Публикации на гл.ас. д-р Росица Росенова Радоева


Радоева, Росица (2016) AN APPROACH FOR GRAPHICAL USER INTERFACE DEVELOPMENT FOR STEREOSCOPIC VISUALIZATION SYSTEM Eastern Academic Journal, Issue 1, March, 2016, pp. 109-115, ISSN: 2367-7384

Радоева, Росица (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”

Радоева, Росица (2015) Visualization of three-dimensional models by stereoscopic application 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Радоева, Росица (2014) Модел на интерактивна стереоскопична система от камери International scientific conference "E-government in the regions: Problems and Prospects", Belovo - Russia

Радоева, Росица (2013) Концепция за система за тримерна визуализация „Наука и Бизнес Русе, Русенски университет, стр. 200 - 205, ISBN ISSN: 1314-9024

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/