Публикации на доц. д-р Невена Маринова Гавазова


Гавазова, Невена (2017) Из лекарската чанта на наставника /по слово / степен 5 на книгата "Лествица"/ Преславска книжовна школа. Том 17. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научноизследователски център "Преславска книжовна школа", 2017, 274-294. ISBN 978-619-00-0678-7 COBISS.BG-ID 1284775140 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=703329

Гавазова, Невена (2017) On Greek Original Manuscript and Old Bulgarian translation of a Vita Incorporated in The Codex Suprasliensis. Preliminary Observations. Fragmenta Hellenoslavica, t.4 /2017/, p. 47-64. e-ISSN: 2459-3036. Наличен на: < http://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/view/6315 > / Fragmenta Hellenoslavica е рецензирано електронно списание, публикувано веднъж годишно от Гръцката асоциация на славистите.

Гавазова, Невена (2017) Единадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“ The Eleventh “Tarnovo School of Letters” International Symposium Проглас. Филологическо списание. т. 26 / 2, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, 294. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Данни по НРС: 1132. ПРОГЛАС: филологическо списание. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992‐0861‐7902 (print) 2367‐8585 (online)

Гавазова, Невена (2016) Григорий Цамблак в защита на иконите (според Беседа за поста и сълзите, и за честните икони) 3 in honorem. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен център "Преславска книжовна школа", 2016, 421-435. ISBN 978-619-00-0395-3 COBISS.BG-ID 1286440932

Гавазова, Невена (2016) "Беседа за поста и сълзите, и за честните икони" от Григорий Цамблак. Текст и превод. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35 / Филологически проучвания на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Том 35. Включените в тома статии са посветени на 70-годишнината на видния български езиковед медиевист проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, 249-268. ISSN 2534-918Х COBISS.BG-ID 1284914916

Гавазова, Невена (2015) Книгата „Лествица” и „Житие на св. Иларион Мъгленски”. Балканите – език, история, култура. Т. 4. Сборник с доклади от Четвърта международна научна конференция 18-20 октомври 2013 г. Ред. колегия: Кр. Мутафова /отг. ред./, Н. Христова, С. Дерменджиева, Ц. Иванова, А. Петрова, Г. Георгиева, Д. Симеонов, Д. Буша, З. Абаджъ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2015, 508-519. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1276693220

Гавазова, Невена (2015) Григорий Цамблак – за поста и освещаването (според Беседа за поста и сълзите). Търновска книжовна школа. Т. Х. Търновската държава на Духа. Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. 50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 650 години от успението на преп. Теодосий Търновски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 173-189. ISBN 954-524-339-2 /Т10/. Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 https://elibrary.ru/item.asp?id=25671951

Гавазова, Невена (2014) Огънят на ревността. Странничеството (Слово / степен 3 на книгата Лествица). 2 in honorem. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен център "Преславска книжовна школа", 2014, 342-365. ISBN 978-619-00-0096-9 COBISS.BG-ID 1266302692

Гавазова, Невена (2014) „Избор избран от книгите на св. Йоан Лествичник”. Текстологични бележки. Преславска книжовна школа. Т. 14. Сборник с доклади от Международен симпозиум "Св. св. Кирил и Методий и българският Златен век", Велики Преслав, 1-13 ноември 2013 г. Ред. колегия: В. Панайотов /отг. ред./, Н. Николов, Г. Стоянова, А. Тихова. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен център "Преславска книжовна школа", 2014, 208-232. ISBN 978-619-00-0138-6 COBISS.BG-ID 1269617380 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717117

Гавазова, Невена (2014) „Беседа за милостинята и нищите” от Григорий Цамблак. Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа, 6/2014. Ред. Д. Кенанов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, 119-156. ISSN 1313-8456

Гавазова, Невена (2013) За житията на светиите и техния агиологичен анализ. 1 in honorem. ΤΡΙΑΝΤΑFΥΛΛΟ. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил. н. Христо Трендафилов. Ред. колегия: В. Панайотов /отг. ред./, Цв. Янакиева, Г. Стоянова, Д. Иванова. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски, Научен център "Преславска книжовна школа", 2013, 471-488. ISBN 978-954-400-933-5 COBISS.BG-ID 1258126052

Гавазова, Невена (2013) Подвижническите слова на преп. Йоан Синайски и „Житие на преп. Теодосий Търновски”. Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа, 5/2013. 50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 650 години от успението на преп. Теодосий Търновски. Ред.: Д. Кенанов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 202-228. ISSN 1313-8456 COBISS.BG-ID 1121699300

Гавазова, Невена (2013) За практическите добродетели в “Слово към пастиря” на преп. Йоан Лествичник. Преславска книжовна школа, т. 13. Сборник с доклади от Международен симпозиум "Българският Златен век", Шумен, 18-19 май 2012 г. Ред. колегия: В. Панайотов /отг. ред./, М. Тихова, Цв. Янакиева, Г. Стоянова, Д. Иванова. Шумен: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен център "Преславска книжовна школа", 2013, 247-265. ISBN 978-954-400-815-5 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=718679

Гавазова, Невена (2013) Книгата “Лествица” – метатекст в “Житие на св. Ромил Видински” от монах Григорий Доброписец. Балканите – език, история, култура. Т. 3. Сб. от Трета международна научна конференция, Велико Търново, 14-15 октомври 2011 г. Ред. колегия: К. Мутафова /отг. ред./, Н. Христова, С. Дерменджиева, А. Петрова, Ц. Иванова, Д. Буша, З. Абаджъ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, 391-408. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1264505316 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=89632

Гавазова, Невена (2013) Небето на безмълвието. Книгата „Лествица” от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 446 с. /авторски - 202 с. - Разделителен протокол от 14.12.2015 г./ ISBN 978-954-524-891-7 COBISS.BG-ID 1263359716

Гавазова, Невена (2013) Книгата “Лествица” – метатекст в “Житие на св. Петка Търновска” от св. Патриарх Евтимий. Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа – фефруари-март 2012 г. Ред. колегия: Великотърновски университет - Ст. Буров /отг. ред./, Ж. Колева-Златева, Ц. Иванова, В. Сашева; Башкирский государственныи университет - Л. Калимуллина /отг. ред./, В. Ибрагимова, О. Касымова, Л. Сергеева, Ю. Ермолаева, Г. Ахметова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 591-612. ISBN 978-954-524-919-8; http://www.uni-vt.bg/pages/6307/uplft/ dok-bash-8.2.pdf COBISS.BG-ID 1260422116

Гавазова, Невена (2013) Книга – среща на поколенията. (Рецензия за: Калужняцки, Е. Съчинения на Българския Патриарх Евтимий (1375 – 1393). С предисловие, послесловие и приложение от Димитър Кенанов. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Издателство “ПИК” – Велико Търново, Велико Търново, 2011) Български език и литература, година LV, кн. 2, София, 2013, 172 – 174; http://www.azbuki.bg/editions/journals/bulgarian/contents/contbel022013. COBISS.BG-ID 1254409188

Гавазова, Невена (2013) За житията на светиите и техния агиологичен анализ. Теология и социум. Съвременни перспективи. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. колегия: Д. Попмаринов /отг. ред./, архим. А. Делипапазов, М. Стоядинов, Св. Влайков, Св. Тутеков, М. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен” - Изд. "Омофор", 2013, 398-426. ISBN 978-954-2972-16-7 COBISS.BG-ID 1258134244

Гавазова, Невена (2012) Житие на св. Петър Атонски и неговият старобългарски превод. Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа, 4/2012. Ред.: Д. Кенанов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 109-156. ISSN 1313-8456 COBISS.BG-ID 1253096932

Гавазова, Невена (2012) За някои езикови особености на “Житие на св. Петър Атонски” във връзка с атрибуцията на славянския му превод. Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Девети международен симпозиум за Търновската книжовна школа. Кръгла маса, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Харалампиев, М. Спасова, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Пл. Павлов, Д. Попмаринов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 177-200, ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID 1253602276

Гавазова, Невена (2012) За дългия път към “земното небе” и мисията на наставника (“Слово към пастиря” на преп. Йоан Лествичник). Филологический сборник, V, Тверь – Велико Тырново. Ред. коллегия: Е. Брызгалова /отв. ред./, Л. Скаковская, М. Строганов, М. Логунов, И. Гладилина, А. Спешилова. Тверь: Тверьской государственный университет, 2012, 118-140. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Гавазова, Невена (2011) Българската агиография от ХІV век и агиологията на исихазма („Житие на св. Петър Атонски”). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 2011, 48 с.

Гавазова, Невена (2011) Житие на св. Петър Атонски. Някои особености от агиологична перспектива. В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм (ХІІ – ХV век). Девети международен симпозиум. Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Харалампиев, М. Спасова, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, Пл. Павлов, Д. Попмаринов. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 55 – 80, ISBN 978-954-339-2 (Т. 9). Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 COBISS.BG-ID 1248773860

Гавазова, Невена (2008) Житието на св. Петър Атонски и исихастката традиция на Света гора през ХІV век. Бонева, Невена Маринова /Гавазова/. - В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Ред. колегия: А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. София: Изд. "Изток-Запад", 2008, 186-199, ISBN 978-954-321-438-9 COBISS.BG-ID 1246559460

Гавазова, Невена (2006) Атонската агиография през ХІV век и традицията на исихазма в Житие на св. Григорий Синаит от патр. Калист. Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, по случай 60-годишния му юбилей. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 579-590. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6 COBISS.BG-ID 1242745828

Гавазова, Невена (2004) Постигане на човешката личност в “Житие на преп. Теодосий Търновски”. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Радев, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 226-234. ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716

Гавазова, Невена (2002) Житие на св. Ромил Видински. Художествени функции на библейските цитати. Търновска книжовна школа, т. 7. Сб. от Седми международен симпозиум: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 8 - 10 октомври, 1999. Ред. колегия: Г. Данчев /гл. ред./, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, А. Давидов, Т. Коев, Л. Прашков, В. Тъпкова-Заимова, Д. Кенанов, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, 117-129, ISBN 954-524-339-2 (Т7). Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 COBISS.BG-ID 1039827940

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/