламен (2015) „Страстите Христови“ в стъкленици. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2015, ХХХ, с. 147–157 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2015) Тревненските зографи и Страстите Христови. – В: „Трявна и тревненци в националната история и култура“. Известия на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. 4, Варна, 2015, с. 218–244 (ISSN 1313-6356).

Събев, Пламен (2015) „The Unknown Heritage“ – A Multimedia and Museum Exhibition. – In: International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, September 28–30, 2015, Special Edition, pp. 72–74 (ISSN 1314-4006).

Събев, Пламен (2015) Paintings Beyond the Boundaries of the Canon: Bulgarian Churches and Monasteries XVII – XIX Century. – In: Venets: The Belogradchik Journal fоr Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, Number 3, 2015, pp. 392–407 (ISSN 1314-0426).

Събев, Пламен (2014) Хоросът в Православния храм (символизъм, функции и иконографски типове). – В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 (CD), с. 254–263 (ISBN 978-954-524-982-2).

Събев, Пламен (2014) Фрагменти от стенописи над входната врата, свързваща галерията с нартекса на храма „Рождество Христово“ в Арбанаси. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2014, XXVIII–XXIX , с. 293–305 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2014) Видове органични разтворители, използвани за отделянето на стари лакови покрития на възрожденски икони от фондовете на Регионален исторически музей – Велико Търново. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2014, XXVIII – XXIX , с. 383–388 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2014) Development of an Online Computer Quest Game for the Visitors in Exhibition Halls of the Archaeological Museum – Veliko Tarnovo. – In: Digital Presentation and preservation of Cultural and Scientific Heritage. Proceedings, IV, 2014, Institute of Mathematics and Informatics – BAS, p. 301 (ISSN 1314-4006).

Събев, Пламен (2014) Отец Матей Преображенски – Миткалото и неговият модел за Вечен календар. – В: Юбилеен сборник „Павликени – античен и вечен“. В. Търново, изд. „Фабер“, 2014, с. 165–199 (ISBN 9786190000501).

Събев, Пламен (2014) Корпус на стенописите от XVII век в България. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2014, XXVIII – XXIX , с. 397–403 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2013) Castellum Aquae в Nicoplois ad Istrum – етапи и функциониране в 3D вариант. – В: Сборник „Иновации и култура – регионални решения и перспективи“. Институт по математика и информатика, БАН; Община Велико Търново, 2013, с. 80–88 (ISBN 978-954-8986-36-6).

Събев, Пламен (2012) Тревненецът Иванчо Кънчев и неговото художествено наследство. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2012, XXVII, с. 345–354 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2012) 3D Reconstruction of Cultural Values at the Regional History Museum Veliko Tarnovo. – In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. Proceedings, II, 2012, Institute of Mathematics and Informatics – BAS, p. 220–221 (ISSN 1314-4006).

Събев, Пламен (2011) The stylistic trends from the mural painting in the XIII century of the Bishopric church Sts Peter and Paul in Veliko Tarnovo. – In: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia 22–27 August, 2011, Volume III, р. 328–329 (ISBN 978-954-8536-05-9).

Събев, Пламен (2011) Надписът от олтарната абсида на търновската митрополитска църква „Св. св. Петър и Павел”. Сп. „Проблеми на изкуството”, бр. 2, 2011, с. 42–47 (ISSN 0032 – 9371).

Събев, Пламен (2011) Ноевият ковчег в една възрожденска икона – символика, фолклоризация, визуални съответствия. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2011, ХХVІ, с. 257–268 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2011) Три неизвестни икони със Страстите Христови от фондовете на Регионален исторически музей – Велико Търново. Сп. „Проблеми на изкуството”, бр. 1, 2011, с. 42–47 (ISSN 0032 – 9371).

Събев, Пламен (2011) СТРАСТНИЯТ ЦИКЪЛ В БЪЛГАРСКАТА СТЕННА ЖИВОПИС ПРЕЗ XVII ВЕК. Изд. “Абагар”, Велико Търново, 2011, 160 с. (ISBN 978-954-427-951-6).

Събев, Пламен (2010) Цикълът „Страдания Христови” в две възрожденски икони от Великотърновския исторически музей. – В: Сп. „Слово и образ”, ВТУ, бр. 2, 2010, с. 72–86 (ISSN 1313-8022).

Събев, Пламен (2010) Опит за виртуална възстановка на стенописи от ХV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел” във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201 (ISBN 9789545400698).

Събев, Пламен (2010) Стенописите в митрополитската църква „Св. св. Петър и Павел” във Велико Търново (Историографски преглед). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2009 – 2010, ХХІV – ХХV, с. 227–241 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2009) Икони на Захарий Цанюв от старата църква „Рождество Богородично” във Велико Търново. – В: Сборник „Изкуствоведски четения 2009”, Институт за изкуствознание, София, 2009, с. 193–202 (ISSN 1313-2342).

Събев, Пламен (2008) Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2008, ХХІІI, с. 177–201 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2007) „Вселенските събори” от галерията на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2007, ХХІІ, с. 159–178 (ISSN 0861-5888).

Събев, Пламен (2006) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век. – В: Сборник „Любен Прашков, реставратор и изкуствовед“. Материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Л. Прашков, 14 – 15 декември, 2001. София, 2006, с. 164–176 (ISBN 978-954-52-4514-5).

Събев, Пламен (2005) Сребърниците от сцената „Разкаяние и обесване на Юда Искариотски” в Арбанашките паметници. – В: „Монетите и банкнотите – възможни прочити“. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. В. Търново, 2005, с. 464–470 (ISBN 954-427-660-2).

Събев, Пламен (2005) Декоративна украса. – В: Девическият манастир “Св. Пантелеймон” в село Присово. (Под общата редакция на академик Иван Радев). Изд. „Фабер“, В. Търново, 2005 (ISBN: 954-775-409-2).

Събев, Пламен (2005) Темата за страданието в стенописите от църквата „Св. Йоан Кръстител” в село Върбово. – В: Сборник „Културни текстове на миналото. Носители, символи, идеи“. Кн. ІV, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", IV, София, 2005, с. 70–73 (ISBN 954-07-2147-4).

Събев, Пламен (2004) Сцената „Носене на кръста” от наоса на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси. – В: Сп. „Проблеми на изкуството”, бр. 3, 2004, с. 15–21 (ISSN 0032 – 9371).

Събев, Пламен (2004) Иконното богатство – съвременно състояние и интерпретация. – В: История на църквата „Св. Константин и Елена” (под общата редакция на академик Иван Радев). В. Търново, 2004, с. 140–154 (ISBN: 954-775-291-Х).

Събев, Пламен (2004) Страстната седмица в православното изобразително изкуство. Сп. „Духовна култура”, бр. 9, 2004, с. 24–29 (ISSN 0324-1173).

Събев, Пламен (2003) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).

Събев, Пламен (0) Пример за възрожденски стенописи с дидактичен характер. Църквата край село Лешко, Благоевград – В: Сборник "Етнологията вчера, днес и утре". Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. В. Търново, 2006, с. 310–316 (ISBN 9545245107).

Събев, Пламен (0) Иконостасът на църквата "Св. Георги" в Арбанаси. (История, консервационно-реставрационни проблеми, възможности и перспективи за възстановка).  – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Година I (ХХХIII), 2017. В. Търново, 2018, с. 489–518.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/