Публикации на проф. д-р Николай Станев Проданов


Проданов, Николай (2017) Развитие на академичната кариера на музейните и архивните специалисти – актуални правни проблеми. – Музеи и общини, 1, Велико Търново, 2017, 107 – 114. Велико Търново

Проданов, Николай (2016) Конституционният въпрос в Босна и Херцеговина (1992 - 2013). УИ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-208-042-6 Велико Търново

Проданов, Николай (2015) Освободителните организации на македонските българи, специалните служби на българската армия и войните за национално обединение (1912-1918). Македонски преглед, 2015, бр. 1, ISSN 0861 - 2277, 15-54.

Проданов, Николай (2014) Актуални тенденции в юридическата защита на класифицираната информация. – В: Новите предизвикателства пред сигурността. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”. Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 25. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на Варненския свободен университет], 21-22 юни 2013 г. Варна, 2014, 59-71. Варна

Проданов, Николай (2014) Задължителната военна служба във времето на действие на Търновската конституция – особености на юридическия статус. - В: 135 години от приемането на Търновската конференция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. С., 2014, 170-174. София

Проданов, Николай (2013) Към общата характеристика на българския антисемитизъм (1879 - 1944): бележки и съображения. – Епохи, 2013, кн. 1, 193 – 208. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Актуальные проблемы правового регулирования науки и высшего образования в Болгарии. – В: VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 3. Белово (Руска федерация), 2013, 97-101. Белово (Руска федерация)

Проданов, Николай (2013) Национален празник на българската земя – развитието на идеята след 1944 г. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново, 2013, 480-487. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Към въпроса за реалното авторство на документалния сборник Естествознанието в Средновековна България. – В: TPIANTAFIЛЛО. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, 382-391. Шумен

Проданов, Николай (2013) За съдържанието на понятието „върховен началник на всички военни сили” в Търновската конституция. – De Jure, 2013, № 2, 55-66. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) История на Юридическия факултет [на ВТУ „”Св. Св. Кирил и Методий]. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) – опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти. – De Jure, 2012, № 4, 29-38. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Принципът „необходимост да се знае” в рамките на правния статус на класифицираната информация в Република България. – В: Право, управление и медии през ХХІ век. Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград, 2012. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Формиране и развитие на системата за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация в България 1944 – 1989 г. – В: Проблеми на националната и международна сигурност. Т. 3. Сборник статии от международна научна конференция, Велико Търново 2011 г. В. Търново, 2012, 265-284. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Антикомунистическата съпротива в България след 1944 г.: бележки по досегашните изследвания, тематиката и основните проблемни въпроси. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944 – 1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, Нов български университет, 23-24 март 2011. С., 2012 – електронна публикация на http://ebox.nbu.bg/anti/. Същото и в: Епохи, 2013, кн. 2, с. 70-82. София

Проданов, Николай (2012) Скопският университет „Цар Борис ІІІ Обединител”. – В: Националното обединение на България 1940 – 1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011. С., 2012, 355-367. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Национален празник на българската земя – една нереализирана идея на Григор Василев. – В: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар [на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”] в Китен 25-29 юни 2012. С., 2012, 220-226. София

Проданов, Николай (2012) Идеи за промени в организацията и управлението на българската полиция през 1919 г. – Епохи, 2012, № 2, 96-107. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа (Руска федерация), 2012, 61-89. Уфа (Руска федерация)

Проданов, Николай (2007) Правни проблеми на организацията и управлението на националната сигурност Шумен

Проданов, Николай (2006) Държавно регулиране на образованието, науката и културата. Шумен

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен

Проданов, Николай (1996) Материали по българска историография. Ч. ІІ. Българската историческа мисъл в края на ХІХ и началото на ХХ век. В. Търново

Проданов, Николай (1994) Материали по българска историография. Ч. І. Възрожденска историопис. В. Търново

Проданов, Николай (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в текстове VІІ в. - 1948 г.(в съавторство) В. Търново

Проданов, Николай (1993) Никола Милев. Под стените на Одрин (Дневник). (съставителство и бележки) В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/