Публикации на ас. Венцислав Руменов Петров


Петров, Венцислав (2016) Музикалноисторическото знание в българското общообразователно училище. Сборник доклади от Трета докторантска научна сесия, електронен сборник, ВТУ, с. 71-75, ISBN 978-619-208-088-4.

Петров, Венцислав (2014) Музикалноисторическото познание в XXI век Сборник доклади от Първа докторантска научна сесия, електронен сборник, ВТУ, с. 18-22, ISBN 978-954-524-992-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/