Публикации на доц. д-р Любомир Димитров Любенов


Любенов, Любомир (2018) Европейски и национални политики за интегриране на пчеларските стопанства от област Русе, Известия на съюз на учените, Варна, секция Икономически науки 7(1), стр. 128-134.

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of the Bulgarian beekeeping Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), 50-72, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) Дистрибуционна политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Продуктова политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Сборник базови задачи по Икономика на земеделието Русе

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of beekeeping in the Ruse region Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (6), 10-27, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, ISSN 2537 – 3773, pр. 701-706.

Любенов, Любомир (2018) Апи-туризъм в област Русе – митове и истини Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 9 – 14

Любенов, Любомир (2018) Клъстерът – средство за конкурентоспособност на пчеларството от област Русе Предизвикателства пред индустриалният растеж в България, Юбилейна научно-приложна конференция, Равда, ISBN 978-619-7009-12-5, стр. 135 – 142

Любенов, Любомир (2018) Истини и заблуди за печалба като основна цел на предприятието Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 28 – 34.

Любенов, Любомир (2018) Българските пазари на продукти с висока природна стойност Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2018) Маркетинг анализ на възможностите за растеж на пчеларските стопанства от област Русе Научна конференция, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2018) Model of Liquidity Analysis with Excel Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатика, стр. 34-40

Любенов, Любомир (2018) Дигитални маркетинг трансформации списание Социално-икономически анализи, кн. 2, В. Търново, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на земеделска техника Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Научно - практическа конференция с международно участие, Варна

Любенов, Любомир (2017) Иновационни и продуктови решения WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2017) Бизнес икономика Русе, стр. 166.

Любенов, Любомир (2017) Marketing of Bulgarian Wines Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 137-150, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Любенов, Любомир (2017) Long-term financial markets in agribusiness Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (3), 397-409, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на пчелни продукти Маркетингът – опит и перспективи, Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет Варна, стр. 655 – 664.

Любенов, Любомир (2017) Маркетинг проучване Русе, стр. 190

Любенов, Любомир (2017) Българските финансови земеделски пазари Икономически изследвания, кн. 2, ISSN 0205-3292, стр. 113 – 131.

Любенов, Любомир (2017) Изследване стратегиите на български земеделски стопанства Икономическа мисъл, кн. 6, ISSN 0013-2993, стр. 90 – 116.

Любенов, Любомир (2017) Improving financial management of farms Scientific Journal Economics and Finance, Днiпропетровськ, ISSN 2311-3413, book 7, р. 16-23.

Любенов, Любомир (2017) Потенциал на българското пчеларство Кръгла маса, Потенциал за развитие на фермерските пазари в България, Свищов

Любенов, Любомир (2017) ХоРеКа като пазар за земеделски продукти Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, стр. 155 – 161.

Любенов, Любомир (2017) Фирмено ценообразуване WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2016) Агромаркетинг Русе, ISBN 978-619-207-040-3

Любенов, Любомир (2016) Неорганизираните агропазари в България сп. Икономическа мисъл, София, кн. 4, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Българските потребителски пазари на храни и напитки сп. Икономическа мисъл, София, кн. 1, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Пазари на българското вино Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе

Любенов, Любомир (2016) Пазари на средства за производство в българския агробизнес Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2016) Кабинетно проучване на стратегиите на българските земеделски стопанства Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), Нов български университет, София.

Любенов, Любомир (2016) Волатилност на агропазарите В. Търново, сп. Социално-икономически анализи, кн. 2, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2016) Пазари и реализация на земеделски продукти Русе, ISBN 978-619-207-039-7

Любенов, Любомир (2015) Брандиране на земеделски продукти София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2015) Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области Русе, ISBN 978-954-712-643-5

Любенов, Любомир (2015) Влияние на цените върху агропазарите Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Развитие и състояние на съвременните агропазари сп. Бизнес управление, Свищов, кн. 2, ISSN 0861-6604

Любенов, Любомир (2015) Създаване на собствени пазари на земеделски производители сп. Икономическа мисъл, София, кн. 3, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2014) Пазари и реализация на биологични пчелни продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2014) Маркетинг Русе, ISBN 978-954-712-617-6

Любенов, Любомир (2014) Агропазари Русе

Любенов, Любомир (2014) ORGANIC APIARY DESIGN IN BULGARIA http://www.inma.ro/symposia/ISB-INMATEH2014/Previous%20edition.html, Romania. ISSN 2344-4118, рр. 127-134.

Любенов, Любомир (2014) Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) За конкурентоспособност на агропазарите В. Търново, ISBN 978-954-524-970-9

Любенов, Любомир (2013) Комуникационни политики на земеделските предприятия в България София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2013) Развитие на съвременните аграрни политики Русе

Любенов, Любомир (2013) Маркетинг Русе

Любенов, Любомир (2012) Пазари и ценообразуване на земеделските продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2012) A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria Economic Studies, book 4,Sofia, BAS, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2012) Цени и ценообразуване Русе

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/