Публикации на доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева


Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на бялото движение (възникване, идеи и състав). - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и М), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. Ив. Тютюнджиев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 758-770, ISSN 2603-3534.

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел. СБ. Международна научна конференция "Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век", В. Търново, 19-20 ноември 2016 г. Ред. С. Анчев, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, т. I, с. 11-29. ISBN 978-619-208-160-7

Астарджиева, Татяна (2018) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.). Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2017 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, т. ХII, с.165-179 ISSN: 978-619-208-165-2

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври. Сб. Международна научна конференция "100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет", В. Търново,10-11 ноември 2017, Ред. Т. Астарджиева. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120 ISBN 978-619-208-164-5

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018,358 с. ISBN 978-619-208-147-8

Астарджиева, Татяна (2017) Архивные източники начального этапа формирования Красной армии БашГУ, Уфа, РФ, 2017

Астарджиева, Татяна (2017) Белият генералитет за възстановяването на монархията в Русия. Сб. VI Столыпинские чтения. "Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России". Краснодар, 21-22 април 2917 г. Ред. В. М. Юрченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017, с. 254-264. ISBN 978-5-8209-1382-2 С резюме на руски и английски език.

Астарджиева, Татяна (2017) Проблема политической реставрации в программах лидеров белого движения в России. Сб. Международна научна конференция "Великая российская революция 1917 года: проблемы истории и проблемы преподавания", Москва, 24-25 априля 2017 г. Ред. А. В. Лубков и А. Б. Ананченко. Москва: МГПУ, 2017, с. 173-184. ISBN 978-5-4263-0556-4 http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-istorii-politiki/nauka/nauchnyie-publikatsii/

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии. Сб. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича "Россия в контексте актуальных проблем мировой истории", Уфа, ноябрь 2016 г. Ред. В. П. Захаров. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 23-40. ISBN 978-5-7477-4375-5

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах. - В: Ключевские чтения "Образ и смысл победы в российской истории". Москва: Издательство "Спутник +" 2017, с.172-181. ISBN 978-5-9973-4402-3

Астарджиева, Татяна (2017) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение. Сб. "Конституция и държавност", В. Търново,1 декември 2017 г., Ред. В. Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий",

Астарджиева, Татяна (2017) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017, т. ХI, с. 224-239. ISBN 978-619-208-125-6

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, 195 с. ISBN 978-619-208-094-5

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим. - VIA EVRASIA, Алманах, 2016, 5, с. 1-17. Online ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/documents/31.%20TATYANA%20ASTARJIEVA,%20VIA%20EVRASIA,%202016,%205.pdf

Астарджиева, Татяна (2016) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Сб. „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, 27 ноември 2014 г. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016, c. 57-70. ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2015) Alexander Vasilievich KolchakIn World War I. - VIA EVRASIA, Алманах, 2015, 4, c.1-13. Onlane ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/6-alexander-vasilievich-kolchak-in-the-wwi-tatyana-astardzhieva.html

Астарджиева, Татяна (2015) Констатации и тенденции за началото на Гражданската война в Русия. - VIA EVRASIA, 2015, Onlane ISSN 1314-6645 http://www.viaevrasia.com/bg/констатации-и-тенденции-за-началото-на-гражданската-война-в-русия-таня- астарджиева.html

Астарджиева, Татяна (2015) В търсене на земята на Я. Ф. Санников. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 6 ноември 2015 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, т. Х, с.173-183. ISBN 978-619-208-104-1

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия. - "Епохи" , 2014, Книжка 1, година ХХII, ММХIV, с. 182-203. Print ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт. - В: "Европа между революции и реформи". Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, т. IХ, с. 94-103. ISBN 978-619-208-066-2

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 30 октомври 2013 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013, т. VIII, с. 155-169. ISBN 978-954-524-988-4

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим. - Военноисторически сборник, 2013, година LXXXVI кн. 1, с. 129-140. Print ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2009) Руската позиция за българския неутралитет 1914-1915 г. -В: "Европа между Средновековието и съвременността", Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 251-263, ISBN 978-954-524-675-3

Астарджиева, Татяна (2009) Русия и кризата в отношенията между балканските съюзници 1913 г. - В:"130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и освобождението на България", В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 253-272, ISBN 978-954-524-712-5

Астарджиева, Татяна (2008) Руската политика и създаването на Балканския съюз. - "Епохи", 2008, Година ХIV кн. 3-4, с. 93 -110, Print ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2007) Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.). Сб. Доклади от научна конференция "Толерантност и нетърпимост в международните отношения", гр. Варна, 2007 г. Ред. Н. Дюлгерова. Варна: УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, с. 471-484. ISBN 978-954-715-346-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/