Публикации на гл.ас. д-р Иван Димитров Стоянов


Стоянов, Иван (2018) LEADERSHIP ROLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS - RELATIONSHIP AND IMPORTANCE FOR THE ORGANIZATION Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p. 211-216. ISSN 2603-4093

Стоянов, Иван (2018) Място на творческите индустрии в областните стратегии за развитие - проблеми и възможности Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Стоянов, Иван (2017) Предприемачество Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Рецензент доц. д-р Недко Минчев. ISBN 978-619-208-135-5, COBISS.BG-ID - 1285182692

Стоянов, Иван (2017) Управление на междуличностните отношения Велико Търново, COBISS.BG-ID - 1283511268

Стоянов, Иван (2017) Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it сп. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Списание Социално-икономически анализи, 2015,кн 7, Велико Търново, изд. Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методии", стр. 40-48. ISSN: 1313-6909 (Print), ISSN: 2367-9379 (Online)

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Фабер, ISBN 978-954-400-957-1, p. 480-489

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Списане Индустриален мениджмът, 2013, изд. Технически университет - София, бр. 1/2013, стр. 85-95. ISNN 1312-3793

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите Сб. от Юбилейна международна науко-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН, 18-19 май 2012, Ред. к. Б. Байков, Изд. ГорексПрес, 2012, София, стр. 483-491. ISBN 978-954-616-221-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/