Публикации на гл.ас. д-р Поля Йорданова Стойкова


Стойкова, Поля (2019) Съвременен политико-икономически анализ на Северен Кипър, В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. на Национален Военен университет " Васил Левски", В.Търново. стр. 70 - 81. ISSN 1314-1937

Стойкова, Поля (2018)  Йорданова, П. Опитът на Кипър в развитието на селския туризъм” Сборник, послучай 60 – годишнината на проф. д.и.н. И.Тютюнджиев, декан на Историческия факултет на ВТУ, септември, 2016 г. В: Годишник на историческия факултет на ВТУ. ISSN 2603-3534.стр.848-855.

Стойкова, Поля (2018) Дерменджиев, А., Поля Йорданова, Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина (23 години след споразумението в Дейтън). XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Стойкова, Поля (2017)  Йорданова, П. Развитието на аграрния сектор на Република Кипър през призмата на новите икономически реалности. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V,ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Стойкова, Поля (2017)  Йорданова, П. Развитие на религиозния туризъм в Република Кипър и неговите културни измерения. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V,ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)

Стойкова, Поля (2017) Йорданова, П. „Черна гора - туристически маршрути между Изтока и Запада”. Шеста международна научна конференция „ Балканите – език, история, култура”, В.Търново, 2017 г. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново,ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).

Стойкова, Поля (2017) Йорданова, П. „Културното наследство в региона на планината Тродос”. Шеста международна научна конференция „ Балканите – език, история, култура”, В.Търново, 2017 г. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново,ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).

Стойкова, Поля (2016) Парашкевов, П., Поля Йорданова (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки В: Сб. "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. IX, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 163-172, ISBN 978-619-208-066-2

Стойкова, Поля (2016)  Йорданова, П. Географски анализ на културата на Кипър. Списание Географ, БГ. Електронно издание. Март, 2016, 1 брой. Под редакцията на проф. Р. Пенин, ISSN 2534-949.

Стойкова, Поля (2015)  Йорданова, П. Социално – икономически измерения от развитие на транспорта в Кипър. в: сборник от Четвърта Международна научна конференция, „Географски науки и образование“, УИ „ Еп. Константин Преславски“, 22 – 23 октомври 2015 г., Шумен. Стр. 377 – 390, ISBN 978 – 619 – 201 – 105 – 5.

Стойкова, Поля (2015)  Йорданова, П. Туристическата индустрия през погледа на социогеографията в Република Кипър. в: сборник от Трета Международна научна конференция, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 182 – 194, ISBN 978 – 619 – 201 – 012 - 6.

Стойкова, Поля (2015)  Дерменджиев, А., П. Йорданова Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. В-: сборник от Международна научна конференция по случай 30 годишнината от създаване на Катедра география към ВТУ, В.Търново, 2014. Стр. 147 – 155 ISBN 978 – 954 – 2968 – 96 - 2.

Стойкова, Поля (2015)  Йорданова, П. Република Кипър. Социоикономически аспекти, съвременни проблеми, трансформация. в: сборник от Международна научна конференция по случай 30 годишнината от създаване на Катедра география към ВТУ,В.Търново, 2014. Стр. 234 – 244. ISBN 978 – 954 – 2968 – 96 - 2.

Стойкова, Поля (2015)  Йорданова, П. Висшето образование в Република Кипър – хронолого-хорологични аспекти. в: сборник от Международна научна конференция по случай 30 годишнината от създаване на Катедра география към ВТУ, В.Търново, 2014. Стр. 339 – 348. ISBN 978 – 954 – 2968 – 96 - 2.

Стойкова, Поля (2014)  Дерменджиев, А., П. Йорданова Социално – икономически отношения между Република България и Р Кипър на съвременния етап. в: сборник от Четвърта международна научна конференция „ Балканите – език, история, култура”, В.Търново, 2013. Стр. 337 – 346 ISSN1314 – 4065.

Стойкова, Поля (2014)  Йорданова, П. Български организации и училища в Р Кипър. в: сборник от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, В.Търново, 2013. Стр. 396 – 408. ISSN 1314 – 4065.

Стойкова, Поля (2014)  Йорданова, П. Развитие на географското образование в Кипър. Международна научна конференция, В: - Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1 –2 ноември 2013 г., УИ „ Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2014, с.305 - 312, ISBN 978-954-577-856-8

Стойкова, Поля (2014)  Дерменджиев, А., П. Парашкевов, П. Йорданова. Геополитически аспекти на гръцко – турския конфликт в Кипър. в: сборник от Международна конференция, по случай 50 годишнината от създаване на ВТУ, В. Търново, 2013.В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, стр. 165-170, ISBN 978-619-208-002-0 .

Стойкова, Поля (2014)  Мончев, Н., П. Йорданова, Актуални въпроси на екологичния туризъм в Северен Кипър. в: сборник от Трета Международна научна конференция , Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 174 – 182, ISBN 978 – 619 – 201 – 012 - 6.

Стойкова, Поля (2014)  Йорданова, П. Съвременни аспекти на образованието в Република Кипър. Международна научна конференция , В: - Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1 –2 ноември 2013 г., УИ „ Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2014, с.256- 265, ISBN 978-954-577-856-8

Стойкова, Поля (2013)  Йорданова, П. Културно – туристически потенциал на Габрово – проблеми и перспективи В –: Сборник от Трета научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, ИВИС, В. Търново, 2013, с. 239 – 257, ISBN 978-954-2968-55-9

Стойкова, Поля (2005) Постомпирова, П. Резултати от изследването за обучението по история и квалификация на учителите от област Габрово. в: сборник Национално историческо образование от Национална конференция от 14 – 125 май, 2005 г. гр. Велико Търново. ISBN 954-775-447-5, стр. 137- 151

Стойкова, Поля (2002) Постомпирова, П. Резултати от изследването за работа, обучение и квалификация на учителите по история от област Габрово. В: Сборник статии, „Педагогически форум 2002” от Тракийски университет, Ст.Загора, 2002 г.. За присъждане на Първа квалификационна степен по Мениджмънт на образованието. ISBN -954-691-056-2 Стр. 92-97.

Стойкова, Поля (2000) Постомпирова, П. Резерватите в България на примера на резерватите в Национален парк "Централен Балкан" - урок за практическа дейност. Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. Сборникът е одобрен като учебно помагало от МОН с Протокол №10 от 02.08.1999 г. ISBN 954-748-004-9

Стойкова, Поля (0) . Йорданова, П. „Приложението на бизнес-играта като метод за активизиране на учениците в обучението по география и икономика (От моята училищна практика). Международен симпозиум” Образование 21 век” към ВТУ, 30 ноември – 1 декември 2018 година.

Стойкова, Поля (0) Йорданова, П., Лидия Стефанова. „За традицията и иновациите при обучението в българските училища, в рамките на Република Кипър”. Международен симпозиум „ Образование 21 век”, ВТУ, Исторически факултет.

Стойкова, Поля (0) Йорданова, П., „Развитието на селските райони на Кипър - нови предизвикателства и възможности”. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, от 23 до 24 ноември 2018 година. Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/