Публикации на ас. д-р Георги Светлинов Шипковенски


Шипковенски, Георги (2015) Improvement of algorithms for solving the p-median problem Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 17-20., ISBN 978-5-906805-56-0

Шипковенски, Георги (2015) Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване Сб. от Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика",Велико Търново, 27-28 ноември 2015, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 22-28, ISBN 978-619-00-0419-6

Шипковенски, Георги (2015) Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 110-114.ISBN 978-5-906805-55-3 , ISBN 978-619-208-017-4

Шипковенски, Георги (2014) Критични и некритични данни в e-city мрежи Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 83-88., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2014) Review of the main categories of types of problems in modeling discrete locations in distributed service systems. Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 19-22., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2013) Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни. Сб. от „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русе, 2013 г., Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, с. 53-59, ISBN: 1314-9024

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/