Публикации на проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов


Гълъбов, Мирослав (2015) A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), Volume 4, No 1, 2015, pp.297-304, ISSN:2319-5967

Гълъбов, Мирослав (2015) Въведение в компютърното зрение изд.Фабер, стр.112, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) 3D Multi-View reconstruction algorithms Computer & Communications Еngineering, Vol. 8, No. 2/2015,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2015) RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

Гълъбов, Мирослав (2014) Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion Proceedings of ARSA 2014, Zilina, Slovakia,2014, pp.350-353, ISSN 1338-9831

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 201, Zilina, Slovakia,2014,pp.506-509, ISSN 1338-7871

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D Capturing with Monoscopic Camera Radioengineering, Volume 23, Number 4, December 2014,pp.1208-1212, ISSN 1210-2512.

Гълъбов, Мирослав (2014) 2D to 3D conversion algorithms Proceedings of RCITD 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.91-93, ISSN 1339-5076

Гълъбов, Мирослав (2014) Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.102-105, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.57-63, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.

Гълъбов, Мирослав (2013) Електронен учебник по “Електронен бизнес” http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

Гълъбов, Мирослав (2013) How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images Computer Science and Technologies,No1/2013,pp.182-193, ISSN 1312-3335

Гълъбов, Мирослав (2012) PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012)

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo,2009,pp.I-549-553, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo,2008,pp.I-401-407, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2005) Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия сп."Електротехника и електроника",бр.1-2,2005, pp.69-75, ISSN 0861-4717

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression CompSysTech '03 Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning , pp.320-326,Sofia. ISBN:954-9641-33-3

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации. изд.Фабер,В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2000) Оценяване на работоспособността на цифровите сигнални процесори. Национална конференция с междуна-родно участие "Комп-СисТех'2000", София

Гълъбов, Мирослав (1999) Сигналните процесори - основа на съвременната цифрова обработка на сигналите. Дни на науката '99, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (1999) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. изд.Абагар,Велико Търново

Гълъбов, Мирослав (1999) Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Гълъбов, Мирослав (1994) Един метод за визуализация на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Гълъбов, Мирослав (1989) Спектрален анализ и изобразяване на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/