Публикации на ас. Теодора Петкова Йонкова


Йонкова, Теодора (2017) Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат?

Йонкова, Теодора (2016) Облеклата по време на династия Тан Сборник с доклади от научна конференция на тема: " Дипломатически, икономически и културни взаимоотношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново 25-26 септември, 2015 г.

Йонкова, Теодора (2014) По следите на Чи Сборник с доклади от научна конференция на тема: " 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", Велико Търново 26- 27 септември, 2014 г., Издателство "Фабер"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/