Публикации на гл.ас. д-р Мария Иванова Иванова


Иванова, Мария (2019) Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Иванова, Мария (2018) Проблеми и насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника ( на примера на "Балканско ехо" ЕООД и "Технос" ООД), сп. Индустриален мениджмънт, бр. 2/ 2018, стр. 53-59, ISSN 1312-3793.

Иванова, Мария (2016) Управление на иновационните процеси в индустрията (на примера на предприятията за подемно-транспортна техника)

Иванова, Мария (2015) Иванова, М. Подемно-транспортните предприятия: от държавно регулиране към пазарна икономика. Социално-икономически анализи, Книга 6, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013, стр. 465-472 , ISBN 978-954-400-957-1

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Взаимодействие на елементите на иновационната система.Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013, стр. 225-230, ISBN 978-954-400-985-4

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Място на иновациите в стратегия „Европа 2020”. в Международна университетска научна конференция по случай 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012, с. 491-498, ISBN 978-954-616-221-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/