Публикации на гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова


Петрова, Красимира (2018) Petrova. K. The role of the family for gaining social experience and acquiring behavioral models at pre-school age // В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 28.3, Bansko, Bulgaria, December, 2018, pp. 915-919. ISSN 2545–4439; ISSN 1857 - 923X В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 28.3, Bansko, Bulgaria.December, 2018, pp. 915-919. ISSN 2545–4439; ISSN 1857 - 923X

Петрова, Красимира (2018) Petrova. K. Behavioural skills – a prerequisite for the successful adaptation to the conditions in the kindergarten. // В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 28.3, Bansko, Bulgaria, December, 2018, pp. 895-899. ISSN 2545–4439; ISSN 1857 - 923X В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 28.3, Bansko, Bulgaria,December, 2018, pp. 895-899. ISSN 2545–4439; ISSN 1857 - 923X

Петрова, Красимира (2018) Петрова, Красимира и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Физическа култура за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9.

Петрова, Красимира (2018) Петрова, Красимира и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Физическа култура за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5. Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5.

Петрова, Красимира (2017) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (6–7 г.), (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”, Велико Търново.

Петрова, Красимира (2017) Особености на педагогическото взаимодействие в смесена възрастова група и готовността на децата за училище Международна научна конференция „Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното възпитание след 2015 г.“, Десета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“. Велико Търново,ISBN 978-619-7281-28-6.

Петрова, Красимира (2017) Petrova, Krasimira. Behavioural competence of preschool-aged children – challenge before contemporary education.London Review of Education and Science. ISSN: 1474-846Х London Review of Education and Science ISSN: 1474-846Х

Петрова, Красимира (2017) Връзка между подвижните игри и родния език в процеса на педагогическо взаимодействие Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ISSN 1310-358X

Петрова, Красимира (2017) Petrova, Krasimira. The physical education in the kindergarten-a means of raising the culture of behaviour. В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3, Bansko, Republic of Bulgaria, 2017, ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version В: KNOWLEDGE – International journal scientific papers, Vol. 20.3, Bansko, Republic of Bulgaria, 2017, ISSN 1857-923X for e-version ISSN 2545-4439 for printed version

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (3-4 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово", Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (4–5 г.) Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство "Слово". Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (5-6 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура” (6-7 г.) Програмна система "Моливко-играя и зная" за предучилищно образование, (в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016). Издателство „Слово”. Велико Търново.

Петрова, Красимира (2016) Компетентности на предучилищния педагог Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“: Велико Търново: Педагогически факултет

Петрова, Красимира (2014) Петрова, К. Образователната среда – стимул за развитие на поведенческата компетентност при 5-7 – годишните деца. - Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново, 2014, с. 46-55. ISВN 978-619-00-0037-2 - Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново, 2014, с. 46-55. ISВN 978-619-00-0037-2

Петрова, Красимира (2014) Петрова, К. Подвижните игри като средство за формиране на поведенческа компетентност при 6 – 7-годишните деца. Сб. от Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново, 29 април 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 23-29. ISBN 978-954-524-992-1. Сб. от Първа докторантска научна сесия към Педагогически факултет. Велико Търново, 29 април 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 23-29. ISBN 978-954-524-992-1.

Петрова, Красимира (2013) Петрова, К. Методи на педагогическа интерактивност в условията на детската градина. - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново: "Фабер", 2013, с. 557-568. ISВN 978-954-400-957-1.COBISS.BG-ID 1261571300 - Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. Велико Търново: "Фабер", 2013, с. 557-568. ISВN 978-954-400-957-1.COBISS.BG-ID 1261571300

Петрова, Красимира (2013) Петрова, К. Интерактивни технологии за приобщаване на 5 – 7-годишните деца към националните традиции. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ 1963-1913, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Р. Хростова-Коцева, Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 142-147. ISSN 978-619-208-001-3. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ 1963-1913, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Р. Хростова-Коцева, Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 142-147. ISSN 978-619-208-001-3.

Петрова, Красимира (2012) Петрова, К. Активизиране на поведенческата култура на 3 – 7-годишните деца чрез участие в международен проект. Сб. от Осма студентска научна сесия "Качество на образованието, професионална компетентност и възможности за реализация в образователна и социална среда". Велико Търново, 30 май 2012 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.48–53. ISBN 978-954-524-921-1 Сб. от Осма студентска научна сесия "Качество на образованието, професионална компетентност и възможности за реализация в образователна и социална среда". Велико Търново, 30 май 2012 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Г. Бонева, Р. Христова-Коцева. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.48–53. ISBN 978-954-524-921-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/