Публикации на гл.ас. д-р Анна Маринова Иванова


Иванова, Анна (2019) Science and Society in Bulgarian Context. In: D. Dimitrov, M. Palangurski et al. (eds) Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy Bologna: Filodiritto Publisher, 101-105

Иванова, Анна (2019) Съгласия и опозиции в дискусиията интернализъм – екстернализъм. Философия. година XXVIII, книжка 2, 2019: 119-127

Иванова, Анна (2017) Относно значението на термина „функция“ в биологията – успехи и граници на редукционизма в: Елчинов, Д. и Янакиев, К. (съст.) Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 74-87

Иванова, Анна (2017) Дихотомията факт/ценност - Хилари Пътнам "по ръба на острието" Философски алтернативи XXV, 84-92

Иванова, Анна (2017) The Trustworthiness of Science. Toward an Axiological Notion of Scientific Objectivity Dialogue and Universalism. 3/2017

Иванова, Анна (2017) Critical Thinking in Intercultural Context Cross-Border Cooperation and Development Policies on the Balkans, Vol. 4. Ivis, Veliko Turnovo, 294-299

Иванова, Анна (2016) Рецензия на книга. Процесуално - философски приключения на приложната онтология, от проф. дфн Веселин Петров Практическа Философия, сб. Диоген, Издателство на Великотърновския университет, 118-124

Иванова, Анна (2015) Understanding Others. The Coherentist Method in Intercultural Communication Dialogue and Universalism. Vol. XXV, 2/2015: 191-203; PL ISSN 1234-5792

Иванова, Анна (2015) Философското познание в информационната епоха. Библиотека Диоген - Философия и общество. В. Бузов и Л. Андреев (съст.), Велико Търново: Издателство на Великотърновския Университет, ISSN: 1314-2763

Иванова, Анна (2015) Coherentist Justification and Perceptual Beliefs The Balkan Journal of Philosophy. Vol. 7, No 2, 2015, ISSN: 1313-888X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/