Публикации на гл.ас. д-р Смилен Иванов Марков


Марков, Смилен (2017) Wisdom as an Epistemological and Anthropological Concept in Byzantine Philosophy: Paradigms from Dionysius the Areopagite, Maximus the Confessor, and Photius the Great Analogia, 2 (1), 2017, 111-123

Марков, Смилен (2016) Спасение от света или спасение на света Християнство и култура, 110 (2016)

Марков, Смилен (2016) Светият и Велик Събор в Крит. Съмнения и Откровения Християнство и култура 112 (2016)

Марков, Смилен (2016) Богословската програма на Критския събор. Бележки върху Светия и Велик Събор на Православната църква Християнство и култура 113 (2016)

Марков, Смилен (2016) Византийското схващане за историчност на времето – историко-философски предпоставки Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на Калин Янакиев, Communitas 2016, 113-133

Марков, Смилен (2016) Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер с св. Йоан Дамаскин Архив за средновековна философия и култура XXII (2016), 53-61

Марков, Смилен (2015) Relation as a Marker of Historicity in Byzantine Philosophy (Категорията „отношение” като маркер на историчност във Византийската философия) Knezevic, M. (ed.), The Ways of Byzantine Philosophy, Sebastian Press 2015, 225-239

Марков, Смилен (2015) Diе metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus – historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen (Метафизичният синтез на Йоан Дамаскин – исторически взаимовръзки и структурни трансформации) Brill - Studien und Texte zur Geschichte des Mittelalters. Leiden-Köln, 2015

Марков, Смилен (2015) Degrees of Freedom Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur XXI (2015), 17-35

Марков, Смилен (2015) Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски, в: Християнство и култура, 104 (2015), 83-92. Християнство и култура, 104 (2015), 83-92.

Марков, Смилен (2014) Gültigkeit und Anerkennung der natürlichen Grenzen Gennadios Scholarios’ Konzept des natürlichen Gesetzes Miscellanea, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2014, 437-454.

Марков, Смилен (2014) Категорията „отношение” като структурен момент на историчност във византийската философия Архив за средновековна философия и култура (20) 2014

Марков, Смилен (2014) Богопознание и дидактика (схващането за символното богопознание на Теофан Никейски) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. III, 2014, 203-226.

Марков, Смилен (2014) The Epistemic Structure as an Animate Statue – Psellos’ Concept of Christian Philosophy Philosophia – E-Journal of philosophy and culture, 6, 2014 г. (http://philosophy-e.com/the-epistemic-structure-as-an-animate-statue-psellos-concept-of-christian-philosophy/ - последно посетен 11.03.2014 г.)

Марков, Смилен (2013) Валидност и признаване на природните граници (Генадий Схоларий и концепцията за природния закон) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. II, 2013, 88-106

Марков, Смилен (2013) What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle (the case of Theodore Abū Qurrah) Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски - Скопje” (19), 2013, 71-86

Марков, Смилен (2013) Теофан Никейски и приносът на паламитите в дебата за вечността на света Архив за средновековна философия и култура (19)

Марков, Смилен (2013) Феофан Никейский и вклад паламитов в дискуссию о вечности мира Труди Київської духовної академиї 19, 2013, 147-62

Марков, Смилен (2012) Срещата на Византия с исляма – конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране Християнство и култура (68)

Марков, Смилен (2012) Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура Архив за средновековна философия и култура (18)

Марков, Смилен (2012) The symbol as a meeting point of energies and categories – the symbolical status of the Eucharistic gifts according to Theophanes of Nicaea Philosophia – e-journal of philosophy and culture I (2012) (http://philosophy-e.com/), последен достъп: 03.07.2012

Марков, Смилен (2012) Преходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията на Волфганг Велш за трансверсалния разум Philosophia – електронно списание за философия и култура II (2012) (http://philosophy-e.com/), последен достъп: 03.07.2012.

Марков, Смилен (2012) Thedor Abū Qurra als Schüller des Johannes von Damaskus Miscellanea Medievalia, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2012, 111-122.

Марков, Смилен (2012) Aspetti polemogeni e alternative pacifiche nell´incontro tra due religioni. L´esperienza bizantina F.V. Tommasi (a cura di), "Incontro di civiltà", Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, 61-75.

Марков, Смилен (2012) Пресъществяването на евхаристийните дарове според св. Генадий Схолар Теологикон, годишник на Центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. I, 2012.

Марков, Смилен (2012) Рецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев Philosophia 2/2012, pp. 119-122 (https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-22012/rivew-on-the-book-the-medieval-world-genesis-history-society-by-prof-kalin-yanakiev/)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/