Публикации на гл.ас. д-р Яна Михайлова Димитрова


Димитрова, Яна (2018) Professional obligations and responsibilities of the social worker In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2075-2078, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2018) Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях. Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г.

Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6

Димитрова, Яна (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2063-2065, Print ISSN 2545-4439

Димитрова, Яна (2017) Програма за социална интеграция на мъже и жени с хомосексуална ориентация. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 17-18.11.2017г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2017, ISSN: 2534-9317.

Димитрова, Яна (2017) SOCIAL INTEGRATION PROGRAMME FOR HOMOSEXUAL MEN AND WOMEN Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

Димитрова, Яна (2016) Хомосексуализмът като социален феномен Сб. от IX Международная научно-практическая конференция "Инновации в технологиях и образовании", Белово, Русия,18-19 март 2016 г. Ред. Законнова Л. И., д.б.н. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия" – Велико Тырново, 2016, с. 364-371. ISBN 978-5-906888-04-4

Димитрова, Яна (2016) Социалнопедагогиеска подкрепа на момичета и жени с хомосексуална ориентация. Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 85-92. Print ISSN 1310-358X Online ISSN: 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss1/9

Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи. Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.188-196, ISBN 978-954-471-325-6.

Димитрова, Яна (2015) Системы базовых знаний для формирования профессиональных компетенций студентов педагогического факултета (в съавторство) «Инновации в технологиях и образовании» (Сборник статей), част 4, Белово – Велико Тырново, 2015, с. 182 ISBN 978-619-208-020-4

Димитрова, Яна (2015) Психологически и социалнопедагогически измерения на хомосексуалността В: Библиотека "Диоген", 23(1), УИ "Св. Св. Кирил и Методий". с.131-138. ISBN 978-619-208-063-1 http://journals.uni-vt.bg/diogen/bul/vol23/iss1/

Димитрова, Яна (2012) Насилието на деца като социално-педагогически проблем. Сб. от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 30.05.2012г. Ред. Р.Кузманова-Краталова, Г.Бонева, Р.Христова-Коцева. Велико Търново: УИ „Св.св.Кирил и Методий”, 2012, с. 126-128. ISBN 978-954-524-921-1 http://www.uni-vt.bg/res/1126/8ss.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/