Публикации на гл.ас. д-р Иван Димитров Стоянов


Стоянов, Иван (2018) LEADERSHIP ROLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS - RELATIONSHIP AND IMPORTANCE FOR THE ORGANIZATION Конференция "DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES", Vol. 1, ISSN 2603-4093, p. 211-216

Стоянов, Иван (2017) Управление на междуличностните отношения Велико Търново

Стоянов, Иван (2017) Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it сп. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Социално-икономически анализи /7/, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет, ISSN: 1313-6909 (Print), ISSN: 2367-9379 (Online), стр. 40-48

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Фабер, ISBN 978-954-400-957-1, p. 480-489

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Индустриален мениджмът, Технически университет - София, бр. 1/2013, ISNN 1312-3793, стр. 85-95

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН, София, ISBN 978-954-616-221-2, стр. 483-491

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/