Публикации на гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова


Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Contents - analysis of geography and economics textbooks for v grade by criteria - clearly identification the new concepts. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, may 2020, ISSUE 69, pp. 60 - 89. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Конструктивный анализ меняющейся образовательной среды посредством новых учебных программ по географии и экономике в Болгарии. Сб. от IV Всероссийская научно-практическая конференция „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”, 2 ноября 2019 г. Москва, Издательство „Перо”, с. 19-23, 2020. УДК 371.3+372.857+ 372.891+373+377+378+502+504.05/75/06, ББК 74.262.6, С 56.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Education and traditions in the study of geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 98-104. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Normative resources for the implementation of the modern educational process in Geography of Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2020, ISSUE 66, pp. 105-114. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Didactic aspects of geography and economy training in modul „Modern economic development”. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Shumen University Publiching House, 2020, Vol 3, No 1, pp. 26 - 35. ISSN 2603-3879.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правила за поведение при гръмотевична буря в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка – образование за защита и сигурност. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 774 – 787. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 461 - 472, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Geography of the surrounding countries of Bulgaria in the school content of the secondary stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 889 – 895. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.97 UDC: 37.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Methodological interpretation of the profiled geography preparation of the Bulgarian schools in the second high school stage. Proceedings 2020, 6-th Internatonal scientific confernce GEOBALCANICA. Ohrid, North Macedonia, may 2020, pp. 903 - 909. ISSN 1857-7636. DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.99 UDC: 373.5.016:91(497.2)

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 447 - 460, 2020. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Контент-анализ на програма на габровските училища от 1872 г. и сравнителна интерпретация с новите учебни програми по география и икономика. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с. 65 – 75. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Екологичното и географското образование – нормативен конструкт в условията на образователна реформа. Сборник от Научна конференция 35 години Катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 22 ноември 2019 г. Ред. Проф. д-р С. Дерменджиева. Велико Търново: Паус, 2020, с. 149 – 156. ISBN: 978-619-90940-9-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Дидактически вариации при урок за дейности в музей на солта – гр. Поморие. Сборник-помагало „Музей – училище, училище – музей”, МОН, Национален музей на образованието - Габрово. Ред. Национален музей на образованието. Велико Търново: ИПК „Абагар”, 2020, с.207 – 211. ISBN: 978-619-168-253-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Варианти на географски лабиринт в обучението по география и икономика и по учебник за V клас – задължителна подготовка. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 921 – 930. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Образователна синергия при обучението по атомна физика в училище - споделена педагогическа практика от празниците на физиката. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 931 – 942. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Ситуационный анализ экологической проблемы в вариантах учебников по географии и экономике – 8 класс. Сборник Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Анвара Сафовича Тайсина „РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ”, 30 октября 2020. Электронный ресурс. Ред. И. Баринова/И. Гайсин/Ю. Репринцева/Г. Самигуллина. Казань: Издательство Казанского университета, 2020, с. 50 – 59. УДК 37:91, ББК 74.00, Р 32; УДК 372.891. http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159827/regional_aspects_ecology.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Методические проекции геоэкологического образования в учебном предмете география и экономика в болгарской школе. Сборник Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Анвара Сафовича Тайсина „РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ”, 30 октября 2020. Электронный ресурс. Ред. И. Баринова/И. Гайсин/Ю. Репринцева/Г. Самигуллина. Казань: Издательство Казанского университета, 2020, с. 40 – 49. УДК 37:91, ББК 74.00, Р 32; УДК 372.891. http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159827/regional_aspects_ecology.pdf

Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Алгоритъм/правило за характеризиране на селище в учебното съдържание по география и икономика. Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. Ред. А. Дерменджиев/С. Дерменджиева/Г. Петров/Д. Симеонов/М. Некова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 259 – 282. ISBN 978-619-208-234-5.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Vertical didactical section of Bulgarian geographic training in the new realities. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 531 - 543. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Rules for characterization of a country in the new geographic and economic textbooks – V grade. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2019, ISSUE 54, pp. 518 - 530. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+54%2C+February+2019/

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Географското образование и образователната реформа – ключ към превантивност и защита на населението при неблагоприятни природни явления – нормативна проекция. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 561 - 576, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Съдържание на реклама и елементи на търговска реклама в учебниците по география и икономика за задължителна подготовка V – IX клас. Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 325 - 339, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Нормативен вертикален разрез и структурно - съдържателен модел на „География на континентите и страните” (V - X клас). Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 г., НВУ „В. Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, електронно издание, В. Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 318 – 324, 2019. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Methodical projections and intra - subject integration synthesis in the training Geography of Bulgaria under the new conditions. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, UI „Konstantin Preslavsky University of Shumen”, Vol 2, No 1, pp. 20 - 29, 2019. ISSN 2603 - 4468.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Traditions and Innovations in the training on „Geography of countries” in the Secondary Bulgarian School. The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, 2019, pp. 36 – 47. ISBN 978-989-8969-14-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка). Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 323 – 334, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение. Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 306 - 317, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Conceptual analysis of the geography training of the countries in the Bulgarian school. KNOWLEDGE International Journal with Global Impact Factor, Vol. 34.2. Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, pp. 555 – 561, September, 2019. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Поведенчески модели за защита на населението при неблагоприятни природни явления в учебниците по география и икономика за VIII клас – дидактически ресурс, правила и интерпретации (първа част). Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 548 - 560, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За правилата и алгоритмите в обучението по география и икономика като психолого – педагогическа технология и дидактическа интерпретация. Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 536 - 547, 2019. ISSN 2367-7473.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) За същността и значимостта на учебника по география в ретроспекция и ситуационна рамка на вариантите на учебници по география и икономика за V клас. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, September 2019, ISSUE 61, pp. 27 - 50. ISSN 2367-5721.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Ситуационен анализ на обучението по география на страните на Балканите по критерий структурно – съдържателна рамка. Балканите – език, история, култура, В. Търново, УНИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2019, с. 592 – 605. ISSN 1314-4065.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) The concept of Sustainable Development in teaching of Geography and economy in the new educational realities. 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1110 - 1118, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Regulatory Framework of Teaching Geography and Economy in the Bulgarian School in the New Curricula. 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 1102 - 1109, June 20-22, 2019. e-ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.

Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Situational analysis and problems of Geography and economy training in the secondary school in Bulgaria. II International Congress of Geographical education (ICGE-2019), Turkey, pp. 41 - 50, October 2019. ISBN: 978-605-031-406-9.

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274–287. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 288-292. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 174–188. ISBN 978-954-07-4452-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2018, Vol 1, No 1, pp. 18–26. ISSN 2603-3879

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 36–46. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Conceptual analysis of the training on “Geography of countries” in the new realities by curricula – IX-th grade. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 30-35. Online ISSN 2367-5721

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Didactic supports for situating the Geografic training of Bulgaria. International Journal with Global Impact Factor – KNOWLEDGE Scientific Papers – EDUCATION, Institute of Knowledge Management, 2018, Vol. 26.2., pp. 663–669. For printed version ISSN 2545-4439. For e-version ISSN 1857-923X

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges. 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 15-16 May 2018. Skopje: Geobalcancia Society – Skopje Republic of Macedonia, 2018, рp. 637–644. ISSN 1857 – 7636

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 253–261. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 291-307. ISSN: 978-619-208-125-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 503–516. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 517-529. ISSN 2367 - 7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2018) How the „Geography of Europe” subject is studied in new educational realities – following the Bulgarian secondary school model The overarching issues of the European space, Porto, University of Porto, pp. 54 – 71, 2018. ISBN 978-989-54179-2-6. http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1614&sum=sim

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. Перспективи - Международен научен журнал, 2017, бр. 2 (10), с. 77 – 99. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката. Сб. от XLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Експериментът – основа на образованието по физика”, София, 6-9 април 2017 г. Ред. М. Гайдарова. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87–90. ISBN 978-954-580-367-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Geographical parallels and meridians in Regional geography of secondary school between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. 3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA - 2017, Skopje, Republic of Macedonia, 20-21 May 2017.Proceedings, 2017, рp. 113-120. ISSN 1857-7636. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Comparative analysis of the geography education in the Balkan countries. XI Science Conference - The overarching ISSUES of the European space, Society, Economy and Heritage in a Scenario Towards Greater Territorial Cohesion, Porto, 27-28 May 2016. Eds. H. Pina, F. Martins. Porto: 2017, pp. 20–41. ISBN: 978‐989‐54030‐6‐6. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 247–252. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на учебното съдържание по „География на страните“ в Р Сърбия и Р Хърватия. Сб. от Х научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 6.11.2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 317 – 325. ISBN 978-619-208-104-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното географско образование в Гърция и България – сравнителни ракурси - задължителна подготовка. – In: International journal KNOWLEDGE from XIV-th International scientific conference „The power of knowledge”, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, Education and Social Sciences, Agia Triada, 29.09.-01.10.2017 г. 2017, UDK 37, Vol. 19.1, pp. 279 – 284. ISSN 2545 – 4439 (printed). ISSN 1857 – 923X (e-version). Online ISSN < https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/320024950_INFLUENCE_ON_THE_PROCESS_OF_DELEGATION_OF_POWERS/links/59c98cfe45851556e97a708b/INFLUENCE-ON-THE-PROCESS-OF-DELEGATION-OF-POWERS.pdf>

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. V, с. 476–488. ISSN 1314-4065

Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 241–246. ISSN 1313-230Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174–184. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185–195. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика. Сб. XLIV конференция по въпросите на обучението по физика „Неформално образование по физика и астрономия”, Ямбол, 7-10 април 2016 г. Ред. К. Тютюлков. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266–269. ISBN 978-954-580-361-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Comperative analysis of the geography education in the Balkan countries. Fourth Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian conference, Abstracts of the oral and poster presentations, Vidin, 15-17 september 2016. Red. N. Hristova. Sofia: Tip-Top press, 2016, pp. 130 – 131. ISBN 978-954-723-179-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Географското образование в основното училище в Република Македония и разкриване на вертикалните връзки с „География на страните” в гимназиалното образование. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 222-245. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. IX, с. 246-272. ISBN 978-619-208-066-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина. Перспективи - Международен научен журнал, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. Print ISSN 2367-7708

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. Перспективи - Международен научен журнал, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. Print ISSN 2367-7708. Online

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. Сб. от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. Ред. П. Легкоступ, Л. Тао, И. Мандова. Велико Търново: Издателство Фабер, 2015, с. 49–69. ISBN 9786190004066

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 131–146. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 161-170. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 147-160. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Анализ и оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Музей на солта – Поморие, бялото злато и безценното културно наследство на България. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25-27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 264-274. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая. Известия на Регионален исторически музей Шумен от Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни персепктиви”, Шумен, 25–27 юни 2014 г. Ред. В. Бонева. Велико Търново: „Фабер”, кн. 16, 2014, с. 753-761. ISSN 0861-9581

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 148-159. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – втора част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 160-177. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 178-188. ISSN 1314-1937

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 85-94. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 120-129. ISBN 978-954-524-992-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях". Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище - първа част. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в ІХ клас. Сб. от Трета научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Велико Търново, 16.11.2012 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, с. 146 – 153. ISBN 978-954-2968-55-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране. Педагогически форум, 2013, извънреден брой. Online ISSN-1314-7986

Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне. Сб. Научни трудове от Втора научна международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1–2 ноември 2013 г. Ред. С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Д. Владев, С. Станкова, Н. Ченкова, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 – 317. ISBAN 978-954-577-856-8

Драганова-Стойкова, Тамара (2012) Диагностика на резултатите от учебния процес по география и икономика в ІХ клас, „География на населението и селищата. - В: Сборник Международна конференция „Географски науки и образование”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преслав”, 2012, с. 275 – 280. ISBN 978-954-577-653-3.

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Пламена Павлова е носител на голямата награда в образователния проект ГАЛИЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИТЕ. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 161. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 64-66. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя". Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Три поредни години ученици от Хуманитарна гимназия участват в конкурс на Фондация „ЕВРИКА” – „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 166-167. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища”. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9

Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3

Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6

Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - В: Юбилеен сборник 125 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. Велико Търново: Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х

Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. - ЕКОСВЯТ, 2005, бр. 4/година ІV, с. 28. Print ISSN 1312-0298

Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1

Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - Обучението по география, 2001, кн. 2/XLIV, с. 43-47. Print ISSN 0204-6849

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/