Публикации на гл.ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева


Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах Ключевские чтения Сборник "Образ и смысл победы в российской истории" отг.редактор д.и.н. В. Е. Воронин, МПГУ, Москва, с.172-181 ISBN 978-5-9973-4402-3

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии Россия в контексте актуальных проблем мировой истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича; БашГУ, ноябрь 2016; Уфа, 2017, с. 23-40 ISBN 978-5-7477-4375-5

Астарджиева, Татяна (2017) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.) Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №ХII, - В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. ISBN под печат

Астарджиева, Татяна (2017) Правителственият преход от Февруари към Октомври Международна научна конференция 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет, 10-11 ноември 2017, В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, ISBN под печат

Астарджиева, Татяна (2016) Формиране на Доброволческата армия (възникване, идеи и състав) Юбилеен сборник в чест на проф. дин Иван Тютюнджиев, В. Търново

Астарджиева, Татяна (2016) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №11, В. Търново

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК В. Търново, 2016, ISBN 978-619-208-094-5

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим Алманах 5 VIA EVRASIA, С. В памет на проф. дин Хр. Мирчева

Астарджиева, Татяна (2016) "Гръцко царство" на П. И. Пестел Международна научна конференция, Сборник: Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век, В. Търново

Астарджиева, Татяна (2015) Alexander Vasilievich KolchakIn World War I АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, 4, ISSN ONLINE 1314-6645

Астарджиева, Татяна (2015) Констатации и тенденции за началото на Гражданската война в Русия АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, ISSN ONLINE 1314-6645

Астарджиева, Татяна (2015) В търсене на земята на Я. Ф. Санников Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № Х, В. Търново, с.173-183, ISBN 978-619-208-104-1

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия сп. Епохи , В. Търново, Книжка 1. 2014, година ХХII, ММХIV, с. 182-203, ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № IX, В. Търново

Астарджиева, Татяна (2014) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Юбилеен сборник „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, c. 57-70, ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим Военноисторически сборник, бр.1/2013, С., с. 129-140; ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № VIII, В. Търново, ISBN 978-954-524-988-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/