Публикации на гл.ас. д-р Горан Владимиров Стойковски


Стойковски, Горан (2018) Стойковски, Г., „ЗАЛЕЗЪТ НА ГОЛЕМИТЕ РАЗКАЗИ И ИЗГРЕВЪТ НА АМБИЦИОЗНИ СТРАТЕГИИ” (The sunset of meta-narratives and the rise of ambitious strategies), София, 2018; публикувано в „Накъде сме тръгнали?“, Юбилеен Сборник с доклади в чест на 60-годишнината на проф. д.п.н. Тодор Танев; УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018; ISBN 978-954-07-4533-6, стр. 222-234

Стойковски, Горан (2017) Стойковски, Г., 2017. КРАЯТ НА МАКЕДОНИЯ, КАКВАТО Я ЗНАЕХМЕ, (THE END OF MACEDONIA, AS WE KNEW IT, [interview]), публикувано в електронно политическо списание ГЛАСОВЕ, София, 2017; (published in the electronic political magazine Glasove, Sofia, 2017); available at: http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/goran-stojkovski-krayat-na-makedoniya-kakvato-ya-znaehme

Стойковски, Горан (2016) Cultura Balcanica: сходства и прилики в пъстрото разнообразие

Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. НЕО-ИМПЕРИАЛИСТИЧНИ СТРЕМЕЖИ И ИДЕОЛОГИИ НА СЪВРЕМЕННИ ПАН-ДВИЖЕНИЯ КАТО ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ (NEO-IMPERIALISTIC AMBITIONS AND IDEOLOGIES OF CONTEMPORARY PAN-MOVEMENTS AS A THREAT FOR DEMOCRACY AND COLLECTIVE SECURITY), публикувано в Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие на тема: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие; ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015; ISBN 978-619-202-037-8, стр. 344-354

Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. МЕКАТА СИЛА ВЪВ ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ: ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ И КУЛТУРА, (THE ROLE OF SOFT POWER IN THE STRATEGIES OF FOREIGN AFFAIRS POLICIES: CHRISTIANITY, ISLAM AND CULTURE, [scientific article]), (published in the political magazine: CONSERVATIVE QUARTERLY, Sofia, 2015), София, 2015.; ISBN 2367-6981; стр.63-67

Стойковски, Горан (2014) ИЗГРЕВЪТ НА БЕЛИЯ ПОЛУМЕСЕЦ – ИЗГЛЕДИ ЗА НОВ ТУРСКИ ВЕК НА БАЛКАНИТЕ (THE DAWN OF THE WHITE CRESCENT: PROSPECTS OF A NEW TURKISH CENTURY IN THE BALKANS, [monograph]), София, 2014; ISBN 978-954-9858-27-3

Стойковски, Горан (2012) REPUBLIC OF MACEDONIA; ALBANIA; KOSOVO

Стойковски, Горан (2010) REPUBLIC OF MACEDONIA; ALBANIA; KOSOVO

Стойковски, Горан (2010) Мониторинг на лидерство – Извештај од следењето и оценката за реализирањето на програмските активности на Владата на Република Македонија за ноември 2009 година – јануари 2010 година (образование)

Стойковски, Горан (2008) МАКЕДОНИЯ НА КРЪСТОПЪТ/MACEDONIA AT A CROSSROADS

Стойковски, Горан (2008) МАКЕДОНИЯ НА КРЪСТОПЪТ/MACEDONIA AT A CROSSROADS

Стойковски, Горан (2006) Постреферендумска Македонија

Стойковски, Горан (2006) Post-referendum Macedonia – abandoning the concept of the nation-state

Стойковски, Горан (2006) Организираниот криминал во перцепциите на јавноста

Стойковски, Горан (2006) Media Monitoring in the Republic of Macedonia, 2005/2006 – MEDIA MIRROR, Parliamentary Elections 2006

Стойковски, Горан (2005) Analyses of the Referendum and the Post-Referendum situation in Macedonia

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/