Публикации на доц. д-р Анка Тодорова Игнатова


Игнатова, Анка (2018) Първите декрети по централизацията в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република. Архивен преглед, 2018, кн. 2, с. 20–29. ISBN: 0204-8132

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2018) Октомврийската революция в Русия и архивното дело. 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 25–42. ISBN 978-619-208-164-5

Игнатова, Анка (2018) Документалната поредица „Из архивите на ДС“ – археографски аспекти. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало“. Т. 2. В. Търново: Фабер, 2018, с. 50 – 63. ISBN 978-619-00-0824-8

Игнатова, Анка (2018) Архивният фонд на доц. д-р Георги Плетньов в Държавен архив – Велико Търново. България и българите – история и култура (ХVІІІ – ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 13–22. ISBN 978-619-208-166-9

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Музей – училище – историческо образование Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Съставител и научен редактор: В. Стойчева. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, ISBN 978-619-90758-0-7.

Игнатова, Анка (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева) България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г., Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8

Игнатова, Анка (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. Балканите – език, история, култура. Т. IV. В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2014) За научния архив на българските музеи DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. VІІ. Научна конференция 30 октомври 2012 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 139–156, ISBN 978-954-524-943-3.

Игнатова, Анка (2014) Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт Епохи, год. ХХІ (2013), № 2, В. Търново, 2014, с. 31–50, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него Епохи, год. ХХ (2012), № 2, В. Търново, 2013, с. 196–217, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. С., 2013, с. 214–219. Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2013) Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти) Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 600–614. ISBN978-954-400-982-3.

Игнатова, Анка (2013) Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г. DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VІ. Научна конференция 28 октомври 2011 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 233–251. ISBN 978-954-524-930-3

Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V., В. Търново, 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3.

Игнатова, Анка (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител Юбилейна международна научна конференция „Jus est ars boni et aequi – Правото е изкуство на доброто и справедливостта”. Юридическия факултет. В. Търново, 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-524-845-0.

Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив) Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник с материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. Електронно издание на НБУ, 2012 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9, Volume I, pp. 243-254. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Widening the public access to archive documents in Bulgaria in the time of European integration Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 471-476 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0132-6. Volume II, pp. 383-394. - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.) България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 593–608.

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 - 2011. ISSN 2066-7701 http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VII/BULETIN%20VII/02_3%20Ignatova-Gancheva.pdf

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime Calvary - Deportation and Destinies International Symposium proceeding, Transilvania University Press ff Brasov, 2010, p 241-250 http://remember.negruvoda.ro/documente/1283971404.ppt#262,7,Slide 7

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика 80 години списание "Военноисторически сборник". Юбилейна научна конференция26 април 2007 г. Военно издателство. С., 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България Съвременно право, 2007, бр. 6, с.73-80. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. С., 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3=

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база Архивен преглед, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново, 2001, с. 16-27. ISBN 954-8259-62-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/