Публикации на проф. дин Калчо Костов Калчев


Калчев, Калчо (2017) Проф. д-р ист. н. Иван Илиев Стоянов (12. II. 1949 – 28. IV. 2017) : IN MEMORIAM. Епохи, № 1, с. 231.

Калчев, Калчо (2016) Фактори, обусловили румънските аспирации към Южна Добруджа. Форум (Балчик), № 1, с. 35-37.

Калчев, Калчо (2015) Начало на организационно-технологичните основи на българо-турското „братство по оръжие“ (до края на 1916 г.). България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. - Шумен, с. 115-127.

Калчев, Калчо (2015) Qui pro Quo, или за турските думи в българската разговорна реч на южнодобруджанци в началото на XX в. В. Търново : ИВИС - 128 с.

Калчев, Калчо (2014) Началото на присъединяването на Бесарабия към Румъния (1918 г.) през погледа на един български дипломат. Бесарабските българи: история, култура и език. - Кишинев : "S.Ş.B.", с. 212-221. ISBN 978-9975-4476-9-0

Калчев, Калчо (2013) История на Историческия факултет : Обзор върху миналото му. В. Търново : Фабер - 164 с.: цв.ил., факс., фотогр.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Антиарменските изстъпления в Османска Турция през Първата световна война според един български дипломатически документ. Ние в науката и науката в нас : В чест на 50-год. на проф. д-р Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, с. 384-395.

Калчев, Калчо (2013) Някои наблюдения върху биографията на Олимпи Панов. България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. - Кишинев, 2013, с. 248-256.

Калчев, Калчо (2013) Пейковска, П. Българските общности в Унгария през XIX – XX век. Миграции и историко-демографска характеристика. С., 2011. Епохи, 2013, № 1, с. 225-228.

Калчев, Калчо (2013) Начало на българо-турското военнополитическо съюзничество (краят на 1915 – лятото на 1916 г.). Bulgaria and Hungary at War (1912 – 1916). - Sofia - Budapest, 1913, p. 133-149. http://real.mtak.hu/15519/1/Kerekasztal_teljes.pdf

Калчев, Калчо (2013) Някои външнополитически аспекти в нормализацията на българо-турските отношения непосредствено след Втората балканска война (лятото на 1913 г.) Politica Marilor puteri în Balcani şi Europa centralǎ : Materialele Simpozionului internaţionului Internaţional 10-13 Octombrie 2013. - Cişinǎu, 2013, p. 390-403.

Калчев, Калчо (2013) Панорама на българо-турските военнополитически отношения в навечерието на франтовото „Братство по оръжие“ (1916 г). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 6. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 179-195. [Електронно изд. - на диск] ISBN 978-954-524-930-3

Калчев, Калчо (2012) Нови моменти в турско-българските отношения след Софийското споразумение от 24 август / 6 септември 1915 г. (1915 – 1916 г.). Епохи, № 2, с. 77-95.

Калчев, Калчо (2012) Професор доктор Петър Станчев Горанов (19 март 1926 г. – 17 октомври 2011 г.) : In memoriam. Епохи, № 2, с. 9-11.

Калчев, Калчо (2012) Към въпроса за българо-турските военнополитически отношения в първите месеци след коалирането в Централния съюз (есента на 1915 г.). България, българите и Европа - мит, история, съвремие. - Т. 5. Науч. конф., 27 окт. 2010 г. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. 234-246.

Калчев, Калчо (2009) Бесарабски българи-опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на руско-турската война (1877 – 1878 г.). [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877 – 1878) и освобождението на България. - В. Търново, с. 102-114.

Калчев, Калчо (2009) Българската етническа общност в Бесарабия (XIX – XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - 262 с.

Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.

Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен

Калчев, Калчо (1996) Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. В. Търново : Витал, 1996. - 256 с.

Калчев, Калчо (1995) Бесарабски българи опълченци в руско-турската война (1877 – 1878 г.). В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/