Публикации на гл.ас. д-р Стела Валериева Георгиева


Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг (Студия). // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, ФМИ. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 129-153: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018.

Георгиева, Стела (2018) Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 8-14. ISSN1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Две монографии с научни приноси и практическа приложност. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN1310-4624 Научно списание за книгата "Издател", 2018, 1( кн.1-2), 2018, с. 47. ISSN1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Модерни тенденции при маркетинга на френската книга. // И з д а т е л, 2018, №2(кн. 3-4),с. 75-83: с инфографики: резюме на англ. ез. ISSN 1310-4624 сп. Издател, ISSN 1310-4624

Георгиева, Стела (2018) Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през ХIХ-ХХI век. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135

Георгиева, Стела (2017) Георгиева, Стела. Страници от библиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев [Встъпителна студия на бълг. и англ. ез.]. - В: Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 8, 206. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 9 - 21. ISSN 2367-8135 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017.

Георгиева, Стела (2017) Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка. - В: Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен: изд. Жажда, 2017, 135-151 [статията на бълг. и англ. ез.] ISBN 978-619-7239-11-9 Сливен: изд.Жажда, 2017. с. 135-151.

Георгиева, Стела (2017) Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу. // Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. - В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017, с. 438-447. ISSN 1313-8138

Георгиева, Стела (2016) Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка). Шумен

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 7, 2015. - В. Търново: Унив. изд.. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 117-163: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Факултет Математика и информатика, Обществени комуникации и информационни науки, т.7, 2015. В. Търново, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. с. 117-163.

Георгиева, Стела (2016) Издаването на испаноезична детска литература в Латинска Америка: Състояние, проблеми, развитие. - В: Националните детски литератури в глобалния свят: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен:РБ Сава Доброплодни; изд. Жажда, 2016, с. 93-116 [двуезична студия: на бълг. и англ. ез]. ISBN 978-619-7239-07-2

Георгиева, Стела (2015) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. - София: 2015. - 320 с.: с ил.: резюме на англ. ез. ISBN 978-954-8685-25-2 С., Star Way, 2015. - 320 с.

Георгиева, Стела (2015) Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. - София: АН-ДИ, 2015. - 200 с. ISBN 978-619-7221-05-3

Георгиева, Стела (2015) Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия. Сборник с доклади "Съвременната фантази литература за деца - между традицията и новите тенденции. Сливен, ИК "Жажда, 2015, с.115-134.

Георгиева, Стела (2015) Историческа и книговедска научна периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".// Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 5, 2013. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 53 -107 [Студия в:Том 5-6, 2013-2014].ISSN0204-6369 Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Факултет "Матетика и информатика", Обществени комуникации и информационни науки, ФМИ. Т. 5-6, 2013-2014. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015. с.53-108. ISSN 0204-6369

Георгиева, Стела (2014) Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Георгиева, Стела (2014) ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В САЩ И КАНАДА Сливен, ИК ЖАЖДА, 2014. // В: Сб. Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сливен: ХVI национален фестивал на детската книга; ИК Жажда,2014, с. 135 - 151.

Георгиева, Стела (2013) Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ). XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". 16-17 ноември 2012 г. Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2013. с. 259-270.

Георгиева, Стела (2013) Медии, книжовност, историчност: В контекста на националната издателска традиция. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 204 с.: с ил. ISBN 978-954-524-922-8 Рецензенти на изданието: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева; проф. дпн Тодор Галунов- автор на послеслова; научен редактор проф. д-р Лъчезар Георгиев - автор на предговора в книгата]. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 204 с. ISBN 978-954-524-922-8

Георгиева, Стела (2012) Българско книгоиздаване: Христоматия. Авторски текстове / В съавторство с Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. - 332 с. ISBN 978-954-524-852-8 Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2012. с. 215-327.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/