Публикации на доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева


Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на Доброволческата армия (възникване, идеи и състав) Юбилеен сборник в чест на проф. дин Иван Тютюнджиев, В. Търново,с. 758-770, ISSN 2603-3534.

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел Международна научна конференция, Сборник: Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век, Том I, Унив.издателство "Св. Св. Кирил и Методий",В. Търново, с. 11-29, ISBN 978-619-208-160-7

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври Международна научна конференция 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет, 10-11 ноември 2017, В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120 ISBN 978-619-208-164-5

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN 978-619-208-147-8

Астарджиева, Татяна (2017) Идеи П. И. Пестеля о государственном устройстве на Балканах Ключевские чтения Сборник "Образ и смысл победы в российской истории" отг.редактор д.и.н. В. Е. Воронин, МПГУ, Москва, с.172-181 ISBN 978-5-9973-4402-3

Астарджиева, Татяна (2017) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение Научна конференция "Конституция и държавност", 1 декември 2017, В. Търново, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Университетско издателство

Астарджиева, Татяна (2017) Белият генералитет за възстановяването на монархията в Русия Сб. VI Столыпинские чтения. Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России. ( отв. редактор В. М. Юрченко). Материалы научно-практической конференции с международным участием. 21-22 апреля 2017, Кубанский ГУ, Краснодар, с. 254-264; с резюме на руски и английски език. ISBN 978-5-8209-1382-2

Астарджиева, Татяна (2017) Проблема политической реставрации в программах лидеров белого движения в России Международна научна конференция, Сборник: Великая российская революция 1917 года: проблемы истории и проблемы преподавания, 24-25 априля 2017, (Отв. редактор А. Б. Ананченко)МПГУ, Москва, с. 173-184; ISBN 978-5-4263-0556-4

Астарджиева, Татяна (2017) Болгарские архивные документы об организации и централизации Красной армии Россия в контексте актуальных проблем мировой истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию дин, проф. К. Н. Мурзабаевича; БашГУ, ноябрь 2016; Уфа, 2017, с. 23-40 ISBN 978-5-7477-4375-5

Астарджиева, Татяна (2017) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.) Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №ХII, - В. Търново, Унив. из-во „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. ISBN

Астарджиева, Татяна (2017) Военната диктатура – алтернатива на белите генерали по пътя към държавно устройство Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, №11, В. Търново, с.224-239 ISBN 978-619-208-125-6

Астарджиева, Татяна (2016) ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ I ЧАСТ: ХIХ ВЕК В. Търново, 2016, ISBN 978-619-208-094-5

Астарджиева, Татяна (2016) Белите генерали за реставрацията на стария режим Алманах 5 VIA EVRASIA, С. В памет на проф. дин Хр. Мирчева ONLINE

Астарджиева, Татяна (2015) Alexander Vasilievich KolchakIn World War I АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, 4, ISSN ONLINE 1314-6645

Астарджиева, Татяна (2015) Констатации и тенденции за началото на Гражданската война в Русия АLMANACH „VIA EVRASIA, 2015, ISSN ONLINE 1314-6645

Астарджиева, Татяна (2015) В търсене на земята на Я. Ф. Санников Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № Х, В. Търново, с.173-183, ISBN 978-619-208-104-1

Астарджиева, Татяна (2014) Към въпроса за началния етап от образуването на Червената армия сп. Епохи , В. Търново, Книжка 1. 2014, година ХХII, ММХIV, с. 182-203, ISSN 1310-2141

Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3

Астарджиева, Татяна (2014) Антисъветски правителства в Гражданската война на Русия. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № IX, В. Търново, с. 94-103. ISBN 978-619-208-066-2

Астарджиева, Татяна (2014) Александър Василиевич Колчак в Първата световна война. Юбилеен сборник „Сто години от началото на Първата световна война”, В. Търново, c. 57-70, ISBN 978-619-208-053-2

Астарджиева, Татяна (2013) Белият генерал на Крим Военноисторически сборник, бр.1/2013, С., с. 129-140; ISSN - 0204-4080

Астарджиева, Татяна (2013) Изборът на върховен управляващ и главнокомандващ в Русия 1918 г. Първи стъпки. Сборник: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, № VIII, В. Търново, ISBN 978-954-524-988-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/