Публикации на ас. д-р Йордан Георгиев Петров


Петров, Йордан (2018) България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХвек(1902-1909г.) Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Петров, Йордан (2015) Ликвидаторите, в-к Земя, 10.02.2015г., стр. 19;

Петров, Йордан (2014) Успешният политик трябва и да е аскет, в-к Дума, 29.09.2014г, стр. 30;

Петров, Йордан (2011) Британската балканска политика в началото на Анексионната криза – септември, октомври 1908г., Модерният историк 2, Юбилеен сб. в чест на проф. дин. А. Пантев, Изследвания по случай 70 години от рождението му, В. Търново, 2011г;

Петров, Йордан (2010) Demokratic process in former Soviet republics in the context of Eastern partnership, co, Europe look to the East: Eastern partnership one year later, Sofia, 2010г.;

Петров, Йордан (2010) Състоянието на човешките права в страните от Източното партньорство, сб. Европа гледа на Изток: Източното партньорство една година по-късно, София, 2010г.;

Петров, Йордан (2009) Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българо-турските преговори за признаване на Независимостта, сп. Епохи, кн. 1,2, 2009г.;

Петров, Йордан (2009) Анексионната криза и британското обществено мнение(1908 – 1909 г.), Cб. в чест на проф. дин. Радослав Мишев, В. Търново, 2009г.;

Петров, Йордан (2008) Дейността на Джордж Бюкянан в София(1904-1909), сб. Балканите: език, история, култура, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Македонският въпрос в дебатите на Британския парламент през 1906г., сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.ІІ, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей, сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.І, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Aвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХ век(1902-1909г.), София, 2008г.;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/