Публикации на гл.ас. д-р Павлина Стефанова Рибарова


Рибарова, Павлина (2019) Amélie Nothomb : la problématique du vrai Editions universitaires européennes, 2019, ISBN : 978-613-8-40425-5.

Рибарова, Павлина (2019) Лиз Говен, "Млади и зрели литератури" Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 37, ISBN: 1313-1451.

Рибарова, Павлина (2019) Жул Дюпюи, „Мигрантска литература“ Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 33, ISBN: 1313-1451

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS Издателство "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-3788-9

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета", София ISBN: 978-954-01-3790-2

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Cahier d’exercices Учебна тетрадка по френскси език и литература за 12. клас Издателство "Просвета" София, ISBN: 978-954-01-3789-6

Рибарова, Павлина (2017) Франсоаз Долто, „В играта на желанието“, клинични есета, част 1 Издателство Критика и хуманизъм, 2017 г., ISBN: 978-954-587-209-9

Рибарова, Павлина (2017) „Не съм нито изгнаник, нито поклонник“ „Литературен вестник“, брой 10, год. 26, 15-21. 03. 2017 г., стр. 16-17.

Рибарова, Павлина (2015) Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième. Livreduprofesseur. Книга за учителя по френски език и литература за 11 клас. София: Издателство Просвета, 2015. ISBN: 978-954-01-3138-2

Рибарова, Павлина (2015) "Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième" София: Издателство Просвета, 2015. Учебник: 184 стр. ISBN: 978-954-01-3133-7; Учебна тетрадка: 80 стр. ISBN: 978-954-01-3134-4; Книга за учителя: 102 стр. ISBN: 978-954-01-3138-2

Рибарова, Павлина (2015) "L’enfance dans trois romans d’Amélie Nothomb" Сборник, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева, НБУ / д-р Магдалена Караджункова. - София, изд. „Планета 3“, 2015, с. 441-456. ISBN 978-954-535-870-8

Рибарова, Павлина (2015) Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième. Cahier d’exercices. Учебна тетрадка по френски език и литература за 11 клас. София: Издателство Просвета, 2015. ISBN: 978-954-01-3134-4

Рибарова, Павлина (2014) "Dimensions mythologiques des romans d’Amélie Nothomb : mythifier, démythifier et remythifier" Colloque international Langue, littérature, communication interculturelle, Plovdiv, 10-12 octobre 2013. Научни Трудове, том 51, кн. 1, сб. В, 2013. / доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова. – Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 193-205. ISSN 0861-0029

Рибарова, Павлина (2014) “Синята брада: за новия роман на Амели, за приказките, книжките и хората” Научни трудове, Уеб конференция “Общуване без граници”. . Издателство Абагар, 2014. ISBN 9786191680733

Рибарова, Павлина (2014) „Aperçu critique sur l’âge de l’adolescence dans quelques romans d’Amélie Nothomb” Дидактика. Междукультурной коммуникации в иноязьiчном образовании. Т.2., Ижевск: „Удмуртский Университет”, 2014

Рибарова, Павлина (2013) “Романът Форма на живот на Амели Нотомб – отвъд границата между автобиографично и фикционално” Научни трудове, Втори научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 6 Юни 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. -Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 19-27. ISBN 978-954-400-985-4

Рибарова, Павлина (2013) “Функции на писането в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 17 Януари 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. - Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 114-128. ISBN 978-400-957-1

Рибарова, Павлина (2013) “Аспекти на диалога в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет”, Май 2013.

Рибарова, Павлина (2013) “Le langage chez Amélie Nothomb : un abri sans toit” Словото – (не)възможната мисия. / Доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Татяна Ичевска. - Пловдив: Изд. Контекст, 2013, стр. 230-236. ISBN 978-954-8238-44-1

Рибарова, Павлина (2013) "Amélie Nothomb: la problématique du vrai"

Рибарова, Павлина (2012) “L’autobiographisme chez Amélie Nothomb : cela dépasse” Научни трудове, XXI Международна научна конференция за млади учени 2012. Лесотехнически университет-София, Съюз на специалистите по качеството в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Научно-технически съюз по лесотехника. София: Изд. “Авангард Прима”, 2012, стр. 155-166. ISSN 1314-4669

Рибарова, Павлина (2012) “Да убиеш бащата: стари трикове и нов глас” Електронно списание LiterNet

Рибарова, Павлина (2012) “Предизвикателството интерпретация” Теория и практика на превода - сборник в памет на Даниела Петрова. / Доц. д-р Иванка Попова-Велева. - Велико Търново: Изд. Фабер, 2012, стр. 307-316. ISBN 978-954-400-671-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/